نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکترا، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: در شرایط ریسکی ممکن است تورش‌‌های رفتاری افراد موجب انحراف آنها از تصمیم‌‌های عقلایی شود؛ درنتیجه به ناهنجاری رابطۀ منفی بین ریسک و بازده منجر شود. در پژوهش حاضر، ناهنجاری رابطۀ منفی بین ریسک نامطلوب و بازده مازاد مورد انتظار تبیین شده است؛ علاوه‌‌بر این کنکاشی پیرامون ارتباط ویژگی‌‌های شرکتی و سایر عوامل ریسک با ریسک نامطلوب به‌‌منظور تبیین دقیق ناهنجاری یادشده انجام شده است؛ همچنین استمرارپذیری ریسک نامطلوب تبیین و رابطۀ بین میزان ریسک نامطلوب و شدت استمرار آن نیز بررسی شده است.
روش: در این پژوهش ریسک نامطلوب به دو بخش شامل احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب معمول و احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب غیر معمول تقسیم ‌‌شده است. تعداد 120 شرکت پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1388 تا 1397 انتخاب و فرضیه‌‌های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث، ماتریس انتقال و آزمون نسبت‌‌ها آزمون شد.
یافته‌‌ها: براساس یافته‌‌های به‌‌دست‌‌آمده، ناهنجاری رابطۀ منفی بین ریسک نامطلوب و بازده مازاد مورد انتظار وجود دارد؛ همچنین یافته‌‌ها حاکی از آن است که ناهنجاری نوسان‌‌پذیری غیر سیستماتیک توضیح‌‌دهندۀ ناهنجاری ریسک نامطلوب نیست؛ علاوه‌‌بر آن ریسک نامطلوب در دورۀ آتی نیز استمرار دارد و هرچه میزان ریسک نامطلوب بیشتر باشد، شدت استمرار آن نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Persistence of the Negative Relationship between Downside Risk and Expected Excess Returns in Future

نویسندگان [English]

  • Mahshid Shahrzadi 1
  • Darush Foroghi 2

1 Post-Doc Researcher, Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Administrate and Economic, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract
In risky situations, people's behavioral biases may lead them to deviate from rational decisions  leading to a negative relationship anomaly between risk and return. Investors underreact the stock with a recently negative return (exposed to downside risk) resulting in a negative return momentum or the persistence of downside risk in future. In the present study, the negative relationship anomaly between the downside risk and the expected excess return is investigated. Also, the exploration of the relation of firm-specific characteristics and other risk measures with downside risk is investigated for the accurate explanation of the anomaly. In addition, the persistence of downside risk and the relationship between the amount of downside risk and persistence severity are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usual Downside Risk
  • Unusual Downside Risk
  • Expected Excess Return
  • Idiosyncratic Volatility
منابع فارسی
بت‌‌شکن، محمد هاشم.، پیمانی، مسلم.، و صدرالدین کرمی، محمد مسعود. (1397 ). برآورد و ارزیابی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار ناپارامتریک برمبنای تحلیل مؤلفه‌‌های اساسی در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌‌انداز مدیریت مالی، 8(24)، 79-102.
دولو، مریم.، و فرتوک‌‌زاده، حمیدرضا. (1395) تغییرات مقطعی بازده: نقدشوندگی و اثر ریسک غیر سیستماتیک. مجلۀ دانش حسابداری، 7(26)، 85-106.  https://doi.org/10.22103/jak.2016.1533.
سلیمانی، ایمان.، و عرب‌‌صالحی، مهدی. (1398) عوامل تعیین‌‌کنندۀ نوسان‌‌پذیری غیر سیستماتیک بازده سهام شرکت‌‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌‌انداز مدیریت مالی، 9(26)، 97-119.
شهرزادی، مهشید.، فروغی، داریوش.، و امیری، هادی. (1398) اثر ریسک دنبالۀ چپ بر بازده مازاد مورد انتظار و پیامد آن بر استمرار بازده دنبالۀ چپ. تحقیقات مالی، 21(4)، 593-611.  https://doi.org/10.22059/frj.2019.282102.1006873.
شهرزادی، مهشید.، و فروغی، داریوش. (1399). توجه سرمایه‌‌گذاران انفرادی به ریسک دنبالۀ چپ. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 29(2)، 69-88.  https://doi.org/10.22108/amf.2020.118954.1460.
نیکو، هانیه.، ابراهیمی، کاظم.، و جلالی، فاطمه. (1399) گرایش احساسی سرمایه‌گذار، نوسان‌پذیری غیر سیستماتیک و قیمت‌گذاری نادرست سهام در شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 8(1)، 65-85. 10.22051/jfm.2019.24325.1952  https://doi.org/.
 
References
Abad, P., Benito, S., & López, C. (2014). A comprehensive review of value at risk methodologies. The Spanish Review of Financial Economics, 12(1), 15-32. https://doi.org/10.1016/j.srfe.2013.06.001
Acerbi, C., & Tasche, D. (2002). On the coherence of expected shortfall. Journal of Banking and Finance, 26(1), 1487–1503. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00283-2.
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56. https://doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6.
Ang, A., Chen, J., & Xing, Y. (2006). Downside risk. The review of financial studies, 19(4), 1191-1239. https://doi.org/10.1093/rfs/hhj035.
Ang, A., Chen, J., & Xing, Y. (2001). Downside risk and the momentum effect (No. w8643). National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w8643.pdf.
Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The cross‐section of volatility and expected returns. The Journal of Finance, 61(1), 259-299. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00836.x
Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., & Zhang, X. (2009). High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence. Journal of Financial Economics, 91(1), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.12.005.
Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M., & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. Mathematical Finance, 9(3), 203-228. https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068.
Atilgan, Y., Bali, T. G., K., Demirtas, O., & Gunaydin, A. D. (2019). Left-tail momentum: Underreaction to bad news, costly arbitrage and equity returns. Journal of Financial Economics, 135(3), 725-753. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.006.
Atilgan, Y., Demirtas, K. O., & Gunaydin, A. D. (2020). Predicting equity returns in emerging markets. Emerging Markets Finance and Trade, Published online. https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1822808.
Bali, T. G., Brown, S. J., Murray, S., & Tang, Y. (2017). A lottery demand-based explanation of the beta anomaly. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(1), 2369-2397. https://doi.org/10.1017/S0022109017000928.
Bali, T. G., Cakici, N., & Whitelaw, R. F. (2011). Maxing out: stocks as lotteries and the cross-section of expected returns. Journal of Financial Economics, 99(1), 427–446. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.08.014.
Bali, T. G., Demirtas, K. O., & Levy, H. (2009). Is there an intertemporal relation between downside risk and expected returns? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(4), 883-909. https://doi.org/10.1017/S0022109009990159.
Bawa, V. S., & Lindenberg, E. B. (1977). Capital market equilibrium in a mean-lower partial moment framework. Journal of Financial Economics, 5(2), 189–200. https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90017-4.
Botshekan, M. H., Peymani, M., & Sadredin Karami, M. M. (2019). Estimate and evaluate non-parametric value at risk and expected shortfall based on principal component analysis in Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, 8(24), 79-102. (In Persian)
Campbell, J. Y. (1996). Understanding risk and return. Journal of Political Economy, 104(2), 298-345. http://dx.doi.org/10.1086/262026.
Chan, W. S. (2003). Stock price reaction to news and no-news: Drift and reversal after headlines. Journal of Financial Economics, 70(1), 223-260. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00146-6.
Davallou, M., & Fartookzadeh, H. (2016). Cross-section return changes: Liquidity and unsystematic risk effects. Journal of Accounting Knowledge, 7(26), 85-106. https://doi.org/10.22103/jak.2016.1533. (In Persian)
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross‐section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x.
Fama, E. F., & Macbeth, J. D. (1973). Risk, return and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607–636. https://doi.org/10.1086/260061.
Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). and the cross-section of expected returns. Review of Financial Studies, 29(1), 5–68. https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059.
Hong, H., Lim, T., & Stein, J. (2000). Bad news travels slowly: size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies. Journal of Finance, 55(1), 265-295. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00206.
Izuma, K, & Adolphs, R. (2011). The brain’s rose-colored glasses. Nature Neuroscience, https://www.nature.com/articles/nn.2960.
Kelly, B., & Jiang, H. (2014). Tail risk and asset prices. Review of Financial Studies, 27(1), 2841–2871. https://doi.org/10.1093/rfs/hhu039.
Kothari, S. P., Shanken, J., & Sloan, R. G. (1995). Another look at the cross section of expected stock returns. Journal of Finance, 50(1), 185-224.https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05171.x.
Lewellen, J., & Nagel, S. (2004). The conditional CAPM does not explain asset pricing anomalies. Journal of Financial Economics, 82(2), 289-314. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.05.012.
Long, H., Jiang, Y., & Zhu, Y. (2018). Idiosyncratic tail risk and expected stock returns: evidence from the Chinese stock markets. Finance Research Letters, 24(1), 129-136. https://doi.org/10.1016/j.frl.2017.07.009.
Lu, Z., & Murray, S. (2019). Bear beta. Journal of Financial Economics, 131(1), 736–760. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2871737.
Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection. New Haven: Yale University Press.
Mentel, G. (2011). Value at Risk W Warunkach Polskiego Rynku Kapitałowego. Cedewu: PlWydawnictwa Fachowe.
Nguyen, D. B. B. (2018). Tail risk and long memory in financial markets. Doctoral dissertation, Hannover: Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität Hannover Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Diss., 2018, xix, 254 S.  https://doi.org/10.15488/3302.
Nikoo, H., Ebrahimi, K., & Jalali, F. (2020). The relationship between investor sentiment and idiosyncratic risk with stock mispricing: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Strategy, 28(1), 65-85. https://doi.org/10.22051/jfm.2019.24325.1952. (In Persian)
Schulmerich, M., Leporcher, Y. M., & Eu, C. H. (2015). Management for Professionals. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Shahrzadi, M., & Foroghi, D. (2020). Individual investors’ attention to left tail risk. Journal of Asset Management and Financing, 29(2), 69-88.  https://doi.org/10.22108/amf.2020.118954.1460. (In Persian)
Shahrzadi, M., Foroghi, D., & Amiri, H. (2020). The effect of left tail risk on expected excess   returns and its consequences on the persistence of left tail returns. Financial Research Journal, 21(4), 593-611. https://doi.org/10.22059/frj.2019.282102.1006873. (In Persian)
Sharot, T., Korn, C. W., & Dolan, R. J. (2011). How unrealistic optimism is maintained in the face of reality. Nature Neuroscience, 14(11), 1475-1479.
Soleyman, I., & Arabsalehi, M. (2019). Determinants of idiosyncratic volatility of stock returns listed firms in Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, 9(26), 97-119. (In Persian)
Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House. 
Xu, Z. (2017). Cross-sectional return predictability: The predictive power of return asymmetry, skewness and tail risk. Doctoral dissertation, University of Nottingham. Retrieved from https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do;jsessionid=1a80f128da7 b162 bce846c99 65eddee0?uin=uk.bl.ethos.722471.