فراترکیب شناسایی عوامل و الزامات توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق ع/ معاون گروه مالی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

10.22108/amf.2024.140353.1856

چکیده

اهداف: شناسایی و استخراج عوامل و الزامات مؤثر بر توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با استفاده از روش فراترکیب.روش: با جستجو در پایگاه های عملی معتبر، 1869 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 23 سال (2000 تا 2023) بررسی شد و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 91 مطالعه که از نظر عنوان، چکیده و محتوا بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشتند، برای تجزیه و تحلیل نهایی استفاده شدند. در نهایت عوامل و الزامات توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در قالب 4 مضمون فراگیر و 12 مضمون سازمان‌دهنده طبقه‌بندی شدند.نتایج: نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل و الزامات موثر بر توسعه این صندوقها را میتوان بر اساس چهار مقوله کلی (عملکردی، نظارتی و حمایتی، زیرساختی و ساختاری و حاکمیتی) تحلیل نمود. از منظر عملکردی، توجه به شاخصها و مباحث مالی و اقتصادی، توجه به عوامل فرآیندی و عملیاتی، توجه به اصول و مبانی سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک مورد توجه قرار می گیرد. از منظر نظارتی و حمایتی، عوامل مرتبط با قانونگذاری، سیاستگذاری و اصول نظارتی مطرح میشود. از منظر زیرساختی دو بعد فرهنگسازی و آموزشی و نیز نوآوری و فناوری تحلیل می گردد. همچنین از منظر ساختاری و حاکمیتی، عواملی ناظر بر مدیران، سرمایه‌گذاران و نیز حاکمیت شرکتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات شناسایی می شود.نوآوری: با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد فراترکیب استفاده می‌شود، نوآوری آن در بررسی کلیه مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه بوده و اطمینان می‌دهد ابعاد موضوع را به صورت جامع و همه‌جانبه، شناسایی و دسته‌بندی نموده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors and requirements for the development of real estate and real estate investment trusts using Meta-Synthesis

نویسندگان [English]

  • mohammad tohidi 1
  • Masoud Rouhollah 2
1 faculty member of imam sadiq university
2 Master's student of Imam Sadiq University's Management Faculty
چکیده [English]

Real estate is considered one of the largest sectors in the economy, yet it has played an important role in several financial crises in the past decades. Real estate investment trusts facilitate access to the real estate market and invest in it for retail investors and are an attractive tool for pooling and directing micro resources in the real estate sector. The main goal of this research is to identify and extract factors and requirements affecting the development of real estate investment trusts. In this research the researcher using the meta synthesis qualitative research method and thematic analysis approach, carefully reviewed the topic and combined the findings of related quantitative and qualitative researches. In this regard, after searching in valid practical databases 1869 related studies were reviewed in the period of 23 years (2000 to 2023) and after applying various filters 91 studies that were most related to the topic in terms of title, abstract and content research, were used for the final analysis. The results of the research show that the factors and requirements affecting the development of real estate investment funds can be analyzed based on four general categories: functional, supervisory and supportive, infrastructural and structural, and governance. At the end, in line with the results of the research, necessary suggestions have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Real estate investment trust"
  • meta synthesis"
  • ,"
  • Alternative investment,"
  • . "
  • real estate"