رابطه مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود (با تأکید بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و پایان دوره‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری مدل جونز استفاده‌شده است. فرضیه مورد مطالعه هم در سطح صورت‌های مالی سالانه و هم میان‌دوره‌ای آزمون شده است. در راستای انجام پژوهش اطلاعات 5 ساله (1392-1388) هفتادوپنج شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیره، با داده‌های تابلویی استفاده‌شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود در صورت‌های مالی سالانه ارتباط وجود ندارد که این یافته فرضیه بنیادی را رد می‌کند؛ مبنی بر این‌که پیش‌بینی‌هایی خوش‌بینانه است که با سطح کمتری از دقت پیش‌بینی همراه است. هم‌چنین در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ایبین مدیریت سود و خطای پیش‌بینی سود، ارتباط معکوس و معنی‌دار وجود دارد؛ به­طوری‌که افزایش اقلام تعهدی منتهی به کاهش خطای پیش‌بینی می‌شود.‌ به­عبارتی می‌توان گفت مدیریت برای جبران ضعف عملکرد واحد تجاری اقدام به مدیریت سود از طریق افزایش اقلام تعهدی می‌کند که منجر به کاهش خطای پیش‌بینی سود می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Earnings Management & Earnings Forecast Error: an Emphasis on the End & Interim Financial Statements

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajiha 1
  • Hassan Chenari Bouket 2
1 Islamic Azad University, East Tehran, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, South Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, we aimed to study the relationship between earnings management and forecast error in earnings of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). For the calculation of earnings management, we employed discretionary accruals using the Jones model. Hypotheses were tested in the both level of annual and interim financial statements. Therefore, the data of 75 firms for a five-year period (2009-2013) were studied. The multivariate panel regression model is used to test the hypotheses. The results show that there is no significant relationship between earnings management and earnings forecast error in the annual financial statements. This can reject the fundamental hypothesis that the optimistic predictions are associated with lower levels of forecast accuracy. Also in the interim financial statements, there is a negative significant relationship between earnings management and earnings forecast error as increased accruals leads to decreased forecast errors. It can be said that to compensate for the poor performance of the firms, managers do the earnings management through accruals increase which leads to decreased earnings forecast error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Earnings forecast error
  • financial statements interim
  • Jone's model
1.آیین‌نامة افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس. (1381). سازمان بورس اوراق بهادار. سایت اینترنتی:
http://www.codal.ir/Provisions/Disclosure.htm
2. حقیقت، حمید؛ بختیاری، مسعود و محمد تقی بهشتی‌پور.(1390). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر میزان دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(65)، 62-41.
3. خلیفه‌سلطانی، سید احمد، ملانظری، مهناز و سجاد دل‌پاک. (1389). ارتباط خطای پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی. مجلة دانش حسابداری، 1( 3)، 76-59.
4. دستگیر، محسن و حسین سجادی. (1386). عوامل تأثیرگذار بر جانب‌داری پیش‌بینی‌های سود مدیریت. مجلة علوم اجتماعی و انسانی،26(3)، 1-17.
5. ساربان‌ها، محمدرضا و علی آشتاب. (1387). شناسایی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌نامة علوم انسانی و اجتماعی علوم اقتصادی، 8(28)، 76-55.
6. غلام‌علی‌پور، رضا. (1383). بررسی توانایی اقلام تعهدی غیراختیاری در پیش‌بینی سود و جریان‌های نقدی آتی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
7. فروغی، داریوش و لیلا صفدریان. (1391). رابطه بین مدیریت سود، خطای پیش‌بینی سود و کسب بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(33)، 17-1.
8. کردستانی، غلام‌رضا و علی آشتاب. (1389). بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 60، 108-93.
9. کردستانی، غلام‌رضا و احمد لطفی. (1390). بررسی ارتباط بین خطای پیش‌بینی سود و اقلام تعهدی، مجلة پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(2)، 78-63.
10. مجتهدزاده، ویدا و زهرا بابایی. (1391). تأثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر مدیریت سود و هزینة سرمایة سهام، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 2(4)، 28-9.
11. محمود ابوالقاسمی .(1384). بررسی کاربرد مدل‌های مختلف سری‌های زمانی پیش‌بینی سود در صنعت سیمان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
12. مرادزاده فرد، مهدی؛ علی‌پور درویش، زهرا و هماد نظری .(1392). بررسی خطای پیش‌بینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة علمی-پزوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 2(7)، 28-15.
13. مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه و غلام‌رضا کرمی. (1384). فصلنامة بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12(42)، 74-61.
14. مهام، کیهان و مصطفی ذوالقدر. (1391). رابطة سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت و مدیریت سود، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 2(2)، 87-65..
15. نمازی، محمد و کاظم شمس‌الدینی. (1386). بررسی سازه‌های مؤثر بر دقت پیش‌بینی سود توسط مدیریت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجلة توسعه و سرمایه، 1، 25-1.
16. هاشمی، سید عباس و نوید خالقی. (1391). تأثیر محافظه‌کاری بر دقت و دفعات پیش‌بینی سود شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامة بورس اوراق بهادار، 19، 118 – 105.
17. یعقوب‌نژاد، احمد؛ بنی‌مهد، بهمن و اعظم شکری. (1391). ارائة الگو برای اندازه‌گیری مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة علمی- پژوهشی حسابداری مدیریت، 5(12)، 16-1.
18. Asare, K, N. (2014). Relative Influence of the Managerial Power Dimension of Corporate Governance on Analysts’ Earnings Forecast Accuracy in Large and Small Firms. Journal of Accounting, Ethics and Public Policy... 15(1), 85-93.
19. Bloomfield, R.J. (2002). The incomplete revelation hypothesis and financial reporting.Accounting Horizons. 16(3), 233-243.
20. Chang, M and Watson, I, (2014). Unreported Insider Trades: Indicators of Future Earnings and Forecast Error. Electronic Copy Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2385078
21. Clarkson, P.M., Dontoh, A., Richardson, G and Sefeik, S. (2002). The voluntary inclusion of earnings forecasts in IPO prospectuses. Journal of Contemporary Accounting Research, 14, 601-626.
22. Choi,j , Hag L A, Myers, Y.Z .(2011). Do Management EPS forecasts allow returns to reflect futures earnings?The Accounting review, 16, 143-182.
23. Chong, M; Ng, Juliana; Karen Y. (2008). The Influence of Analyst and Management Forecasts on Investor Decision Making: An Experimental Approach.Australian Journal of Management. 33(1), 47-67.
24. Collopy, F. J. Armstrong, S. (1992). Error Measures for Generalizing About Forecasting Methods: Empirical Comparisons.International Journal of Forecasting. 5(1), 69-80.
25. Das, S., Kim, K. &Patro S. (2011). An Analysis of Managerial Use‌ and ‌Market Consequences of Earnings Management andExpectationManagement.AAA, Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper.
26. Diamond, D, W. Verrecchia, R, E. (1991). Disclosure Liquidity, and the Cost of Capital.The Journal of Finance. 6(4), 1325-1359.
27. Fang., W, V. (2009). The Role of Management Forecasts Precision in Predicting Management Forecast Error. Rutgers University, http://www.ssrn.com
28. Firth,S., Smith, A. (1992). The Accuracy of Profits Forecasts in Initial Public Offerings Prospectuses.Accounting and Business Research, ‌22, 239-347.
29. Garrido M, P and Sanabria, S.(2014).The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Financial Analysts’ Earnings Forecasts in Spain.Revista Española de Financiación y Contabilidad/Spanish Journal of Finance and Accounting, Forthcoming.Electronic Copy Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2383347
30. Gong, G., Yue, L and Xie, H. (2009). The Association between Management Earnings Forecast Errors and Accruals, the Accounting Review, 84(2), 497-530.
31. Gounopoulos., D. (2004). Accuracy of Management Earnings Forecasts in IPO Prospectuses: Evidence from Athens Stock Exchange. ‌‌Working Paper, University of Surrey: United Kingdom.
32. Gramlich, J.D. Sørensen, O. (2004). Voluntary management earnings forecasts and discretionary accruals: evidence from Danish.European Accounting Review, 13(2), 235 – 259.
33. Han, I., Kim, B., Lee, J and Park, S. (2013). Information asymmetry and the accrual anomaly, Electronic Copy Available at: http://www.ssrn.com
34. Hanif,M. (2010).Implications of Earnings Management forImplementation of Sharia Based Financial System. Electronic Copy Available at: http://ssrn.com/abstract=1507022
35. Healy, P and Wahlen, J. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for standard setting.Accounting Horizon, 13, 365-384.
36. Hirst, E., Koonce, L and Venkatarman, S. (2008). Management Earnings Forecasts: A Review and Framework.Accounting Horizon, 22(3), 315-338.
37. Hui, K.W., Matsunaga, S., Morse D. (2009). The Impact of Conservatism on Management Earnings Forecasts. Journal of Accounting and Economics, 47, 192-207.
38. Hyndman, R. J; Livera, Alysha. M. De. (2009). Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing.WorkingPaper,Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics.
39. Koch, A. (2002). Financial Distress and the Credibility of Management Earnings Forecasts.Workingpaper, Camegie Mellon University Pittsburgh, PA.
40. Li.X, Y Becker and Rosenfeld, D. (2012). Asset Growth and Future Stock Returns: International Evidence.Financial Analysts Journal, 68 (3), 28-61.
41. Lennox, C, S. and Ch, W. Park. (2006). “The Informativeness of Earnings and Management’s Issuance of Earnings Forecasts.Journal of Accounting and Economics, 42, 439-458.
42. Moradzadehfard, M and Nazari, H and Alipur D, Zahra and Heydari, K. (2012). Evaluation of Management Earnings Forecast Error and Information Content of Accruals: Listed Companies in Tehran Stock Exchange.Electronic Copy Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2120096
43. Rogers, J., Stocken, P.C. (2005). Credibility of management forecast.The Accounting Review, 80 (4), 1233–1260.
44. Rakow. KC. (2010). The Effect of Management earnings forecast Characteristics On cost of equity capital, Advance in Accounting in corporating advance in international accounting. 26, 37-46.
45. Zengn,K,Y., Ozkan,S.(2010). Audit Quality and Earning ManagementIn Interim Financial Reports. Electronic Copy Available at:http://ssrn.com/abstract=1733070