تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها از طریق متغیر واسطه‌ای شفافیت با استفاده از روش فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22108/amf.2024.139769.1837

چکیده

هدف: هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخ‌گویی و رعایت حقوق صاحبان سهام در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. افشای اطلاعات بیشتر و دوره‌ای موجب کاهش هزینه سرمایه و هزینه مبادلات، کاهش خطا در پیش‌بینی‌های سود و یا تقاضای بیش از معمول برای اوراق یک شرکت می‌شود. مدیران از طریق مدیریت متغیرهایی (نظیر شفافیت) در ساختار مالی می‌توانند هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران را دنبال کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها با استفاده از متغیر واسطه‌ای شفافیت است.

روش: در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل، تأثیرپذیری شفافیت از حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد مالی آزمون می‌شود. یک فرضیه در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی بر متغیر واسطه‌ای شفافیت و یک فرضیه در مورد تاثیر متغیر مذکور بر عملکرد مالی طراحی شده و 20 مقاله شامل مجموعاً 81 اندازه اثر (از نوع r) که تاریخ انتشار آنها بین سال‌های 2003 تا 2018 بوده مورد مطالعه قرار گرفت. اگر اندازه اثر در آن واگرا بوده از روش اثرات تصادفی و برای موارد همگرا، از روش اثرات ثابت برای محاسبه اندازه اثر استفاده شد.

یافته‌ها: علاوه بر آزمون هر فرضیه، به ازای هر فرضیه پس از تعیین اندازه اثر مشترک، آزمون پایایی روی نتایج انجام و تحلیل شد. نتایج آزمون حاکی از عدم تأثیر حاکمیت شرکتی بر شفافیت است لیکن آزمون پایایی‌سنجی نشان داد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، نقش دوگانه مدیرعامل و کمیته حسابرسی بر شفافیت تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج، نشان دهنده تأثیر معنادار شفافیت بر عملکرد مالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance on the Firms` Financial Performance Through the Mediating Variable of Transparency Using the Meta-Analysis Method

نویسندگان [English]

  • rasoul asgarpour 1
  • Hamid Aboutalebi 2
1 Department of Management, Faculty of Human Science, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of management, Faculty of Human Science, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Purpose: The ultimate goal of corporate governance is to achieve the promotion of fairness, transparency, accountability, and compliance with the rights of shareholders in companies and economic enterprises, however, reduce the error in profit forecasts, or demand more than usual for a company's bonds. Managers can pursue the goal of maximizing shareholders' wealth by managing variables (such as transparency) in the financial structure. The purpose of this research is to investigate the effect of corporate governance on the financial performance of companies using the mediating variable of transparency.

Method: In this research, with a meta-analysis approach, the impact of transparency on corporate governance and its effect on financial performance is tested. A hypothesis about the effect of corporate governance on the mediating variable of transparency and a hypothesis about the effect of the said variable on financial performance were designed and 20 articles including a total of 81 effect sizes (of type r) were studied. If the effect size was divergent, the random effects method was used, and for convergent cases, the fixed effects method was used to calculate the effect size.

Findings: In addition to testing each hypothesis, after determining the size of the joint effect, a robustness test was performed and analyzed for each hypothesis. The results of the test indicate that corporate governance has no effect on transparency, but the robustness test showed that the mechanisms of corporate governance, have a significant effect on transparency. Also, the results show the significant impact of transparency on financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Financial Performance
  • Transparency
  • Meta-analysis