تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 آموزشکدۀ فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیشه

3 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مدیران، مسئولان تهیۀ صورت­های مالی به حساب می‌آیند و به­طور بالقوه سعی می‌کنند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در این راستا تمایل دارند افشای اخبار بد را به تأخیر بیندازند و اخبار خوب را هرچه سریع­تر افشا کنند. تمایل مدیران برای افشا نکردن اخبار بد، به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام منجر می­شود. در وضعیت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران از توانایی‌ها و فرصت‌های بیشتری برایافشا نکردناخباربدوتسریعدرافشایاخبارخوببرخوردار هستند؛ ازاین­رو می‌توان گفت عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می‌دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به‌منظور دستیابی به هدف فوق، سه فرضیه تدوین شده است. جامعۀ آماری از بین نمونه‏ای از شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1380 تا 1392 انتخاب و به­منظور آزمون فرضیه‏ها از روش رگرسیون لجستیک و مدل داده‏های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می­دهد بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ بنابراین می‏توان نتیجه گرفت با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Information Asymmetry on the Future Stock Price Crash Risk of Listed Companies in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Behrooz Khodarahmi 1
  • Heidar Foroughnejad 2
  • Mohammad Javad Sharifi 3
  • Alireza Talebi 4
1 Tarbiat Modaress University
2 University
3 Imam Khomeini International University(IKIU)
4 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Managers as those responsible for providing financial statements may try to provide a good picture of their firm’s conditions. Therefore, they tend to delay the disclosure of bad news and release the good news as soon as possible. Managers’ tendency toward hiding bad news increases the stock price risk. With the increase of information asymmetry between a firm and the market, managers have more abilities and opportunities to withhold bad news and accelerating the release of good news. As a result, it is expected that the information asymmetry between managers and investors increases future stock price crash risk. The purpose of this study is to investigate the relation between information asymmetry and the future stock price crash risk. In so doing, we identify one main hypothesis and three subsidiary ones. To test our hypotheses, we select a sample of listed companies in the Tehran stock exchange during 1380-1392 (2001-2013). Moreover, the panel data and logistic regression methods are used. Results show that there is a positive relation between information asymmetry and future stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information asymmetry
  • future stock price crash risk
  • Negative Skewness of Stock Return
  • Good News
  • Bad News
[1] ثقفی، علی، مردای جز، محسن و حسینعلی سهرابی. (1393). رابطۀ بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی. دانش حسابداری.5 (2):7-27.
[2] خواجوی، شکراله، محسنی­فرد، غلامعلی، رضایی، غلامرضا و سیدداوود حسینی­راد. (1392). بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی.1(3):119-134.
[3] رحیمیان، نظام الدین، صالح‌نژاد، سیدحسن وعلی سالکی. (1388). رابطۀ میان برخی ساز و کار‌های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. شمارۀ   16(4): 71-86.
[4] شورورزی، محمدرضا و عابدین برزگر خاندوزی.(1388). نبود تقارن اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی محافظه‌کاری: بررسی دیدگاه‌های متفاوت در باب محافظه‌کاری. حسابدار. شمارۀ 24(3): 56-63.
[5] قائمی، محمد حسین و محمدرضا وطن‌پرست.(1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. شمارۀ 12(3): 85-103.
[6] کردستانی، غلامرضا و سید حمیدرضا موسویان خلیل­آباد.(1392). رقابت بین سرمایه­گذاران آگاه برای کسب اطلاعات محرمانه و قیمت گذاری عدم تقارن اطلاعاتی. مدیریت دارایی و تأمین مالی.1(2): 127-144.
[7]  نوروش، ایرج و علی ابراهیمی کردلر.(1384). بررسی و تبیین رابطۀ ترکیب سهام­داران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیار‌های حسابداری عملکرد.بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. شمارۀ 12(4): 97-124.
[8] واعظ، سیدعلی؛ قلمبر، محمدحسین؛ قنواتی، نسرین و فاطمه رحمانی.(1393). بررسی رابطۀ تمرکز مالکیت و ساختار هیئت‌مدیره با کارایی مدیریت سرمایۀ در گردش. مدیریت دارایی و تأمین مالی.2(1):113-128.
[9] Aboody,D., Lev, B.(2000). Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains.The Journal of Finance. 55: 2747-2766.
[10] Ajinkya, B., Bhojraj, S., Sengupta, P. (2005). The Association between Outsider Directors and Institutional Investors and the Properties of Management Earning Forecast.Journal of Accounting Research. 43:343-376.
[11] An, Z., Li, D., Yu, J. (2015).Firm Crash Risk, Information Environment and Speed of Leverage Adjustment.Journal of Corporate Finance. 31:132-151.
[12] Ball, R. )2009(.Market and Political Regulatory Perspectives on the Recent Accounting Scandals.Journalof Accounting Research. 47:277-323.
[13] Black, F., Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities.TheJournal of Political Economy. 81:637-654.
[14] Chen, J., Hong, H., Stein, J. (2001). Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices. Journal of Financial Economics. 61:345-381.
[15] Dhaliwal, D.S., Huang, S.X., Khurana, I., Pereira, R. (2008). Product Market Competition and Accounting Conservatism.Available at URL: Http://Www.Ssrn.Com.
[16] Hong, H., Stein, J.C. (2003). Differences of Opinion, Short-Sales Constraints, and Market Crashes.The Review of Financial Studies. 16:487-525.
[17] Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H. (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk.Journal of Financial Economics. 94:67-86.
[18] Jiang, H., Habib, A., Hu, B. (2011).Ownership Concentration, Voluntary Disclosures and Information Asymmetry in New Zealand.The British Accounting Review. 43:39-53.
[19] Jiang, L., Kim, J.B. (2004). Foreign Equity Ownership and Information Asymmetry: Evidence from Japan. Journal of International Management and Accounting. 15:185-210.
[20] Kim, J.B., Liandong Zhang. (2010). Does Accounting Conservatism Reduce Stock Price Crash Risk? Available at URL: Http://Www.Ssrn.Com.
[21]Kothari, S.P., Shu, S., Wysocki, P.D. (2009b). Do Managers Withhold Bad News? Journal of Accounting Research. 47:241-276.
[22] Kraft, A., Lee, B, S., Lopatta, K.(2014).Management Earnings Forecasts,Insider Trading, and Information Asymmetry.Journal of Corporate Finance. 26:96-123.
[23] Petacchi, R. (2015). Information Asymmetry and Capital Structure: Evidence from Regulation FD. Journal of Accounting and Economics. 59:143-162.

[24] Wassan, S., Boone, J.P. (2010), Do Accruals Exacerbate Information Asymmetry in the Market? Advances in Accounting. 26:66-78.