تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هم‌زمان سیاست تقسیم سود، نسبت بدهی، مالکان نهادی و رقابت بازار محصولبه‌عنوان سازوکارهای نظارتی و کنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه­های نمایندگی است.به‌منظور دستیابی به این هدف، 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386–1391بررسی شد. به‌دلیل نوع داده­های پژوهش، از روش داده­های ترکیبی استفاده شده ‌است. مدل رگرسیونی پژوهش با روش مدل رگرسیون توبیت با آثار تصادفی برآورد شده­‌است. نتایجبررسی هم‌زمان سازوکارهای بیرونی حاکمیت شرکتی بیانگر آن است که رقابت و نسبت بدهی، تأثیری کاهنده بر هزینه‌های نمایندگی دارند؛ اما حاصل سود تقسیمی به‌عنوان معیاری از سیاست تقسیم سود، بر هزینه­های نمایندگی، تأثیر معناداری ندارد. همچنین مالکان نهادی بر هزینه‌های نمایندگی،تأثیرمثبتو معناداری دارند.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of External Corporate Governance Mechanisms of Agency Costs on Listed Companies of the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Darush Damoori
  • Minoo Izadi
Yazd University
چکیده [English]

The goal of this study is to investigate the simultaneous effects of dividend policy, leverage, institutional ownership, and product market competition as external supervision and control mechanisms of corporate Governance on agency cost. In order to achieve this goal, we study 85 manufacturing companies among listed firms in the Tehran Stock Exchange during 1386-1391. To test the Hypothesis, panel data and Tobit regression model method is used. The results indicated that the product market competition and debt ratio negatively affect the agency cost while institutional ownership positively affects agency cost. However, dividend yield as a measure of dividend policy has no significant impact on agency cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Institutional ownership
  • Dividend Policy
  • Capital Structure
  • Product Market Competition
  • Agency cost
 [1]اسدی،غلامحسینونیک­روش،مهدی.(1391). فرضیۀجریان­هاینقدیآزاد،تئوری چرخۀعمروارتباطآن­هاباسیاستتقسیمسود. چشماندازمدیریتمالی. 6:  35-48.
[2]آذربایجانی،کریم؛ سروش­یار،افسانهویاریان کوپانی،سمانه.(1390). جستجویبهترینمعیارعملکردمالی.حسابرس. 52 : 1-7.
[3]خدامی پور،احمدوبرزایی،یونس. (1392). بررسیرقابتبازارمحصولباساختارهیأتمدیرهوکیفیتافشا.مجلهدانشحسابداری.14: 51-66.
[4]خلیفه سلطانی، احمد؛ اخلاقی،حسنعلیوساعدی،رحمان.(1393). بررسیعواملمؤثربرساختارسرمایهبااستفادهازمدلتوبیت: آزمونتجربینظریه­هایسلسلهمراتبی،توازیایستاونمایندگی.مدیریتداراییوتامینمالی.2(1):  37-54.
[5] رضایی،فرزین،ومهدی­دوست،محبوبه. (1391). تأثیرشاخصه­هایراهبری­ شرکتیوساختارمالکیتبرهزینۀنمایندگی.تحقیقاتحسابداریوحسابرسی. 14: 82-98.
[6]رضایی،فرزین؛نصیری،ناصروحقیق،هادی.(1389). سودمندیدرجۀتمرکزبازاردرپیش­بینیبازدهسهامگروه­هایصنعتیبورساوراقبهادارتهران.فصلنامۀمطالعاتمدیریتوبهبودوتحول. 62: 61-89.
[7] کردستانی،غلامرضا ونجفی عمران، مظاهر. (1387). مروریبرنظریه­هایساختارسرمایه.حسابدار . 198.
[8] فروغی،داریوش؛سعیدی،علی،واژدر،محسن. (1388). تأثیرسهام­داراننهادیبرسیاستتقسیمسوددرشرکت­هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران. تحقیقاتحسابداری،2: 114-129.
[9] مجتهدزاده،ویدا.( 1390)، «رابطۀنظریۀنمایندگیومالکیتمدیریتدرشرکت­هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران»،نشریۀتحقیقاتحسابداریوحسابرسی،شماره  10،صص 4-22.
 [10] مهرانی،ساسانوتالانه،عبدالرضا.(1377). تقسیمسوددرشرکت­ها،حسابدار،شمارۀ 125.
[11] نمازی،محمدوزراعت­گر،رامین. (1388). بررسیکاربردنسبتQ‌توبینومقایسهآنباسایرمعیارهایارزیابیعملکردمدیراندرشرکت­هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران. مجلۀپیشرفت­هایحسابداریدانشگاهشیراز،دورۀاول،شمارۀاول،صص 232-262.
[12]نوروش،ایرج؛کرمی،غلامرضاووافیثانی،جلال.(1388). بررسیرابطۀساز وکارهاینظامراهبریشرکتوهزینه­هاینمایندگیشرکت­هایپذیرفته­شدهدربورساوراقبهادارتهران،تحقیقاتحسابداری،شماره1،صص4-27.
[13] ولیپور،هاشموخرم،علی.(1390). اثربخشیسازوکارنظامراهبریشرکتبه‌منظورکاهشهزینه‌هاینمایندگی،مجلۀحسابداریمدیریت،سال4،شماره8،صص 61-75.
[14] Allen, F., & Gale, D. (2000). Corporate governance and competition, Corporate Governance:Teoretical and Empirical Perspectives. (Cambridge University Press, Cambridge): 23–94.
[15] Alwi, S. (2009). Dividend and Debt Policy as Corporate Governance Mechanism :Indonesian Evidence,Jurnal pengurusan,vol 29: 111-127.
[16] Ang, J., Cole, R., & Lin, J. (2000). Agency Costs and Ownership Structure.The Journal of Finance, Vol.55, No. 1, pp. 81-106.
[17] Babatunde, M. A., & Olaniran, O. (2009). The effects of internal and external mechanism on governance and performance of corporate firms in Nigeria.Corporate Ownership & Control. 7(12): 330-343
[18] Baggs, J., & Bettignies, J. E. (2007). Product Market Competition and Agency Costs.The Journal of Industrial Economics.55(2): 289-323.
[19] Baker, H.K., powell, G.E., & veit,T. (2002). Revisiting managerial perspectives on dividend policy.Journal of Economics and Finance. 26( 3). PP: 230-205.
[20] Balasubramanian, N., & George, R. (2012). Corporate governance and the indian institutional context: emerging mechanisms and challengesIn conversation with K.V. Kamath, Chairman, Infosys and ICICI Bank. IIMB Management Review. 24: 215-233.
[21]Bhang, S., & Brian, B. (2008). Corporate governance and firm performance, Journal of Corporate Finance. 14: 257-273.
[22] Chen, A., Kao, L.,& Lu, Ch. (2014). Controlling ownership and firm performance in Taiwan: The role of external competition and internal governance.Pacific-Basin Finance Journal.29: 219–238.
[23] Choua, J., Ngb,L., Sibilkov,V.,& Wang,Q. (2011). Product market competition and corporate governance.Review of Development Finance1:114–130 .
[24] Cho, C. C., & Wu, C. H. (2014). Role of auditor in agency conflict and corporate governance: empirical analyses of Taiwanese firms. Chinese Management Studies.8(3).333-353.
[25] Dey, A. (2008). Corporate Governance and Agency Conflicts.Journal of Accounting Research.46(5: 1143-1181.
[26] Doukas, J. A. McKnight, P.J., & Pantzalis, C. (2005). “Security analysis,Agency costs and UK firm characteristics”, International Review of Financial Analysis.14: 493-507.
[27]Drobetz, W and Fix, R. (2003). What are the determinants of the capital structure? Some evidence for Switzerland.working paper, Department of Finance, University of Basel No.4/03.
[28] Elyasiani E., & Jingyi J. (2010).Distribution of institutional ownership and corporate firm performance.Journal of Banking & Finance. 34: 606–620.
[29]Fidrmuc ,J P and Jacob, M (2010). Culture, agency costs, and dividends.Journal of Comparative Economics. 38: 321–339.
[30] Florackis, C. (2008). Agency costs and corporate governance mechanisms: evidence for uk firms. International Journal of Managerial Finance. 4 (10): 37-59.
[31]Hart, O.D. (1983). The market mechanism as an incentive scheme, Bell.Journal of Economics. 14: 366–382.
[32]Hasan, A. & Butt, S. A. (2009). Impact of ownership structure and corporate governance on capital structure of pakistani listed companies. International Journal of Business and Management. 4:50-57.
[33]Henry, D. (2010). Agency costs, ownership structure and corporate governance compliance: a private contracting perspective. Pacific-Basin Finance Journal. 18: 24-46.
[34]Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economics Review. 76: 323-339.
[35]Jensen, M. C. and Meckling W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics. 3: 305-360.
[36]Karadeniz, E., Kandir, S.Y., Balcilar, M. and Onal, Y.B. (2009). determinants of capital structure: evidence from turkish lodging companies. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 21(5), pp: 594-609.
[37]Kumar J. (2006). Corporate governance and dividends payout in india. Journal of Emerging Market Finance. 5: 1-45.
[38]Leventis,S., Weetman,P., Caramanis.,C. (2011). Agency costs and product market competition: The case of audit pricing in GreeceStergios The British Accounting Review pp: 43, 112–119.
[39]McKnight, P. J and Weir, C. (2009). Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large uk publicly quoted companies: A panel data analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance. 49: 139-158.
[40]Miller ,M., Modigliani,F., (1961). Dividend policy, growth and the valuation of shares. Journal of Business: 411–433.
[41]Rozeff,M.S(1982). Growth,beta and agency cost as determinants of dividend payout ratio. Journal of Financial Research PP: 249- 259. 
[42]Rubin A, ( 2007). Ownership level ownership concentration and liquidity. Journal of Financial Markets; 10(3): 219–248
[43]Silva Luis, Goergen Marc, Renneboog Luc (2004). Dividend Policy and Corporate Governance.Oxford University Press.
[44]Tarek I. E. (2007). Determinants of corporate capital structure: evidence from an emerging economy, International Journal of Commerce and Management. 17: 25-43.