نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران/ اهواز/ ایران

2 استادیار/ گروه اقتصاد/ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی/ دانشگاه چمران اهواز/ ایران

3 دانشجوی دکتری/ گروه اقتصاد/ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی/ دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده

هدف: در این پژوهش از یک مدل‌ خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم‌یافته با پارامترهای متغیر در طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری در طی زمان در پارامترهای مدل (TVP) این امکان را فراهم می‌کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به کار رفته در شاخص در طی زمان انعطاف‌پذیر باشد و بدین ترتیب پویایی‌های طی زمان مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس توانایی شاخص استخراج شده برای پیش‌بینی متغیرهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.

روش: شاخص شرایط مالی با استفاده از روش TVP-FAVAR و داده‌های فصلی دوره زمانی 1398-1368 برآورد شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل نرخ بهره، رشد نرخ ارز، نرخ تورم، رشد مصرف، رشد تسهیلات بانکی، رشد شاخص کل بورس، رشد حجم پول، رشد درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.

نتایج: نتایج بیانگر وجود نوسانات قابل توجه در پارامترهای مدل بوده است. مطابق نتایج شوک وارد شده از ناحیه بهبود شاخص شرایط مالی منجر به واکنش مثبت در شاخص بازار سهام شده است. مطابق نتایج به دست آمده شاخص شرایط مالی استخراج شده قابلیت پیشی بینی بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Modeling of the Dynamic Financial Conditions Index and Assessing it’s Effectiveness in Predicting Iran’s Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Seyed Aziz Arman 1
  • ebrahim anvari 2
  • Samere RakiKianpour 3

1 Professor/ Department of Economics/ Faculty of Economics and Social Sciences/ Shahid Chamran University/ Ahvaz/ Iran

2 Associate Professor/ Department of Economics/ Faculty of Economics and Social Sciences/Shahid Chamran University/ Ahvaz/ Iran.

3 PhD Candidate in Economics/ Department of Economics/ Faculty of Economics and Social Sciences/ Shahid Chamran University/ Ahvaz/ Iran

چکیده [English]

Abstract

Objective: This paper uses a factor augmented vector autoregressive model with time-varying coefficients to construct a financial conditions index. Time variation in the model’s parameters allows the weights attached ‌to each variable in the index to evolve and evaluate dynamics across time. The ability of the constructed index to predict various variables is also evaluated.

Method: The financial condition index estimated using the TVP-FAVAR method based on the quarterly data for the period 1989 to 2019. The variables used included interest rate, exchange rate growth, inflation rate, consumption growth, banking facility growth, total stock market index growth, money supply growth, oil revenue growth, and gross domestic product growth rate.

Results: The findings indicated significant volatilities in the model’s parameters. The shock from the improving of the financial condition index led to a positive response to the stock market index. According to the findings, the constructed financial condition index has high predictability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Condition Index
  • Forecasting Stock Returns
  • Time-Varying Parameter Model