نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت مالی،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، ، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان بازار مالی، نقش مهمی در جذب و گردش نقدینگی بازار و هدایت آن به سمت بخش‌های کارآمد اقتصادی ایفا می‌کند. لذا توجه به سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار براساس اطلاعات منتشره، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیش‌بینی‌های مدیریتی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی در بازار سهام به شمار می‌آید که انتشار نادرست آن توسط مدیریت، منجر به افزایش ریسک خاص سهام شرکت و در نتیجه، تصمیمات نادرست سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران می‌شود. در این پژوهش، از متغیر خطای پیش‌بینی مدیریتی جهت سنجش کیفیت اطلاعات افشا شده استفاده شده است تا بدین وسیله، ضمن سنجش رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و ریسک ویژه شرکت‌ها، اثر محیط اطلاعاتی بر رابطه بین این دو متغیر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.

روش: به همین منظور نمونه‌ای متشکل از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1397 با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و داده‌های تابلویی مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج: نتایج بیانگر آن است که خطای پیش‌بینی مدیریتی رابطه مثبتی با ریسک ویژه دارد. علاوه بر این، براساس شواهد بدست آمده، خطای پیش‌بینی مدیریتی در یک محیط اطلاعاتی خوب رابطه مثبت کمتری با ریسک ویژه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Managerial Forecasting, Idiosyncratic Risk & Informational Environment (Evidence from the Companies Listed In Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • mohammad osoolian 1
  • mohammad esmaiel fadaie nejad 2
  • Shadi gheitasi 3

1 َAssistant Professor, Department of Financial Management, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, Tehran,19839, Iran

2 Associate Professor of Financial Management, Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Master Student of Financial Management, Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The capital market, as one of the main pillars of the financial market, plays an important role in attracting and circulating market liquidity and directing it to the efficient economic sectors. Therefore, it’s important to pay attention to proper investment in this market based on the published information. Managerial forecasting is one of the most important sources of information in the stock market where misrepresentation of them leads to more idiosyncratic risk of the company’s stock and consequently inappropriate investment decisions by investors. In this study, managerial forecasting errors are considered as a proxy of disclosure quality to investigate the relationship between information disclosure quality and idiosyncratic risk and also the effect of informational environment on these two variables in Tehran Stock Exchange.

Method: To this end, a sample of 160 listed firms in Tehran Stock Exchange is examined from 2009 to 2017, using regression model and panel data.

Results: The results indicate that managerial forecasting error has a positive relation with idiosyncratic risk. In addition, pieces of evidence have been provided to show that the managerial forecasting errors are less positively related to idiosyncratic risk, in a good informational environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure quality
  • Managerial forecasting errors
  • Idiosyncratic risk
  • Informational environment