بررسی اثر بلند‌مدت و کوتاه‌مدت عوامل فنی و مالی بر کارمزد تراکنش شبکه بلاک‌چین بیت‌کوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22108/amf.2024.141264.1877

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر توجه عموم و رسانه‌ها نسبت به بیت‌کوین افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافته است. کارمزد تراکنش‌ها در شبکه بیت‌کوین غیرپایدار است و در لحظه تعیین می‌شود و با توجه به کاهش پاداش ثابت ناشی از استخراج بلاک، روز به روز اهمیت آن به عنوان تنها منبع درآمد استخراج‌کنندگان افزایش می‌یابد. این پژوهش به بررسی اثر بلند‌مدت و کوتاه‌مدت عوامل فنی و مالی بر کارمزد تراکنش‌ها و بررسی رفتار کاربران در تعیین کارمزد تراکنش می‌پردازد.

روش: از مدل خودرگرسیونی توزیع شده زمانی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده مربوط به بازه زمانی از 10 آپریل 2018 تا 24 جولای 2023 است. عوامل فنی شامل میانگین اندازه بلاک‌، سختی شبکه و حجم تراکنش‌های ارسالی به شبکه و عوامل مالی شامل میانگین ارزش تراکنش‌های ارسالی به شبکه و میانگین قیمت بیت‌کوین است.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که در کوتاه‌مدت عوامل فنی و مالی هر دو بر کارمزد تراکنش تاثیر معنی‌داری دارند و دو عامل کارمزد تراکنش و حجم تراکنش ارسالی بیشترین میزان وقفه اثرگذار بر مدل را در کوتاه‌مدت دارند. در بلندمدت نیز عامل فنی سختی شبکه بیشترین تأثیر را بر کارمزد پردازش تراکنش‌ها دارد. همچنین میانگین اندازه بلاک اثر معنی‌داری بر کارمزد پردازش تراکنش‌ها در طولانی‌مدت دارد. با این حال قیمت بیت‌کوین تأثیر معنی‌داری در طولانی‌مدت بر کارمزد تراکنش ندارد.

نوآوری: نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به کاربران برای تصمیم‌گیری صحیح‌تر در هنگام تعیین کارمزد تراکنش‌ها و همچنین به استخراج‌کنندگان برای اتخاذ استراتژی‌های بهتر برای کسب درآمد کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Long-Run and Short-Run Effect of Technical and Financial Factors on Bitcoin Blockchain Network Transaction Fees

نویسندگان [English]

  • Amin Rostami 1
  • Mahdi Safaei 2
1 Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 M. A. Student of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: In recent years, public and media attention to Bitcoin has increased, as well as investment in this field. The transaction fee in the Bitcoin network is unstable and is determined at the moment, and due to the reduction of the fixed reward due to block mining, its importance as the only source of income for miners increases. This study examines the long and short-term effect of technical and financial factors on transaction fees user behavior in determining transaction.

Method and Data: For this purpose, the autoregressive distributed model has been used. The data used is from April 10, 2018 to July 24, 2023. The factors under review include technical and financial factors. Technical factors are average block size in bytes per day, network difficulty per day and volume of transactions sent per day and financial factors are the average value of transactions sent to Bitcoin per day and the average daily Bitcoin price in dollars.

Findings: The results showed that the technical factor, namely network difficulty, has the greatest long-term impact on transaction processing fees. In addition, average block size in bytes per day has a significant long-term impact on transaction fees. However, the Bitcoin price does not have a significant long-term impact on transaction fees.

Contribution: The results of the present research can help users to make more accurate decisions when determining transaction fees, as well as help miners to adopt better strategies to earn money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitcoin
  • Fee market
  • Technical factors
  • Financial factors
  • Transaction fee