تأثیر اطلاعات غیر مالی و اطلاعات گزارشگری یکپارچه بر تصمیم‌‌گیری: رفتار سرمایه‌‌گذاری با رویکرد تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی واداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف: تغییر نیاز‌‌های اطلاعاتی استفاده‌‌کنندگان اطلاعات حسابداری موجب تغییر شکل و محتوای اطلاعاتی گزارش‌‌های حسابداری شده است. انتشار اطلاعات غیر مالی در کنار اطلاعات مالی و حرکت به سوی گزارشگری یکپارچه از نشانه‌‌های پذیرش این موضوع از سوی تدوین‌‌کنندگان استانداردهای حسابداری و مدیران واحدهای اقتصادی است؛ با این حال تغییرات در سیستم گزارشگری حسابداری بدون توجه به اثرات آن، عملی پرمخاطره است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انتشار اطلاعات غیر مالی و استفاده از سیستم گزارشگری یکپارچه بر تصمیم‌‌گیری سرمایه‌‌گذاران است.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی است و از منظر نتیجه، پژوهشی کاربردی به شمار می‌‌رود. داده‌‌های لازم ازطریق پرسشنامه با طراحی سه سناریو برای سه گروه مشابه جمع‌‌آوری شد. برای گروه اول، دوم و سوم به ترتیب 161، 137 و 124 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد. در سناریوی اول فقط اطلاعات مالی، در سناریوی دوم، اطلاعات مالی و غیر مالی به‌‌صورت توامان و در سناریوی سوم اطلاعات سیستم گزارشگری یکپارچه ارائه شد. برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش نیز آزمون ویلکاکسون و من - وینتی استفاده شد.
نتایج: تصمیم‌‌گیری مبتنی‌‌بر اطلاعات مالی، موجب اتخاذ تصمیمی برای حداکثرکردن منافع سهامداران شده است؛ اما اگر اطلاعات غیر مالی نیز ارائه شود، سرمایه‌‌گذاران به اتخاذ تصمیمات پایداری تمایل پیدا می‌‌کنند. درنهایت، انتشار اطلاعات مالی و غیر مالی به‌‌صورت سنتی نیز تفاوتی با انتشار اطلاعات در گزارشگری یکپارچه ندارد. انتشار اطلاعات غیر مالی برای سرمایه‌‌گذاران اهمیت چشمگیری دارد و ممکن است تصمیمات سرمایه‌‌گذاران را تغییر دهد؛ با این حال تفاوتی در چگونگی انتشار این اطلاعات وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Non-Financial Information and Integrated Reporting Information on Decision-Making: Investment Behavior with an Empirical Approach

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Bahram Mohseni Maleki 2
  • Amir Javady nia 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Ph. D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Changing the information needs of the users of accounting information has altered the forms and information contents of accounting reports. However, changes in the accounting reporting system, regardless of its effects, are risky. Therefore, the purpose of this study was to investigate the impacts of the dissemination of non-financial information and the use of an integrated reporting system on investor decision-making. The required data were collected through a questionnaire designed by 3 scenarios for 3 similar groups. In the 1st, 2nd, and 3rd scenarios, only financial information, simultaneous use of financial and non-financial information, and information of an integrated reporting system, were presented, respectively. Wilcoxon and Mann-Vinty tests were used to test the research hypotheses. The results showed that decision-making based on financial information led to a decision that maximized the shareholders’ interests, while the investors would tend to make sound decisions if non-financial information was also provided. Finally, disseminations of financial and non-financial information in the columns were no different from that of the information of the integrated reporting system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : integrated reporting system
  • decision making
  • investment behavior
  • investment decision
منابع فارسی
ابوالفتحی، حسن.، جعفری، محبوبه.، نوراله زاده، نوروز. و خسروی پور، نگار. (1400). بررسی پیامدهای اقتصادی کیفیت گزارشگری یکپارچه با توجه به نقش ویژگی‌های شرکتی. پژوهش‌‌های تجربی حسابداری، 11(2)، 200-181.
ابوالفتحی، حسن.، نوراله زاده، نوروز.، جعفری، محبوبه. و خسروی پور، نگار. (1399). بررسی پیامدهای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها و عملکرد آتی شرکت‌ با تأکید بر نقش پیچیدگی و نیازهای تأمین منابع مالی خارجی .دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(35)، 199-133.
بُنِر، سارا. (2008). قضاوت و تصمیم‌‌گیری در حسابداری. (علی پارسائیان، ترجمۀ چاپ دوم، 1395) تهران: نشر اتحاد.
رضایی، فرزین.، ترابیان، محسن. و مختاری، فرشته. (1397). ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 2(5)، 80-67.
مرشدزاده، مهناز. و قربانی، محمود. (1396). تفکر یکپارچه؛ گزارشگری یکپارچه. مجلۀ حسابرس، 93، 51-44.
ودیعی، محمدحسین.، خلیلان، موحدعلی.، هزارخانی، سید اسماعیل. و توسلی، فدیه فاطمه. (1392). بررسی آخرین تحول‌‌های گزارشگری مالی یکپارچه، همایش حسابداری ایران، 11.
 
References
Abhayawansa, S. & Guthrie, J. (2010). Intellectual capital and the capital market: A review and synthesis. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 14(3), 196–226. https://doi.org/10.1108/14013381011095472
Abolfathi, H., Jafari, M., Noorullahzadeh, N. & Khosravipour, N. (2021). Investigating the economic implications of integrated reporting quality with respect to the role of corporate characteristics. Empirical Accounting Research, 11(2), 181-200. (In Persian)
Abolfathi, H., Noorullahzadeh, N., Jafari, M. & Khosravipour, N. (2020). Investigating the implications of integrated reporting quality on company valuation and company future performance with emphasis on the role of complexity and external financing needs. Management Accounting and Auditing Knowledge, 9(35), 133-199. (In Persian)
Amran, A. & Keat Ooi, S. (2014). Sustainability reporting: Meeting stakeholder demands. Strategic Direction, 30(7), 38-41. https://doi.org/ 10.1108/SD‐03‐2014‐0035.
Bhimani, A. & Langfield‐Smith, K. (2007). Structure, formality and the importance of financial and non‐financial information in strategy development and implementation. Management Accounting Research, 18(1), 3-31. https://doi.org/10.1016/j.mar.2006.06.005.
Bonner, S. (2008). Judgment and Decision Making in Accounting. (Ali Parsaian, Second Edition Transl., 2016) Tehran: Etihad Publishing. (In Persian)
Burke, J. & Clark, C. E. (2016). The business case for integrated reporting: Insights from leading practitioners, regulators, and academics. Business Horizons, 59(3), 273-283. https://doi.org/10.1016/j. bushor.2016.01.001.
Capusneanu, S., Barbu, C. M. & Aslam, H. D. (2012). New dimensions of performance measurement. Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica, 14(2), 334-347.
Chapman G. B. & Johnson E. J. (1999). Anchoring, confirmatory search, and the construction of values. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 79(3), 115-153.
Chapman, G. B. & Johnson, E. J. (2002). Incorporating the irrelevant: Anchors in judgments of belief and value. In T. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment (pp. 120–138). Cambridge : Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808098.008.
Cheng, M. M., Green, W. J. & Ko, J. C. W. (2014). The impact of strategic relevance and assurance of sustainability indicators on investors' decisions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(1), 131-162. https://doi.org/10.2308/ajpt-50738.
Choo, C. W. (2006). The knowing organization: How organizations use information to construct meaning, create knowledge, and make decisions (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
Churet, C. & Eccles, R. G. (2014). Integrated reporting, quality of management, and financial performance. Journal of Applied Corporate Finance, 26(1), 56-64. https://doi:10.1111/jacf.12054.
Clayton, A. F., Rogerson, J. M. & Rampedi, I. (2015). Integrated reporting vs. sustainability reporting for corporate responsibility in South Africa. Bulletin of Geography‐Socio‐Economic Series, 29(29), 7-17. https://doi. org/10.1515/bog‐2015‐0021.
Cohen, J. R., Holder‐Webb, L. & Zamora, V. L. (2015). Nonfinancial information preferences of professional investors. Behavioral Research in Accounting, 27(2), 127-153. https://doi.org/10.2308/bria‐51185.
Cohen, J., Holder‐Webb, L., Nath, L. & Wood, D. (2011). Retail investors' perceptions of the decision‐usefulness of economic performance, governance, and corporate social responsibility disclosures. Behavioral Research in Accounting, 23(1), 109-129. https://doi.org/10.2308/ bria.2011.23.1.109.
Dumay, J., Bernardi, C., Guthrie, J. & Demartini, P. (2016). Integrated reporting: A structured literature review. Accounting Forum, 40(3), 166-185. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.06.001.
Esch, M., Schnellbächer, B. & Wald, A. (2019). Does integrated reporting information influence internal decision making? An experimental study of investment behavior. Business Strategy and the Environment, 28(4), 599-610. https://doi.org/10.1002/bse.2267.
Epstein, M. J. & Roy, M. J. (2001). Sustainability in action: Identifying and measuring the key performance drivers. Long Range Planning, 34(5), 585-604. https://doi.org/10.1016/S0024‐6301(01)00084‐X.
Ghosh, D. & Wu, A. (2012). The effect of positive and negative financial and nonfinancial performance measures on analysts' recommendations. Behavioral Research in Accounting, 24(2), 47–64. https://doi.org/ 10.2308/bria‐10283.
Hampton, R. (2012). Brace yourself: More regulatory changes. Accountancy SA, 14(2), 22-23.
Huk, T. (2006). Who benefits from learning with 3D models? The case of spatial ability. Journal of Computer Assisted Learning, 22(6), 392-404. https://doi.org/10.1111/j.1365‐2729.2006.00180.x.
Ittner, C. D., Larcker, D. F. & Rajan, M. V. (1997). The choice of performance measures in annual bonus contracts. Accounting Review, 72(2), 231-255.
Kahneman, D., Slovic, P. & Tversky, A. (Eds.) (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809477.
Knauer, A. & Serafeim, G. (2014). Attracting long‐term investors through integrated thinking and reporting: A clinical study of a biopharmaceutical company. Journal of Applied Corporate Finance, 26(2), 57-64. https://doi.org/10.1111/jacf.12067.
Lai, A., Melloni, G. & Stacchezzini, R. (2016). Corporate sustainable development: Is ‘integrated reporting’ a legitimation strategy? Business Strategy and the Environment, 25(3), 165–177. https://doi.org/10.1002/bse.1863
Lambert, R. A. (1998). Customer satisfaction and future financial performance discussion of are nonfinancial measures leading indicators of financial performance? An analysis of customer satisfaction. Journal of Accounting Research, 36, 37-46. https://doi.org/10.2307/2491305.
Laszlo, C. & Zhexembayeva, N. (2011). Embedded sustainability: A strategy for market leaders. European Financial Review, 15, 38-41.
Lev, B. & Zarowin, P. (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research, 37(2), 353-385. https://doi.org/10.2307/2491413.
Lin, S. (2007). The modified internal rate of return and investment criterion. The Engineering Economist, 21(4), 237-247. https://doi.org/10.1080/00137917608902796.
Luft, J. (2009). Nonfinancial information and accounting: A reconsideration of benefits and challenges. Accounting Horizons, 23(3), 307-325. https://doi.org/10.2308/acch.2009.23.3.307.
Meadow, C. T. & Yuan, W. (1997). Measuring the impact of information: Defining the concepts. Information Processing & Management, 33(6), 697-714. https://doi.org/10.1016/S0306‐4573(97)00042‐3.
Michelon, G. (2011). Sustainability disclosure and reputation: A comparative study. Corporate Reputation Review, 14(2), 79-96. https://doi.org/ 10.1057/crr.2011.10.
Morshedzadeh, M. & Ghorbani, M. (2016). Integrated thinking; Integrated reporting. Journal Of The Auditor, 93, 44-51. (In Persian)
Oliver, J., Vesty, G. & Brooks, A. (2016). Conceptualising integrated thinking in practice. Managerial Auditing Journal, 31(2), 228-248. https://doi. org/10.1108/MAJ‐10‐2015‐1253.
Papadakis, V. M., Lioukas, S. & Chambers, D. (1998). Strategic decision‐ making processes: The role of management and context. Strategic Management Journal, 19(2), 115-147. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097‐ 0266(199802)19:23.0.CO;2‐5.
Pike, B., Curtis, M. B. & Chui, L. (2013). How does an initial expectation bias influence auditors' application and performance of analytical procedures? Accounting Faculty Publications, 88(4), 1413-1431.
Qiu, Y., Shaukat, A. & Tharyan, R. (2016). Environmental and social disclosures: Link with corporate financial performance. British Accounting Review, 48(1), 102–116. https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.007.
Rezaei, F., Torabian, M. & Mokhtari, F. (2018). Relation of the value of accounting information in the integrated reporting approach. Research in Accounting and Economic Sciences, 2(5), 67-80. (In Persian)
Rikhardsson, P. & Holm, C. (2008). The effect of environmental information on investment allocation decisions: An experimental study. Business Strategy and the Environment, 17(6), 382–397. https://doi.org/10.1002/bse.536.
Rowbottom, N. & Locke, J. (2016). The emergence of . Accounting and Business Research, 46(1), 83–115. https://doi.org/10.1080/00014788.2015.1029867.
Schwarz, J., Beloff, B. & Beaver, E. (2002). Use sustainability metrics to guide decision‐making. Chemical Engineering Progress, 98(7), 58-63.
Schwenk, C. R. (1995). Strategic decision‐making. Journal of Management, 21(3), 471-493. https://doi.org/10.1177/014920639502100304.
Serafeim, G. (2015). Integrated reporting and investor clientele. Journal of Applied Corporate Finance, 27(2), 34-51. https://doi.org/10.1111/ jacf.12116.
Shepherd, N. & Rudd, J. M. (2014). The influence of context on the strategic decision‐making process: A review of the literature. International Journal of Management Reviews, 16(3), 340-364. https://doi.org/ 10.1111/ijmr.12023.
Simon, H. A. (1957). Models of man. Social and rational; mathematical essays on rational human behavior in a social setting. New York: Wiley.
Simon, H. A. (1979). Rational decision making in business organizations. American Economic Review, 69(4), 493-513.
Simons, T., Pelled, L. H. & Smith, K. A. (1999). Making use of difference: Diversity, debate and decision comprehensiveness in top management teams. Academy of Management Journal, 42(6), 662-673.
Socea, A. D. (2012). Managerial decision‐making and financial accounting information. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 58, 47-55. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.977.
Steyn, M. (2014). Organisational benefits and implementation challenges of mandatory integrated reporting: Perspectives of senior executives at South African listed companies. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 5(4), 476-503. https://doi.org/10.1108/ SAMPJ‐11‐2013‐0052.
Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124-1130. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124.
Wadi'i, M., Khalilan, A., Hazarkhani, S. E. & Tavassoli, F. F. (2013). Review of the latest developments in integrated financial reporting. Iran Accounting Conference, 11. (In Persian).