بررسی و مقایسۀ شاخص‌های ARMS و BSI در اندازه‌گیری احساسات سرمایه‌گذاران با هدف پیش‌بینی روند قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 گروه مدیریت، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22108/amf.2024.138304.1807

چکیده

اهداف: در این پژوهش، شاخص‌های احساسات سرمایه‎گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اندازه‎گیری و میزان موفقیت آنها در پیش‏بینی آیندة بازار سهام ارزیابی شده است. در این راستا و بر اساس محاسبات انجام گرفته، روند قیمتی شرکت‌ها و جریان کلی بازار در دوره‎های آتی نیز پیش‏بینی و شاخص مناسب معرفی شده است.

روش: برای اندازه‎گیری احساسات سرمایه‎گذاران، از روابط مربوط به دو شاخص ARMS و BSI استفاده و احساسات برای دوره‌های یک، سه و شش ماهه در بازة زمانی 1398 الی 1402 محاسبه شده است. برای ارزیابی میزان موفقیت این شاخص‎ها نیز از پس‌آزمون استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که درصد موفقیت شاخص‌های اندازه‌گیری احساسات ARMS و BSI در پیش‌بینی روند قیمتی سهام در بازۀ شش ماهه، بیشتر از بازه‌های سه ماهه و ماهانه است. شاخص BSI نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حقوقی نسبت به سرمایه‌گذاران حقیقی پیش‌بینی مناسب‌تری از بازار ارائه می‌کنند. نتایج کلی پس‌آزمون شاخص احساسات سرمایه‌گذاران نیز نشان می‌دهد که شاخص ARMS نسبت به BSI پیش‌بینی مناسب‌تری از روند قیمتی سهام ارائه می‌کند. بنابراین، شاخص اندازه‌گیری احساسات ARMS در دوره‌های شش ماهه نمایندۀ اندازه‌گیری احساسات سرمایه‌گذاران در خصوص سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معرفی می‌شود.

نوآوری: نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش‌های گذشته، بررسی پس‌آزمون شاخص اندازه‌گیری احساسات سرمایه‌گذاران در بازار سهام، ارائه شاخص بهینه‌تر و پیشنهاد دورۀ زمانی مناسب در راستای بالا بردن قدرت پیش‎بینی آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring and comparing ARMS and BSI indices in measuring investor sentiments to predict stock price trends

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rostami Noroozabad 1
  • Somayeh Esfandyari 2
  • Milad Shahrazi 3
  • Ali Golbabaei Pasandi 4
1 Department of Financial Management, School of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Financial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
4 Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The objective of this study is to measure investors’ sentiment index in the Tehran stock exchange (TSE) and appraise their success rate in predicting the market future. To this end, based on the calculations, the price trend of companies and the total stream of the market have been predicted and finally, a suitable index has been introduced.

Method: To measure investors’ sentiments, we use two indices called ARMS and BSI, and sentiments have been calculated from 2019 to 2023 in monthly, three-month, and six-month periods. Back-testing is also used to estimate the success rate of these indices.

The results: The findings show that the success rate of sentiment measurement in predicting the price trend is more pronounced in the six-month periods compared to other periods (monthly and three-month). The BSI also shows that institutional investors have a better prediction of the market compared to individual investors. The results of back-testing for the investors’ sentiments index show that the ARMS provides a better forecast of the stock price trend compared to the BSI index. So, the ARMS sentiments measurement in the six months can be a good proxy in predicting investors’ sentiments.

Innovation: The main innovation of this study compared to the previous ones is the backtesting investigation of the sentiments of the investors in the stock market, the introduction of an optimal index, and also the proposal of a suitable period to increase the prediction power of that index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investors&rsquo
  • sentiments, ARMS index, BSI index, Backtesting, Tehran stock exchange