الگوی تعدیلی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به عامل اثر ربایشی (آهنربایی) ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنۀ نوسان قیمت سهام» به‌عنوان عامل ایجادکنندۀ صرف ریسک در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است.
روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ 1398-1389 استفاده شده است. هم‌راستا با پژوهش‌های فاما و فرنچ، از بازده ماهانۀ سبد‌ها برای تجزیه‌وتحلیل استفاده شده است. در ادامه به کمک رویکرد رگرسیون‌ داده‌های تابلویی و انجام آزمون GRS، عملکرد مدل‌های تعدیل‌شده با اثر ربایشی و مدل‌های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ عامل اثر ربایشی، برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اثرگذار است و بسط مدل‌های موردبررسی پژوهش با این عامل و تشکیل مدل‌های تعدیل‌شدۀ متناظر، باعث بهبود عملکرد آنها در توضیح تفاوت بازده سهام می‌شود. نتایج حاکی از آن است که مدل پنج عاملی تعدیل‌شده با عامل اثر ربایشی در مقایسه با مدل‌های یک، سه و شش عاملی تعدیل‌شده با عامل اثر ربایشی، عملکرد بهتری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adjusted Capital Asset Pricing Models (CAPMs) with Respect to the Magnet Effect Factor (MEF) Caused by the Range of Stock Price Fluctuations

نویسندگان [English]

  • Meisam Jafaripour 1
  • Mohammad Ramezan Ahmadi 2
  • Esmaeel Mazaheri 2
  • Seyed Aziz Arman 3
1 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Professor of Economic, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to introduce the Magnet Effect Factor (MEF) caused by the range of stock price fluctuations as a risk premium factor in the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the multi-factor models of Fama and French. To answer the research questions, the information of 120 firms listed on Tehran Stock Exchange (TSE) during the period of 2010-2019 was used. According to Fama and French research, monthly returns of the portfolios were utilized for analysis. Then, using the panel data regression approach and GRS test, performances of the adjusted models with MEF were compared with those of the conventional models for explaining the stock returns. The results showed that MEF was effective in pricing capital assets and the developments of the research models with this factor and formation of the corresponding adjusted models improved performances of those models in explaining the difference in stock returns. The results also revealed that the adjusted 5-factor model with the MEF had better performance compared to the adjusted 3 and 6-factor models and the adjusted CAPM with the MEF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-factor model
  • capital asset pricing
  • expected return
  • Magnet Effect Factor (MEF)
منابع فارسی
اعلمی‌فر، ساناز.، خانی، عبدالله. و امیری، هادی. (1399). توسعۀ مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری فاما و فرنچ با استفاده از عامل بنیادی مبتنی بر ویژگی‌های حسابداری. مجلۀ پیشرفت‌های حسابداری. 12(2)، 105-67.
سلیمانیان، غلامرضا.، فروغی، داریوش. و امیری، هادی. (1398). بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق قیمت‌گذاری عوامل ارزش، مومنتوم و کیفیت سهام. فصلنامۀ حسابداری مالی. 11(44): 62-37.
صالحی، مهرداد.، حجازی، رضوان.، طالب‌نیا، قدرت‌الله. و امیری، علی. (1398). ارائۀ الگوی تعدیلی از مدل‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از ریسک درماندگی مالی و چرخۀ عمر شرکت. مجلۀ راهبرد مدیریت مالی. 7(24)، 122-95.
عیوض‌لو، رضا.، هاشمی، یاسمن. و قربانی، امیرعلی. (1399). مدل قیمت‌گذاری چند عاملی در بازار سرمایۀ ایران. نشریۀ چشم‌انداز مدیریت مالی. 32، 32-9
فلاح‌شمس، میرفیض. و موسوی ایوانکی، سید مصطفی. (1399). بررسی وجود اثر ربایش ناشی از ایجاد حد نوسان قیمت و نقش سرمایه‌گذاران نهادی در آن. مجلۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 13(47)، 149-137
فلاح‌شمس، میرفیض. و اسکندری، مرضیه. (1397). بررسی نقش عدم تقارن بر بروز اثر ربایش در حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 34(1)، 248-234.
فلاح‌پور، سعید. و محمدیان، زهرا. (1395). بررسی اثر آهنربایی ناشی از دامنۀ نوسان‌های قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری. 5(17)، 36-21.
مهدوی‌راد، حمید. (1399). اثر ربایش در بازار بورس ایران. تهران: نویسندگان آزاد
 
References
Alamifar, S., Khani, A., & Amiri, H. (2020). Development of fama and french pricing factor models using fundamental factor based on accounting characteristics. Journal of Accounting Advances. 12 (2): 67-105. (in Persian) https://doi.org/10.22099/JAA.2021.39285.2077
Ayvaz Lu, R., Hashemi, Y. & Ghorbani, A. (2020). Multi-factor pricing model in the Iranian capital market. Financial Management Outlook Magazine. 32: 9-32. (in Persian) https://doi.org/10.52547/JFMP.10.32.9
Black, F., Jensen, M., & Scholes, M. (1972). Studies In The Theory Of Capital Markets. New York: Praeger.
Carhart, M.M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance. 52: 57-82. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x
Chiah, M., Chai, D., & Zhong, A. (2015). A better model? An empirical investigation of the fama-french five-factor model in Australia. Financial Markets & Corporate Governance Conference. Available at https://doi.org/10.1111/irfi.12099
Dhaoui, A., & Bensalah, N. (2017). Asset valuation impact of investor sentiment: A revised Fama–French five-factor model. Journal of Asset Management. 18(1): 16-28.  https://doi.org/10.1057/s41260-016-0027-2
Falah Shams, M. & Eskandari, M. (2018). Investigating the role of asymmetry on generation the magnet effect on stock price fluctuations in the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Engineering and Securities Management. 34(1): 234-248. (in Persian)
Falah Shams, M., & Mousavi Ivanki, S. (2020). Investigating the magnet effect due to price fluctuations and the role of institutional investors in it. Journal of Financial Knowledge Securities Analysis. 13 (47): 137-149.  (in Persian)
Fallahpour, S., & Mohammadian, Z. (2016). Investigating the effect of magnetism due to the range of price fluctuations in Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge Quarterly. 5(17): 21-36. (in Persian)
Fama, E., & French, K. (2018). Choosing factors. Journal of Financial Economics. 128(2): 234-252. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.02.012.
Fama, E., & French, K. (2017). International tests of a five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics. 123(3): 441-463. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.11.004.
Fama, E., & French, K. (2015). Dissecting anomalies with a five-factor model. The Review of Financial Studies. 29(1): 69–103. https://doi.org/10.1093/rfs/hhv043
Fama, E., & French, K. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal of Finance. 51(1): 55-84. http://dx.doi.org/10.2307/2329302.
Fama, E., & French, K. (1993).  Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics. 33(1): 3-56. https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5.
Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy. 81(3): 607–636.
Ferguson, R. (1988). What to do, or not do, about the markets. Journal of Portfolio Management. 14 (2): 14-19.
Gibbons, M., Ross, S., & Shanken, J. (1989). A Test of the efficiency of a given Portfolio. Econometrica 57(5): 1121-1152. http://dx.doi.org/10.2307/1913625
Racicot, F. E., & Rentz, W. F. (2016). Testing fama–french’s new five-factor asset pricing model: Evidence from robust instruments. Applied Economics Letters. 23(6): 444-448. http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2015.1080798
Kim, K. A., Liu, H., & Yang, J. J. (2013). Reconsidering price limit effectiveness. Journal of Financial Research. 36: 493-518.
Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics. 47(1): 13-37. http://dx.doi.org/10.2307/1924119
Mahdavi Rad, H. (2020). The Magnet effect in the Iranian stock market. Tehran: Nevisandegan Azad.
Margulis, A. S. (1991). Commentary: Circuit breakers in the S&P 500 futures market: Their effect on volatility and price discovery in October 1989. Review of Futures Markets. 10: 279–281.
Markowitz, H. (1959). Portfolio allocation: Efficient divarication of investments. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Ohlson, J. A., & Bilinski, P. (2015). Risk versus anomaly: A new methodology applied to accruals. The Accounting Review. 90(5): 2057–2077. http://dx.doi.org/10.2308/accr-50984
Ping-Hung, H., Yong H. K., & Yang. J. (2009). The magnet effect of price limits: A logit approach. Journal of Empirical Finance. 16(5): 830-837.
Salehi, M., Hejazi, R., Talibnia, Q., & Amiri, A. (2019). Provide an adjustment model of capital asset pricing models using financial distress risk and company life cycle. Journal of Financial Management Strategy. 7 (24): 95-122. (in Persian)  https://doi.org/10.22051/JFM.2018.20342.1668
Sharp, W. F. (1960). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of finance. 19(3): 425-442.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about Future Earnings? The Accounting Review. 71(3): 289-315.
Soleimanian, G., Foroughi, d., & Amiri, H. (2019). Expansion of capital asset pricing factor models through pricing of value, momentum and stock quality factors. Financial Accounting Quarterly. 11 (44): 37-62. (in Persian)
Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies. 25(2): 65-86.
Tooma, E.  A. (2011). The magnetic attraction of price limits. International Journal of Business: 16(1): 35-50.
Wong, W. K., Liu, B., & Zeng, Y. (2009). Can price limits help when the price is falling? Evidence from transactions data on the Shanghai stock exchange. China Economic Review. 20: 91-102.