طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ‌های فینتک با رویکرد استنتاج فازی عصبی - تطبیقی (ANFIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران،

3 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

4 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

10.22108/amf.2024.138687.1813

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل پیش‌بینی و ارزیابی همکاری راهبردی نظام بانکی ایران با استارتاپ‌های حوزه فینتک انجام شده است. پژوهش، از حیث هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی-توصیفی است. گردآوری داده‌ها با روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای بهره‌گیری از نظرات خبرگان که شامل 14 نفر از خبرگان نظام بانکی و شرکت‌های حوزه فینتک بودند، استفاده شد. در این پژوهش، 31 شاخص در قالب شش عامل موثر بر همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ های فینتک، شناسایی و برمبنای آن، مدل مفهومی پژوهش طراحی شد و با استفاده از رویکرد فازی و نرم افزار متلب، به ارزیابی همکاری راهبردی نظام بانکی با استارتاپ های فینتک پرداخته شد. نتایج نشان می دهد مهم ترین ابعاد موثر بر همکاری راهبردی نظام بانکی با استارتاپ های فینتک به ترتیب اهمیت عبارتنداز: موانع و مشکلات ورود به همکاری های راهبردی، ابعاد و مولفه های برون سازمانی، عوامل تبیین کننده همکاری بانک ها و فینتک ها، انواع سطوح همکاری بانک ها و فینتک ها، پیامدهای ورود به همکاری های راهبردی، انگیزه بانک ها و فینتک ها در ورود به همکاری. هم چنین سطح همکاری راهبردی نظام بانکی و استارتاپ های فینتک، مقدار 7.06 ارزیابی شد که در محدوده متوسط رو به بالا قرار دارد. همچنین، با توجه به میزان خطای به دست آمده و نبود پدیده فرا انطباق در ANFIS طراحی شده، مدل مذکور از اعتبار قابل قبول و قدرت بالایی برای پیش بینی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Model for Anticipating Strategic Alliances between Fintech Start-ups and the Banking Sector

نویسندگان [English]

  • Arash Onsori 1
  • Abbas Khamseh 2
  • Taghi Torabi 3
  • hamid reza yazdani 4
1 Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 ,Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Management and Accounting, Farabi Faculty, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to develop a prediction model and evaluate the strategic cooperation between Iran's banking system and fintech startups. It adopts a descriptive survey approach to achieve practical objectives. Data collection involved library and field studies, along with questionnaires and interviews conducted with 14 experts from the banking system and fintech companies. Through this research, six factors comprising 31 indicators were identified. Based on these findings, a conceptual model was designed, and the fuzzy approach and MATLAB software were employed to evaluate the strategic cooperation between the banking system and fintech startups. The results indicate that the most significant dimensions influencing strategic cooperation, in order of importance, are obstacles and problems, extra-organizational factors, explanatory factors of bank cooperation, levels of cooperation, consequences of cooperation, and the motivation of banks and fintechs. Additionally, the level of the strategic cooperation between the banking system and fintech startups was evaluated as 7.06, reflecting a medium to high range. The designed ANFIS model demonstrates acceptable validity and high predictive power, with no evidence of over-fitting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • startup
  • fintech
  • strategic cooperation
  • banking system
  • fuzzy inference system