ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نسبت شارپ و نسبت سورتینو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نتایج حاصل از نسبت شارپ و نسبت سورتینو به عنوان شاخص‌هایی از نظریه مدرن و فرامدرن سبدسرمایه‌گذاری است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1389 تا پایان سه ماهه دوم سال 1392 است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مورد مطالعه این پژوهش، صندوق‌هایی هستند که قبل از سال 1389 فعالیت خود را با سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام آغاز کرده‌اند و در بازه زمانی مورد مطالعه فعالیتشان ادامه داشته است. نتایج نشان میدهد که با توجه به نرمال بودن تابع توزیع بازدهی اکثر صندوق‌های مورد مطالعه، بین رتبه‌بندی‌ معیار غلبه تصادفی با رتبه‌بندی‌های نسبت شارپ و نسبت سورتینو ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین نتایج معیار غلبه تصادفی و نسبت سورتینو بیشتر از ضریب همبستگی بین نتایج معیار غلبه تصادفی و نسبت شارپ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Mutual Funds by Stochastic Dominance Criteria and comparing with Sharp Ratio and Sortino Ratio

نویسندگان [English]

  • Ali alishayeganmehr 1
  • Gholam Reza Zamanian 2
  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 3
1 Master of Business Administration in Finance Sistan and Baluchestan University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the performance of mutual funds in Iran capital market using
stochastic dominance criteria and compared with the results of the Sharpe ratio and Sortino
ratio as performance measures in modern and postmodern portfolio theory. The sample
period include the beginning of 1389 to the end of the second quarter of 1392. Mutual funds
studied are mutual funds which have begun their activities before 1389 with investing in
stocks and preemptive right, and it`s activities has continued in the period under study.
Regarding the return distribution function of the most mutual funds that are almost normal,
results show that there is a significant relationship between stochastic dominance criteria
ranking with rankings of Sharpe ratio and Sortino ratio. Also, the correlation coefficient
between the results of stochastic dominance criteria and Sortino ratio is greater than the
correlation coefficient between the results of stochastic dominance criteria and Sharpe ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Mutual fund
  • Stochastic dominance criteria
  • Sharpe ratio
  • Sortino ratio
]1[ بدری، احمد؛ عرب مازاریزدی، محمد؛ حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ عبدالباقی، عبدالمجید. (1392). برتری تصادفی مبتنی بر صرف ارزش و رفتار ریسک گریزانه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، 1، 1، (1): 62-45.
]2[ ترجمان، وینا؛ راعی، رضا. (1390). محاسبه ریسک با معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول در بورس اوراق بهادار تهران، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، 18، 2-47: 370-355.
]3[ روشنگرزاده، امین؛ احمدی، محمدرمضان. (1390). بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق معیارهای مبتنی بر نظریه فرامدرن سبدسرمایه‌گذاری و ارتباط بین رتبه‌بندی آنها
با معیارهای مدرن سبدسرمایه‌گذاری، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3، 1، (7): 160-143.
]4[ سعیدی، علی؛ مقدسیان، ایمان. (1389). ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3، (9): 24-5.
]5[ عزیزی، شهریار؛ شریف فر، امیر. (1392). عوامل تعیین کننده انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته، فصلنامه علمی، پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، 1، 2، (2): 50-35.
[6] Alexander, Gordon J., Sharpe, William F., Bailey, Jeffrey V.(2007). Fundamental of Investments, thirded., Prentice-Hall, New Delhi.
[7] Amence, N., Sourd, V. L. (2003). Portfolio Theory and Performance Analysis, John Wiley & Sons.
[8] Annaert, J., Osselaer, S. V., Verstraete, B. (2009). Performance Evaluation of Portfolio Insurance Strategies Using Stochastic Dominance Criteria, Journal of Banking & Finance,. 33,.272-280.
[9] Fong, M. W. (2010). A Stochastic Dominance Analysis of Yen Carry Trade, Journal of Banking & Finance,. 34,.1237–1246.
[10] Gasbarro, D., Wong, W., Zumwalt, J. K. (2007). Stochastic Dominance Analysis of iShare, the European Journal of Finance, 13, 1,.89-101.
[11] Graves, S.B., Ringuest, J.L. (2009). Probabilistic Dominance Criteria for Comparing Uncertain Alternative: a Tutorial, Omega,. 37, 2; 346-357.
[12] Hsu, F. J., Wang, T. (2013). Portfolios of Efficient Frontier Testing by the Second Order Stochastic Dominance, British Journal of Economic, Finance and Management Sciences,. 8; 39-45.
[13] Kevin, S. (2007). Portfolio Management, 2nd ed., Prentice Hall, New Delhi.
[14] Kjetsaa, R., Kieff, M. (2003). Stochastic Dominance Analysis of Equity Mutual Fund Performance, American Business Review, 21, 2, 1-8.
[15] Lean, H. H., McAleer, M., Wong, W. (2010). Market Efficiency of Oil Spot and Futures: A Mean-Variance and Stochastic Dominance Approach, Energy Economic, 32, 979-986.
[16] Lean, H. H., Phoon, K. F., Wong, W. (2010). Commodity Trading Advisors: Analysis and Application, International Journal of Art and Sciences, 3, 500-507.
[17] Levy, H. (2006). Stochastic Dominance Investment Decision Making under Uncertainty, Springer.
[18] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection, Journal of Finance, 15, 77-91.
[19] Meyera, T., Lib, X., Roseb, L. (2005). Comparing Mean-Variance Tests with Stochastic Dominance Tests When Assessing International Portfolio Diversification Benefits, Financial Services Review, 14, 149-168.
[20] Ogryczak, W., Ruszczynski, A. (1999). From Stochastic Dominance to Mean-Risk Models: Semi deviations as Risk Measures, European Journal of Operational Research, 116, 35-50.
[21] Post, T. (2003). Emprical Test for stochastic Dominance Efficiency, the Journal of Finance, 58, 5; 1905-1932.
[22] Post, T., Vliet, P. V. (2006). Downside Risk and Asset Pricing, Journal of Banking & Finance, 30, 3; 823-849.
[23] Rom, B. M., Fergusen, K. W. (1993). Post-Modern Portfolio Theory Comes of Age, Journal of Investing, 3, 3; 27-33.
[24] Sedzro, K. (2009). New Evidence on Hedge Fund Performance Measure, International Business & Economics Research Journal, 8, 95-106.
[25] Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance, Journal of Business, 39, 1; 199-138.
[26] Sortino, F., Price, L. N. (1994). Performance Measurement in a Downside Risk Framework, Journal of Investing, 3, 3; 59-64.
 [27] Strong, R. A, Portfolio Construction, Management & Protection, 2nd ed., South Western  College, 2000:431-432.
[28] Taylor, W. R. L., Yoder, J. A. (1994). A Stochastic Dominance Analysis of the Turnover  Related Performance of Mutual Funds, Review of Quantitative Finance and Accounting, 4: 239-251.
[29] Versijp, P.J.P.M. (2007). Advances in the Use of Stochastic Dominance in Asset Pricing, PhD thesis, Erasmus University Rotterdam.
[30] Vinod, H. D. (2004). Ranking Mutual Funds Using Unconventional Utility Theory and Stochastic Dominance, Journal of Empirical Science, 11: 353-377.
[31] Wong, W. K., Chan, R. H. (2008). Prospect and Markowitz Stochastic Dominance, Annals of Finance, 4, 1: 105-129.
[32] Wong, W., Phoon, K., Lean, H. (2008). Stochastic Dominance Analysis of Asian Hedge Funds, Pacific-Basin Finance Journal, 16, 3: 204-223.
[33] Zamanian, G. R., ShahikiTash, M. N., ShayeganMehr, A. (2014). Ranking Iranian Mutual Funds Using Stochastic Dominance Criteria, ArthPrabhand: A Journal of Economic And Management, 3, 9: 136-144.