بررسی رابطه بین تنوع‌پذیری محصولات و مؤلفه‌های متنوع اندازه‌گیری ساختار سرمایه با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 تربیت مدرس

3 آزاد اسلامی واحد نور

چکیده

در بازارهای رقابتی امروز، شرکت‌ها برای بهبود عملکرد خود به مشتریان وفادار و سرمایه‌گذاران مناسب نیاز دارند. بنابراین، برای تأمین نیازهای چندگانه مشتریان، شرکت‌ها به تنوع روی آورده‌اند و سرمایه‌گذاران هم برای انجام سرمایه‌گذاری بهینه، درصدد تحلیل ساختار سرمایه شرکت‌ها هستند. از­این‌رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تنوع‌پذیری محصولات و مؤلفه‌های متنوع ساختار سرمایه با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. به همین جهت در این پژوهش، تعداد 107 شرکت در بازه زمانی 1391-1387 (642 سال ـ شرکت) بررسی شدند. برای اندازه‌گیری تنوع‌پذیری از معیار آنتروپی استفاده شد. همچنین، ساختار سرمایه با چهار نسبت (نسبت کل بدهی، بدهی بلندمدت، بدهی جاری به‌کل دارایی‌ها و  بدهی به حقوق صاحبان) و عملکرد با معیار نرخ بازده دارایی‌ها محاسبه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین تنوع‌پذیری محصولات و نرخ بازده دارایی‌ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین تنها بین نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام با نرخ بازده دارایی‌ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین سایر نسبت‌ها با نرخ بازده دارایی‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Products Diversity Strategy and the Capital Structure Components with the Performance of the Listed Companies on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Morteza Kazempour 2
  • Roya Mansoulakoraj 3
1 Mazandaran University
2 Tarbiat Modares University
3 Islamic Azad University of Noor, Noor, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate the relationship between products diversity strategy and the capital structure components with the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. A total of 107 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2008 to 2013 were studied. We used Entropy criteria to measure diversification. Furthermore, we measured capital structure with four ratios (ratio of total debt, long-term debt, current debt to total assets and debt to equity ratio) and the performance with return on assets. The results show that products diversity strategy is negatively and significantly associated with return on assets. In addition, we found that the ratio of total debt to equity is negatively and significantly related to return on assets, but there are insignificant relationship between other ratios and return on assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diversification
  • Capital Structure
  • Return On Asset
]1[ انصاری، ع، یوسف‌زاده، ن و زهرا، ز. (1392). مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه. مطالعات حسابداری و حسابرسی. 7: 47-32.
]2[ پورزمانی، ز.، جهانشاد، آ.، نعمتی، ع.، و فرهودی زارع، پ. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌ها.  پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی. 2(8):  46-25.
]3[ تهرانی، ر.، بابایی زکلیکی، م.، و کریمی، ک. (1387). تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی. 10(25): 40-21.
]4[ دیدار، ح.، ایمانی برندق، م.، و شاهرضایی، س. ( 1393). تأثیر تنوع کسب‌وکار بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک درجه تمرکز صنعتی. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی. 2(2): 86-65.
]5[ ستایش، م.، کاظم نژاد، م.، و شفیعی، م. (1388). کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی حسابداری و حسابرسی.  16(56): 58-39.
]6[ سجادی، ح.، محمدی، ک.، و عباسی، ش. (1390). بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت‌های بورسی.فصلنامه حسابداری مالی. 3(9): 38-19
]7[ فتحی، س.، ابزری، م.، و حبیبی، س. (1393).  فرا تحلیل عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی. 2(4):  55-74.
]8[مؤمنی، م.، و فعال قیومی، ع. (1391). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS . چاپ هفتم، تهران، گنج شایگان.
]9[  نمازی، م.، و شیرزاد.(1384). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌هایپذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 12: 95-75.
[10] Aburub, N.(2012).Capital structure and firm performance: evidence from Palestine Stock Exchange. Journal of Money, Investment and Banking.23: 109-117.
 [11] Adekunle, A.O, & Sunday, O.K. (2010).Capital structure and firm performance: evidence from Nigeria.European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 25: 71-80.
 [12] Chakrabarti, A., Singh, K., &Mahmood, I. (2007). Diversification and performance: evidence from East Asian firms. Strategic Management Journal. 28(2): 101-120.
 [13] Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H., & Lang, L. H. P. (2003). When does corporate diversification matter to productivity and performance? Evidence from East Asia.Pacific-Basin Finance Journal, 11(3): 365-392.
 [14] Crnigoj,M. & Mramor,D.(2009). Determinates of capital structure in emerging european economics: evidence from slovinian firms. Emerging markets finance & trade. 45(1): 72-89.
[15] Dadson A.V., &Jamil Badu.(2012).Capital structure and performance of listed banks in Ghana.Global Journal of HUMAN SOCIAL SCIENCE.12 (5): 57-62.
 [16] Fosberg,R.H, & Ghosh,A. (2006). Profitability and capital structure of Amex and Nyse firms. Journal of business & economic research. 11: 57-64.
 [17] Ibrahim, E. (2009). The relative influence of competitive intensity and business strategy on the relationship between financial leverage and performance.British accounting review. 40: 71-86.
 [18] Ishak, Z., & Napier, C. (2006). Expropriation of minority interests and corporate diversification in Malaysia. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 2: 85-113.
 [19] Javed&Akhtar. (2012). Interrelationships between Capital Structure and Financial Performance, Firm Size and Growth: Comparison of industrial sector in KSE. European Journal of Business and Management. 4(15): 148-157.
 [20] Kalhoul, I. & Hallara, S. (2010). The impact of diversification on firm performance and risk : An emprical evidence. International research journal of finance and economics. 35.
 [21] La Rocca, M., La Rocca, T., Gerace, D., &Smark, C. (2009). Effect of diversification on capital structure.Accounting & Finance. 49: 799–826.
[22] Mahfuzah, S., & Raj, Y.(2012). Capital structure anf firm performance: evidence from Malaysian listed company. Social and behavioral sciences. 65: 156-166
 [23] Maurizio, L.,&Raffaele, S. (2012). Unrelated diversification and firm performance: 1980-2007 evidence from Italy. Australasian Accounting Business and Finance Journal.6(1): 75-82.
 [24] Modigiliani, F., & Miller, M .(1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment . American economic review. 261-297.
 [25] Modigliani, F., Miller, M. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, The American Economic Review.53: 433–443.
 [26] Onaolapo, A.A., &Kajola, S.O. (2010). Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Nigeria. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences.25: 70-82.
 [27] Raluca- Georgiana M. (2014). Capital structure and corporate performance of Romanain listed companies. international journal of academic research in accounting, finance and management science. 4(1): 287-292.
[28] Saeedi.A., &Mahmoodi.I. (2011). Capital structure and firm performance: evidence from IranianCompanies. International Research Journal of Finance and Economics Companies.70: 20-29.
 [29] Fosu, S .(2013). Capital structure , product market competition and firm performance : evidence from South Africa. The quarterly review of economics and finance. 53: 140-151.
 [30] Tangoli, L., Ping, E. J., & Chiu, W. K. C. (2005). International diversification and performance: evidence from Singapor, Asia Pacific Journal of management. 22(1): 65-88.
 [31] Tian, G.G., Zeitun, R.(2007). Capital structure and corporate performance. Australasian accounting business and finance journal. 4: 40.
 [32] Vazifeh dust, H., Dadbeh, F., & Hashemloo, F. (2014). Corporate diversification, information asymmetry and firm performance: evidence from Tehran Stock Exchange. Management science letters. 4: 315-324.