نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرمحدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی

چکیده

مطابق برخی شواهد نظری، تعمیم‌پذیری نظریه میلر و مودیلیانی مبنی بر بی‌ارتباط بودن سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری، مقید به کیفیت گزارشگری مالی است، چراکه کیفیت گزارشگری مالی اثر مستقیمی بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. لذا هدف این پژوهش، بررسی نقشکیفیتگزارشگریمالیدرکاهشاثرمحدودکننده سیاستتقسیم سودبر سرمایه‌گذاری، با توجه به چارچوب ارائه‌شده توسط گگودا و همکاران (2013) است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1380 تا 1392 استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که گزارشگری مالی باکیفیت بالا به میزان قابل‌توجهی اثر محدود کننده سودتقسیمی بر سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین این اثر محدودکننده کیفیت گزارشگری مالی ـ درمیان شرکت‌هایی که بخش بیشتری  از ارزش شرکت مربوط به فرصت‌های رشد (شاخص Q توبین) است ـ در مقایسه با سایر شرکت‌ها تفاوت معنی­داری ندارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد شواهد تجربی نیز مؤید مقید بودن نظریه مزبور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect of Dividend Policy on Investment

نویسندگان [English]

  • mojtaba moghaddas nooghabi
  • mojtaba moghaddas nooghabi
  • Attiyeh Sigari
Ferdowsi University Of Mashhad
چکیده [English]

According to some theoretical evidence, generalization of the theory of Miller and Modigliani on the relationship between the dividend and investment, depend upon the quality of financial reporting due to its direct effect on information asymmetry and financial reporting. The purpose of this study is to evaluate the quality of financial reporting in reducing the impact of dividend policy on investment according to the framework provided by Gowdaand et al. (2013). We investigate the role of financial reporting quality in mitigating the constraining effect of dividend policy on investment using financial data of 72 companies listed on Tehran Stock Exchanges in the period of 1380-1392. We find that high quality financial reporting significantly mitigates the negative effect of dividend policy on investments. Further, this mitigating role of financial reporting quality is also confirmed for the firms with a larger portion of firm value attributable to growth opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial reporting quality
  • Dividends
  • Investments
]1[انوری­رستمی، ع؛ اعتمادی، ح.، و موحد مجد، م. (1392). بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی‌ و تأمین مالی، 2(2)، 1-18.
]2[ پاکیزه، ک.، و بشیری جویباری، م. (1392).  تأثیر ارزشیابی نادرست بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی ‌و تأمین مالی، 1(3)، 81-98.
]3[بخش شمس اله ، ش.، و  خوانساری ، ز. (1384). کاربرد Eviews در اقتصادسنجی. تهران:  پژوهشکده انتشارات امور اقتصادی.
]4[ مدرس، ا.، و  حصارزاده، ر. (1387). رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری.  فصلنامه بورس اوراق بهادار ، 1(2)، 85-116.
]5[ مهرانی، س.، و تالانه، ع. (1380). تقسیم سود در شرکت‌ها. مجله حسابدار، 125.
]6[ مؤمنی، م.، و فعال قیومی، ع. (1388). مقایسه انواع تحلیل­های رگرسیونی برای داده­های حسابداری. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 16(58)، 103-112.
]7[ کوروش، ا؛ ناظمی، ا.، و حیدری، م. (1385). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 13(1).
[8]Abdulkadir, R. I., Abdullah, N. A. H.,  and Wong, W.-C. (2014). Implication of Catering Theory of Dividend: Evidence from Financial Firms Listed on the Nigerian Stock Exchange. Research Journal of Finance and Accounting, 5(18), 21-45.
[9]Balakrishnan, K., Core, J. E.,  and Verdi, R. S. (2014). The Relation Between Reporting Quality and Financing and Investment: Evidence from Changes in Financing Capacity. Journal of Accounting Research, 52(1), 1-36.
[10]Bharath, S. T., Sunder, J.,  and Sunder, S. V. (2008). Accounting quality and debt contracting. The Accounting Review, 83(1), 1-28.
[11]Biddle, G. C., Hilary, G.,  and Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of accounting and Economics, 48(2), 112-131.
[12]Brav, A., Graham, J. R., Harvey, C. R.,  and Michaely, R. (2005). Payout policy in the 21st century. Journal of financial economics, 77(3), 483-527.
[13]Bushman, R. M.,  and Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of accounting and Economics, 32(1), 237-333.
[14]Chen, F., Hope, O.-K., Li, Q.,  and Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86(4), 1255-1288.
[15]Costello, A. M. (2014). The impact of financial reporting quality on debt contracting: Evidence from internal control weakness reports. Journal of Accounting Research, 49(1), 97-136.
[16]Daniel, N. D., Denis, D. J.,  and Naveen, L. (2010). Sources of financial flexibility: Evidence from cash flow shortfalls. Unpublished Working Paper, Drexel University, Purdue University and Temple University.
[17]Dechow, P. M.,  and Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(s-1), 35-59.
[18]Denis, D. J., Denis, D. K.,  and Sarin, A. (1994). The information content of dividend changes: Cash flow signaling, overinvestment, and dividend clienteles. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(04), 567-587.
[19]Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M.,  and Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79(4), 967-1010.
[20]Healy, P. M.,  and Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of accounting and Economics, 31(1), 405-440.
[21]Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American Economic Review, 323-329.
[22]Jung, B., Lee, W. J.,  andWeber, D. P. (2014). Financial reporting quality and labor investment efficiency. Contemporary Accounting Research.
[23]Kane, A., Lee, Y. K.,  and Marcus, A. (1984). Earnings and dividend announcements: is there a corroboration effect? The Journal of Finance, 39(4), 1091-1099.
[24]Lang, L. H.,  and Litzenberger, R. H. (1989). Dividend announcements: cash flow signalling vs. free cash flow hypothesis? Journal of financial economics, 24(1), 181-191.
[25]McNichols, M. F. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(s-1), 61-69.
[26]Miller, M. H.,  and Rock, K. (1985). Dividend policy under asymmetric information. The Journal of Finance, 40(4), 1031-1051.
[26]Myers, S. C.,  and Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of financial economics, 13(2), 187-221.
[27]Ramalingegowda, S., Wang, C.-S.,  and Yu, Y. (2013). The Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect of Dividend Policy on Investment Decisions. The Accounting Review, 88(3), 1007-1039.
[28]Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of accounting studies, 11(2-3), 159-189.
[29]Smirlock, M.,  and Marshall, W. (1983). An examination of the empirical relationship between the dividend and investment decisions: a note. The Journal of Finance, 38(5), 1659-1667.
[31]Smith Jr, C. W.,  and Watts, R. L. (1992). The investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies. Journal of financial economics, 32(3), 263-292.
[32]Verdi, R. S. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency. University of Pennsylvania.cash flow and overinvestment: a Chinese study. The Business Review, 11(1), 59-166.