نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش‌های پیشین به صورت کلی تاثیر معوقات بانکی بر ریسک و عملکرد بانک‌ها پرداخته شده‌است. در این پژوهش طبقات چهارگانه مظالبات بانکی شامل طبقه جاری و سه طبقه معوقات شامل طبقه سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌است.

روش: در این پژوهش به بررسی تاثیر طبقات چهارگانه مطالبات بانکی بر روی اجزاء ریسک و بازده 11 بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 2012 تا 2015 با استفاده از داده‌‌ای نامتوازن و مدل رگرسیون چند متغیره پرداخته شده‌است. مطالبات بانکی شامل طبقه تسهیلات جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول است که اثر آنها بر ریسک غیرسیستماتیک و بتای سهام به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و بر بازده سهام، بازده دارایی‌ها و نسبت شارپ به عنوان شاخص عملکرد تعدیل شده مبتنی بر ریسک آزمون شده‌است.

نتایج: اگرچه تاثیرگذاری برخی طبقات مطالبات بر ریسک و عملکرد بانک‌ها مطابق نظریه و انتظارات مستند می‌شود؛ لیکن دربیشتر موارد تاثیرگذاری تایید نشده و یا هم‌سو باجهت مورد انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Productive and Non-Productive Assets on Risk Indicators and Performance of Banks Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • davood gholami siahbomi 1
  • Naser Izadinia 2
  • Rosita Moayedfar 3

1 PhD Student, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor in Accounting, Administrative Sciences and Economics Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Objective: In previous studies, the impact of bank arrears on the risk and performance of banks has been discussed. In this study, the four classes of banking problems including the current class and the three classes of delinquency, including the past due, delinquent and doubtful receivables class have been examined separately.

Method: In this study, the effect of the four classes of bank receivables on the risk components and returns of 11 member banks of the Tehran Stock Exchange for the period 2012 to 2015 has been investigated using unbalanced data and multivariate regression model. Bank receivables include current facilities, past due, delinquent and doubtful receivables, whose effects on non-systematic risk and stock beta as a systematic risk measure and on stock returns, asset returns and Sharp ratio as a risk-adjusted performance index have been tested.

Results: Although the impact of some classes of receivables on the risk and performance of banks is documented according to theory and expectations; However, in most cases, the effect is not confirmed or is not expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • systematic risk
  • Unsystematic risk
  • Banking claims
  • Returns