بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی‌های وثیقه‌ای با تامین مالی و سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این پژوهش، رابطۀ بین اندازۀ دارایی‌های وثیقه‌ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌های نمونه‌ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1382 تا 1392 بررسی می‌کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطۀ ذکرشده می‌سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی‌های وثیقه‌ای بر کیفیت گزارشگری شرکت‌ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد با افزایش دارایی‌های وثیقه‌ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی‌ها افزایش می‌یابد و به تبع آن، میزان سرمایه‌گذاری شرکت نیز زیاد می‌شود؛ درحالی‌که افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطۀ دارایی‌های وثیقه‌ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه‌گذاری‌‌ها می‌شود. سرانجام، نتایج نشان می‌دهد وقتی حجم دارایی‌های وثیقه‌ای افزایش می‌یابد، شرکت‌ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش می‌دهند. یافته‌های این پژوهش با مدل‌های نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Financial Reporting Quality on the Relation among Collateral Assets, Financing and Investment

نویسنده [English]

  • Abbas Aflatooni
Bu-Ali Sina University of Hamedan
چکیده [English]

This research investigates the relation between collateral assets and the firms' financing and investments in 247 firms listed in the Tehran Stock Exchange from 2003 to 2013 and examines the effect of financial reporting quality on this relation. Moreover, the impact of collateral assets on the financial reporting quality is taken into consideration. The results indicate that increase in collateral assets increases the amount of financing via debts and as a result increases firms' investments. Also, the increase in financial reporting quality undermines the relation between collateral assets and the amount of firms' financing and investments. Finally, with the increase in collateral assets, firms reduce their financial reporting quality. Results are compatible with the theoretical models based on the notions of adverse selection and moral hazard.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collateral assets
  • Financing
  • Investment
  • Reporting Quality
  • moral hazard
[1]   Abel, A. (1983). Optimal investment under uncertainty. American Economic Review, 73(1): 228–233.
[2]   Ahmadpour, A., Kashanipoor, M., & Shojaei, M.R. (2011). The effect of corporate governance, and audit quality on cost of debt financing. The Iranian Accounting and Auditing Review, 17(4): 17-48.
[3]   Alberternst, S., & Sureth, C. (2015). The effect of taxes on corporate financing decisions - evidence from the German interest barrier. From http://ssrn.com/abstract=2563572.
[4]   Balakrishnan, K., Core, J.E., & Verdi, R.S. (2014). The relation between reporting quality and financing and investment: evidence from changes in financing capacity. Journal of Accounting Research, 52(1): 1-36.
[5]   Benmelech, E., & Bergman, N. (2009). Collateral pricing. Journal of Financial Economics, 91(3): 339–360.
[6]   Berle, A., & Means, G. (1932). The Modern Corporation and private property. First edition. New York: Macmillan.
[7]   Bharat, S., Sunder, J., & Sunder, S. (2008). Accounting quality and debt contracting. The Accounting Review, 83(1): 1–28.
[8]   Biddle, G., & Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81(5): 963–982.
[9]   Biddle, G.; Hilary, G. & Verdi, R. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48(2-3): 112–131.
[10]         Chaney, T., Sraer, D., & Thesmar, D. (2012). The collateral channel: how real estate shocks affect corporate investment. American Economic Review, 102(6): 2381–2409.
[11]         Fostel, A., & Geanakoplos, J. (2015). Financial innovation, collateral and investment. http://ssrn.com/abstract=2575752.
[12]         Gan, J. (2007). The real effects of asset market bubbles: loan- and firm-level evidence of a lending channel. Review of Financial Studies, 20(6): 1941–1973.
[13]         Ghaemi M. H.,& Alavi S.M. (2012). Relationship between accounting information transparency and corporate cash holdings. Management Accounting, 5(12): 67-78.
[14]         Googedchian, A., Amairi, H., & Khodaverdisamani, M. (2014). Effect of asset specificity on the financing method of listed companies in Tehran Stock Exchange (2000-2010). Asset Management & Finance, 1(3): 15-32.
[15]         Hashemi, S.A., & Mehrabi, M. (2009). Identifying Tax Factors Effecting Debt Tax Advantage in Financing for listed Firms in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 16(1): 137-154.
[16]         Hayashi, F. (1982). Tobin’s marginal q and average q: a neoclassical interpretation. Econometrica,50(1): 213–24.
[17]         Healy, P., Hutton, A., & Palepu, K. (1999). Stock Performance and intermediation changes surrounding sustained increases in disclosure. Contemporary Accounting Research, 16(3): 485–520.
[18]         Jabbari H., Rahmani, H., & Vafapor, M. (2013). The effect of financing policies on the agency cost. Quarterly the Financial Accounting and Auditing Researches, 5(19): 153-172.
[19]         Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4): 305–360.
[20]         Kordestani, G.R., & Hamidreza, S.M. (2013). Competition between Informed Investors over Information and the Pricing of Information Asymmetry. Asset Management & Finance, 1(2): 127-144.
[21]         Kraft, A.G., Leone, A.J., & Wasley, C.E. (2007). Regression-based tests of the market pricing of accounting numbers: the mishkin test and ordinary least squares. Journal of Accounting Research, 45(5): 1081-1114.
[22]         Lambert, R., Leuz, C., & Verrecchia, R. (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45(2): 385–420.
[23]         Lang, M., & Lundholm, R. (2000). Voluntary disclosure and equity offerings: reducing information asymmetry or hyping the stock? Contemporary Accounting Research, 17(4): 623–662.
[24]         Lee, G., & Masulis, R.W. (2009). Seasoned equity offerings: quality of accounting information and expected flotation costs. Journal of Financial Economics, 92(3): 443–469.
[25]         Leuz, C., & Verrecchia, R. (2000). The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38: 91–124.
[26]         Mojtahedzadeh, V., Alavi tabari, S.H., & Khodabakhshi, N. (2009). The relationship between financing and operating performance in the listed co. of Tehran Stock Exchange. Quarterly Accounting Research, 1(1): 28-79.
[27]         Mollanazari, M., Hejazi, R., & Sahraei, A. (2010). Examination of the relation between financing method (external financing) and successful and unsuccessful companies: empirical evidence from the Tehran Stock Exchange (TSE). Quarterly the Financial Accounting and Auditing Researches, 2(6): 65-86.
[28]         Myers, S., & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information those investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2): 187–222.
[29]         Noferesti, M. (2008). Unit root and cointegration in econometrics. Tehran, Rasa.
[30]         Pourheidari, O., & Gaffarloo, A. (2012). Financing and changes in the level of conditional accounting conservatism. The Iranian Accounting and Auditing Review, 18(3): 15-28.
[31]         Saghafi, A., & GholamZadeh. M. (2012). Value relevance of accounting information in corporate financing decisions: evidence from Iran. Journal of Empirical Research in Accounting, 1(4): 1-15.
[32]         Sheikh, M.J., Dehghany, J., & Mohammad Ebrahim, R.E. (2013). The effect of inflation rate on financing of company listed in Tehran security exchange (debt financing and equity financing). Asset Management & Finance, 1(2): 51-68.
[33]         Stiglitz, J., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review, 71(3): 393–410.
[34]         Verrecchia, R. (2001). Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, 32(1-3): 97–180.
[35]         Wittenberg-Moerman, R. (2008). The role of information asymmetry and financial reporting quality in debt trading: evidence from the secondary loan market. Journal of Accounting and Economics, 46(2-3): 240–260.
[36]         Yoshikawa, H. (1980). On the “q” theory of investment. American Economic Review, 70(4): 739–743.