الگویی جهت بهبود تأمین مالی معادن سنگ آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22108/amf.2024.136679.1785

چکیده

پژوهشهای داخلی با اذعان به وجود کسری منابع مالی در حوزه معدن، راه حل را در استفاده از ابزار جدید یافته اند. اما علیرغم وجود ابزارهای، همچنان حوزه معدن دچار کمبود منابع مالی است. لذا این پژوهش قصد دارد با درنظر گرفتن پیشنیه نظری و تجربی داخلی و خارجی، راهکاری جامع، با هدف رفع مشکل کمبود منابع مالی معادن سنگ آهن، ارائه دهد. به شکلی که با اجرای الگوی پیشنهادی مشکلات تأمین مالی معادن سنگ آهن مرتفع گردد. بدین منظور این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد موجود و انجام مصاحبه با افراد مطلع، از طریق تحلیل مضمون، مضامین اصلی شامل 48 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر و سپس مدل مفهومی الگوی تأمین مالی معادن را در سه سطح ابعاد، مؤلفه ها و شاخصها استخراج نموده است. در این مرحله خبرگان مورد مصاحبه با نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. سپس این مدل مفهومی به همراه راهکارهای بهبود شاخص های شناسایی شده، با استفاده از پرسش نامه به نظرسنجی خبرگان گذاشته شده است. خبرگان مورد نظر با نمونه گیری هدفمند از بین خبرگان صنعت معادن سنگ آهن و خبرگان تأمین مالی در بازارسرمایه و شبکه بانکی و نیز متخصصان حقوقی انتخاب شدند و پاسخ های آنان به روش تحلیل عاملی تأییدی مورد تحلیل قرارگرفت. در نهایت مدل مفهومی و راهکارهای حاصل از مطالعات این پژوهش تأیید شد. مهمترین راهکارها در راستای رفع کسری بودجه، تعدیل سیاستهای بانک مرکزی، مدیریت ریسک، افزایش بازده صنعت، بهبود قوانین و مقررات و کاراتر کردن نهادها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A pattern for iron ore mines financing

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alihosseini 1
  • mohammad hashem botshekan 2
  • Amir H. Mozayani 3
  • Moslem Peymanifurushani 4
1 Phd Candidate, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabataba'i university
2 Associate professor, Department of finance and banking, faculty of Accounting and Management, University of Allameh tabataba’I, Tehran, Iran
3 ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE-TARBIAT MODARES UNIVERSITY
4 financial and banking, management and accounting, allameh tabatabaei, tehran, iran
چکیده [English]

Despite the existence of tools, the mining sector still lacks financial resources.this research aims to provide a comprehensive solution, taking into account domestic and foreign background, with the aim of solving the problem of lack of financial resources of iron ore mines. In such a way that by implementing the proposed model, the financing problems of iron ore mines will be solved. For this purpose, this research first by studying the available documents and conducting interviews with informed people, through theme analysis, the main themes include 48 basic themes, 10 organizing themes and 3 comprehensive themes, and then the conceptual model of the mining financing pattern in three levels of dimensions. It has extracted components and indicators. At this stage, the experts to be interviewed were selected by targeted and snowball sampling. Then, this conceptual model, along with the solutions to improve the identified indicators, has been submitted to the expert survey using a questionnaire. The intended experts were selected by purposeful sampling among experts in the iron ore mining industry and financing experts in the capital market and banking network, as well as legal experts, and their answers were analyzed by confirmatory factor analysis. Finally, the conceptual model and solutions obtained from the studies of this research were confirmed. The most important solutions have been presented in order to eliminate the budget deficit, adjust the policies of the central bank, manage risk, increase the efficiency of the industry, improve the rules and regulations and make the institutions more efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing model
  • Mines
  • Iron ore mines
  • Iran