بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شیراز،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش حسابداری دانشگاه شیراز،ایران

3 دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شیراز،ایران

چکیده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تأثیر اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت نقدینگی نیز کنترل شده است. بدین منظور از داده­های مربوط به 173 شرکت برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شد. در ابتدا پس از بررسی متون که به نوعی رابطه غیر خطی بین رشد و سودآوری شرکت­ها را تایید کرده، اقدام به بررسی پایایی داده­ها با استفاده از آزمون لوین، لین و چاو شده و پس از آن با استفاده از نرم­افزار Eviews رابطه غیرخطی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی بین رشد و سودآوری شرکت­ها یک رابطه­ی غیرخطی معنادار وجود داشته، بدین صورت که  همزمان با رشد شرکت، سودآوری آن نیز افزایش می­یابد اما این رابطه تا یک آستانه وجود داشته و از آن نقطه به بعد، هر اندازه که شرکت رشد می­کند، سودآوری آن کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Non-Linear Relationship between Growth and Profitability of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein setayesh 1
  • alireza momtazian 2
  • sajjad behpur 3
1 Department of Accounting, University of Shiraz, Iran
2 The Accounting Graduate Student at the University of Shiraz, Iran
3 PhD Student in the Department of Economics, University of Shiraz, Iran
چکیده [English]

The goal of present research is to investigating the nonlinear relationship between growth and
profitability of the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). In this regard, the
effects of firm size, financial leverage and liquidity ratio have been controlled. The sample of
present study consists of 173 listed companies of Tehran Stock Exchange during 2003 to
2011. First, after examining the literatures, which has confirmed the nonlinear relationship
between growth and corporate profitability, this study attempted to assess the reliability of
data using Levin, Lin and Chow Test, and then nonlinear relationship is estimated using
Eviews software. Results express that there is a significant nonlinear relationship between
growth and corporate profitability such that coincided with the growth of the company, its
profitability increases. However this relationship has a threshold, and from that point
onwards, with the increase of the company grows in any amount, its profitability will
decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Growth
  • Firm profitability
  • Tehran Stock Exchange
[1]   احمدپور، احمد؛ حمید، سپهردوست؛ صالح­پور، آزاده. (1392). رابطه رشد اقتصادی و سود حسابداری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 22: 103-119.
[2]     بزرگ‌اصل، موسی. (1385). حسابداری میانه: صورت­های مالی، تهران: سازمان حسابرسی- مدیریت تدوین استانداردها، چاپ دوم.
[3]   تالانه، عبدالرضا؛ هجران‌کش‌راد، حدیث. (1390). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 3: 64-81.
[4]     تقوی، مهدی. (1381). مدیریت مالی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول.
[5]     ثقفی، علی؛ محمدعلی، آقایی. (1373). رفتارسودحسابداری، فصلنامه بررسی­های حسابداری وحسابرسی، 9: 5- 21.
[6]   جهانشاد، آزیتا؛ عسگری، محمدرضا؛ اسدی‌کلی، وحید. (1390). تاثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12: 1-14.
[7]     دارابی، رویا؛ کریمی، اکرم. (1389).تأثیر نرخ رشد دارایی‌های ثابت بر بازده سهام، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی،2: 99-130.
[8]   ستایش، محمدحسین؛ کاظم‌نژاد، مصطفی؛ ذوالفقاری، مهدی. (1390). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، 9: 55-74.
[9]   فخاری، حسین؛ یوسف‌نژاد، صادق. (1385).بررسی رابطه ریسک نظام‌مند و رشد سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 13: 89-109.
[10] نمازی، محمد؛ ابراهیمی، شهلا. (1390). بررسی تجربی نقش اجزای سرمایه فکری در ارزیابی عملیات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دو فصلنامه یپیشرفت­های حسابداری، 3: 163-197.
[11] نمازی، محمد. (1382). نقش پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی، مجله جغرافیا و توسعه، 1: 63-87.
[12] نمازی، محمد. (1384). بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22: 147-164.
[13]          Adams, M. and M. Buckle. (2003). The Determinants of Corporate Financial Performance in the Bermuda Insurance Market. Applied Financial Economics, 13 (1): 133-143.
[14]          Alchian, A. A. (1950). Uncertainty, Evolution, and Economic Theory. Journal of Political Economy, 58 (3): 211–221.
[15]          Arbaugh, J. B. and S. M. Camp. )2000(. Management Growth Transitions: Theoretical Perspectives and Research Directions. In: Sexton, D., Landstrom, H. (Eds.), The Blackwell Handbook of Entrepreneurship. Oxford, UK, Wiley-Blackwell.
[16]          Baseri, M., M., Atefat, and S. Baseri. (2012). EVA’s and REVA’s Relative and Growing Information on Benefit Predictions in Tehran Stock Exchange Market Accepted Companies. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3):401-408.
[17]          Baumol, W. J. (1958). On the Theory of Oligopoly. Economica, 25: 187–198.
[18]          Coad, A. (2007). Testing the Principle of ‘Growth of the Fitter: The Relationship between Profits and Firm Growth. Structural Change and Economic Dynamics, 18(3): 370-386.
[19]          Coad, A. (2010). Exploring the Processes of Firm Growth: Evidence from a Vector Auto-Regression. Industrial and Corporate Change, 19 (6): 1677-1703.
[20]          Coad, A., R., Rao, and F. Tamagni. (2011). Growth Processes of Italian Manufacturing Firms. Structural Change and Economic Dynamics, 22(1): 54-70.
[21]          Cowling, M. (2004). The Growth–Profit Nexus. Small Business Economics, 22 (1): 1-9.
[22]          Davidsson, P., P., Steffens and J. Fitzsimmons. (2009). Growing Profitable or Growing from Profits: Putting the Horse in Front of the Cart?.Journal of Business Venturing, 24(4): 388-406.
[23]          Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?.Journal of Business Finance & Accounting, 30 (3-4): 573-588.
[24]          Dickey, D. A. and W.A. Fuller. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of theAmerican Statistical Association, 74: 427–431.
[25]          Evans, D. S. (1987). Tests of Alternative Theories of Firm Growth. The Journal of Political Economy, 95 (4): 657-674.
[26]          Flint, A. and A., Tan and G., Tian. (2010) Predicting Future Earnings Growth: A Test of The Dividend Payout Ration the Australian Market, International Journal of Business & Finance Research, (4): 43-58.
[27]          Foster, G. (1986).Financial Statemrnt Analysis. New Jersey: Prentice-Hall. Inc.
[28]          Goddard, J., P., Molyneux and J. O. Wilson. (2004). Dynamics of Growth and Profitability in Banking. Journal of Money, Credit and Banking; 1069-1090.
[29]          Gupta, V. K. (1981). Minimum Efficient Scale as a Determinant of Concentration: a Reappraisal. The Manchester School, 49 (2): 153-164.
[30]          Gwilym, O., J., Seaton, Suddason, K. and S. Thomas. (2006). International Evidence on the Payout Ratio, Earnings, Dividends, and Returns. Financial Analysts Journal, 62: 36-53.
[31]          Im, KS. Pesaran, MH. & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115: 53-74.
[32]          Jacobson, R. and D. A. Aaker. (1985). Is Market Share All That it's Cracked Up to Be?.The Journal of Marketing, 49 (4): 11-22.
[33]          Jang, S. S. and K. Park. (2011). Inter-relationship between Firm Growth and Profitability. International Journal of Hospitality Management, 30 (4): 1027-1035.
[34]          Jeng, V. and S. S. Yang (2014). A New Look at the Dynamic Interrelationship between Growth and Profitability in the Chinese Property Liability Insurance Industry.Acadmia Economic Papers, 42(3): 369-401.
[35]          Jensen, M. C. and W. H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360.
[36]          Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data. Journal of Ecometrics, 11: 1-44.
[37]          Lee, S. (2013). The Relationship between Growth and Profit: Evidence from Firm-Level Panel Data, Structural Change and Economic Dynamics, 28: 1-11.
[38]          Levin, A., CF., Lin, and J. Chu. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 2 (5): 108: 1-24.
[39]          Markman, G. D. and W. B. Gartner. (2002). Is Extraordinary Growth Profitable? A Study of Inc. 500 High Growth Companies. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(1): 65-75.
[40]          Marris, R. (1964). The Economic Theory of Managerial Capitalism, (V. 258). London: Macmillan.
[41]          Myers, S. C., and N. S. Majluf. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors do not Have. Journal of financial economics, 13(2):187-221.
[42]          Nakano, A. and D. Kim. (2011). Dynamics of Growth and Profitability: The Case of Japanese Manufacturing Firms. Global Economic Review, 40(1):67-81.
[43]          Nickell, S. and D. Nicolitsas. (1999). How Does Financial Pressure Affect Firms?. European Economic Review, 43(8): 1435-1456.
[44]          Parker, K. C. (2005). Do Higher Dividends Lead to Higher Earnings Growth? Working Paper, Simon Fraser.
[45]          Pedroni, P. (1997). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressons. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61: 653-670.
[46]          Penrose, E. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press, New York.
[47]          Phillips, P.C.B., and P. Perron. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75: 335–346.
[48]          Ramezani, C, A., L. A., Soenen and A. R. Jung. (2002). Growth, Corporate Profitability, and Shareholder Value Creation. Financial Analysts Journal, 58(6): 56-71.
[49]          Serrasqueiro, Z. (2009). Growth and Profitablity in Protuguese Companies: A Dynamic Panel Data Approach. Economic Interferences, 6(26): 565-573.
[50]          Smirlock, M., T. Gilligan and W. Marshall. (1984). Tobin's q and the Structure-Performance Relationship. The American Economic Review, 74(5): 1051-1060.
[51]          Smith, K. G., T. R. Mitchell and C. E. Summer. (1985). Top Level Management Priorities in Different Stages of the Organizational Life Cycle. Academy of management Journal, 28 (4): 799-820.
[52]          Steffens, P., P., Davidsson, and J. Fitzsimmons. (2009). Performance Configurations over Time: Implications for Growth and Profit Oriented Strategies. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1):125-148.
[53]          Watts, R. and J. Zimmerman. (1986). Positive Accounting Theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
[54]          Zhou, N., P., Seung Ho and U. Gerardo R. (2013). Profitable Growth: Avoiding the ‘Growth Fetish’ in Emerging Markets. Journal Business Horizons, 4(56): 473-481.