شناسایی علل مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

شرکت‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعۀ کشورها ایفا می‌کنند. با وجود این، با مشکلات زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایۀ درگردش مواجه هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئلۀ دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایۀ درگردش است که یکی ازمشکلاتاساسی شرکت­های کوچک و متوسط به شمار می­آید؛ بنابراین این پژوهش کاربردی و توصیفی با استفاده از روش‌های جمع‌آوری‌ داده‌های کیفی از مدیران منتخب شرکت­های کوچک و متوسط مستقر در شهرک­های صنعتی تهران، قزوین، البرز و مازندران انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ویژگی­های بنگاه‌های کوچک و متوسط و مبانی و مفاهیم نظری سرمایۀ درگردش بررسی شد. در ادامه، ریشه­ها و دلایل دسترسی نداشتن بموقع و کافی به منابع سرمایۀ درگردش در شرکت­های کوچک و متوسط در مبانی نظری و پژوهش­های پیشین شناسایی شد. درنهایت، با استفاده از مصاحبۀ هدفمند و عمیق با مدیران بنگاه‌های منتخب، نظرات آنان در خصوص موانع و مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش بر مبنای پرسش‌های نیمه‌ساختاریافته مستخرج از مبانی نظری،‌ دریافت شد. نتایج حاصل از پژوهش به روش Top Ten نشان داد، موانع و مشکلات تأمین بموقع سرمایۀ درگردش در شرکت‌های کوچک و متوسط در دو حوزۀ بیرونی و درونی،‌ یعنی طرف عرضه و طرف تقاضای منابع مالی، درخور بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of the Causes of Timely Availability of Working Capital Problem for Small and Medium Size Enterprises in Iran

نویسندگان [English]

  • Roohallah Noori 1
  • Saeed Fathi 2
  • Leila Yeganeh 3
1 kharazmi university
2 Esfahan university
3 Kharazmi University
چکیده [English]

Small and medium size enterprises play and important role in the economic development of Iran. However, they face difficulties such as timely availability of working capital problem. As a result, the main purpose of this study is to investigate causes of this problem as one of the most challenging problems of such enterprises. This applied and descriptive study uses a qualitative data collection method and a sample of selected managers in small and medium size enterprises located in the provinces of Tehran, Qazvin, Alborz and Mazandaran. To test our hypotheses, we first study characteristics of small and medium size enterprises as well as the principles and theoretical concepts of their working capital. Second, causes of timely availability of working capital problem in small and medium size enterprises are determined. Finally, based on semi-structured interviews, the opinion of selected company's managers regarding the timely availability of working capital problem is recognized. According to the Top ten method, the results of this study indicate that the roots and causes of timely availability of working capital problem in small and medium size enterprises can be investigated in two internal and external aspects i.e. the supply and the demand sides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working Capital
  • small and medium size enterprises
[1]پرخیده، احمد؛ مهدی تاجیک.(1391). نگاهی به چالش­های تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی در ایران.تهران. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
[2] تمجیدی, محمد حسین.(1385). برنامه­های تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی کوچک و متوسط هنگ کنگ. نامۀ اتاق بازرگانی، شمارۀ 461 , ص. 23-21.
[3] راعی، رضا و تلنگی، احمد.(1386). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. انتشارات سمت.
[4]سرخی، سعید.(1391). تحلیل تاثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر اختلاف بین ارزش افزوده اقتصادی وارزش ایجاد شده برای سهام­دار، مورد مطالعه:شرکت­هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
[5]طوروسیان، آرینه.(1390). بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر ساختار سرمایۀشرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
[6]فتحی، سعید و توکلی، یاسین.(1388). بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایۀ در گردش و عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی. بررسی‌های بازرگانی. شمارۀ 36، صص: 116-104.
[7]فتحی، سعید و عسگرنژاد، باقر.(1390). مدیریت تأمین مالی: گامی به سوی اصل 44 قانون اساسی. اصفهان: انتشارات  نگار.
[8]کریمی، ع.(1391). مدیریت سرمایۀ در گردش. بازیابی در 1391، از http://takabhesab.blogfa.com/post-7.aspx:
[9]محمدرضا گلعلی زاده، سید حبیب اله طباطبائیان، رضا زعفریان.(1390). ارائۀ راهکار سیستمی ایجاد نهادهایی جهت تأمین مالی بنگاه­های نوپای دانش بنیان در ایران. مجلۀ پارک فناوری پردیس. ص. 52-46.
[10] مرکز آمار ایران.(1390). نتایج سرشماری از کارگاه­های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر. تهران: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت.
[11]مقدس، فرنوش.(1390). تأثیر محدودیت­های مالی بر تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­های سرمایه­گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
[12] موسوی سید محسن، فرهادی روح اله، هنرکار حمیدرضا.(1389). روش­های تأمین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط: بنگاه­های کوچک و متوسط؛ پیشروان توسعۀ اقتصادی. روزنامۀ دنیای اقتصاد، شماره 2312، ص. 28.
[13]نوو، ریموند پی. (1390). مدیریت مالی. (ترجمۀ جهانخانی، علی و پارسائیان، علی). انتشارات سمت.
 [14] واعظ سیدعلی و همکاران.(1393). بررسی رابطۀ تمرکز مالکیت و ساختار هیأت مدیره با کارایی مدیریت سرمایۀدر گردش. مدیریت دارایی و تأمین مالی. جلد2. شمارۀ 1:صص 113-128.
[15]Atherton, Andrew. (2012). Cases of start-up financing an analysis of new venture capitalization structures and patterns.International Journal of Entrepreneural Behavior and Research. Vol. 18, No. 1, PP:28-47.
[16]BIS. (2012). SME Access to external finance.BIS Economics Papers, No. 16.
[17]Enamul Haque, Sakib Mahmud. (2003). Access to finance for SMEs: Problems and remedies. Dhaka.The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).
[18]Fabbozy, Frank J., Modigliani, Franco P., Jones, Frank J. (2009). Foundations of Financial Markets and Institutions. (4th ed.). Prentice-Hall.
[19]Kesseven Padachi and Carole Howorth.(2013). Focus on Working Capital Management Practices among Mauritian SMEs: Survey Evidence and Empirical Analysis. Cambridge Business & Economics Conference. ISBN: 9780974211428.
[20]Mensah, Sam .(2004). A review of SME financing schemes in Ghana.UNIDO Regional Workshop of Financing Small and Medium Scale Enterprises, Accra, Ghana, 15-16 March.
[21]Moncy, m. m. (2011).Working Capital Finance to the SME Units: A Study with Reference to the Federal Bank LTD. Kerala: Mahatma Gandhi University.
[22]Muhammad Musa., Tsagem Norhani., Aripin Rokiah Ishak. (2014). Impact of working capital management and corporate governance on the profitability of small and medium Sizedentities in nigeria: A proposed model. International Journal of Science Commerce and Humanities.Volume No 2 No 5.
[23]OECD. (2006).The SME Financing Gap Theory and Evidence.Organization for Economic Co-Operation and Development.
[24]Ogden, Joseph P., Jen, Frank C.,O`Connor Philip p.(2003). Advanced Corporate Finance: Policies and Strategies.Prentice-Hall.
[25]P.W.N .A. Kumari, W.V.A.D. Karunarathne. (2008). Working capital management issues faced by SMEs  in  SriLanka  Proceedings of the Annual Research Symposium - Faculty of Graduate Studies, University of Kelaniya.
 [26]Pedro Proença, Raul M.S. Laureano and Luis M.S. Laureano.(2014). Determinants of capital structure and the 2008 financial crisis: Evidence from portuguese SMEs. Social and Behavioral Sciences. Volume 150, 15 September 2014, Pages 182–191.
[27]RAM Consultancy Services Sdn Bhd. (2005). SME Access to Financing: Addressing the Supply Side of SME Financing. ASEAN, Australian Government.
[28]Schans, D. v. (2012). SME Access to External Finance. London: Department for Business, Innovation & Skills (BIS).
[29]Teruel P. J. and P. Martinez-Solano. (2007). Effects of working capital management on SME profitability. International Journal of Managerial Finance, Vol. 3, No. 2, 164-177.
[30]Wardiwiyono, Sartini . (2012). Internalcontrol system for Islamic micro financing: an exploratory study of Baitul Maal Wat Tamwil in the city of Yogyakarta Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 5, No. 4, PP. 340-352.
[31]WU , Tianran. (2011). Financing difficulties and countermeasures of our Smes.International Conference on Economics, Trade and Development IPEDR.Vol.7.
[32]Yeah Kim Leng., Julie Ng., Lee Tin Hui. (2005). SME ACCESS TO FINANCING: Addressing the Supply Side of SME Financing. RAM Consultancy Services.
[33]Sarka Kocmanova., Dana KubickovaIrena Jindrichovska.(2014). Working capital management in Czech SMEs. The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13. 709-717.
[34]Jay S Matadeen and  Sailesh Aukhorjee.(2014).  Working capital management of SMEs in Mauritius.The Business & Management Review, Volume 4 Number 4. 228-247.
[35]Snober Javid.(2014). Effect of working capital management on SME’s performance inPakistan.European Journal of Business and Management.Vol.6, No.12.206-220.