توان بازار محصول، ساختار صنایع و مدیریت سود شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه تهران

چکیده

 پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توان قیمت­گذاری بازار محصول و رقابت صنایع تولیدی با مدیریت سود می‌پردازد. در این پژوهش، برای کمی­سازی مدیریت سود از مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهّدیاختیاری استفاده‌شده است. در این راستا، دوفرضیه تدوین‌شده است و جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای متشکل از 92 شرکت (460 سال- شرکت) از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1388 الی 1392 انتخاب شد و برای آزمون آن‌ها، از روش داده‏های ترکیبی استفاده­شده است. یافته‌های تجربی حاکی از آن است که بین توان قیمت­گذاری بازار محصول و مدیریت سود، رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه منفی است. شرکت‌هایی که توان قیمت­گذاری بازار محصول کمتری دارند، مدیریت سود بالاتری را تجربه می‌کنند. علاوه بر این، یافته‌‎های پژوهش نشان می‌دهد که بین رقابت صنایع تولیدی (ساختار صنایع) و مدیریت سود، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Product Market Power, Industry Structure, and Corporate Earnings Management:Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Bagher Asgarnejad 1
  • Mohsen Moradi joz 2
  • Navid Khaledi 2
1 University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the relationship between product market power and competitiveness of industries with earnings management. In this study, to quantify earnings management, the models based on discretionary accruals were used. Two hypotheses were formulated and tested in this regard. In so doing, the data of 94 (460 years-firms) firms listed in Tehran Stock Exchange for the period between 1388 and 1392 was collected and tested by using the multi-variable regression model based on panel data. The experimental findings indicate that all two hypotheses are confirmed so that product market power and earnings management have a significant relationship and negative. The results also show that there is significant relationship and positive between competitiveness of industries and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Market Power
  • Industry Structure
  • Corporate Earnings Management
  • Discretionary accruals
ثقفی، علی، مرادی جز، محسن و حسینعلی سهرابی، (1393)، رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی، مجله دانش حسابداری، سال پنجم، ش 17، ص 7 تا 27.
[2] خواجوی، شکرالله، محسنی فرد، غلامعلی، رضایی، غلامرضا و سید داوود حسینی راد، (1392)، بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره سوم، ص 119-134.
[3] نمازی، محمد و رضا غلامی، (1393)، تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال پنجم، ش 17، ص 29 تا 48.
[4] Akdogu, E., MacKay, P., 2012. Product markets and corporate investment: theoryb and evidence. Journal of Banking and Finance. 35, 439–453.
[5] Bartov, E., Mohanram, P., (2004). “Private information, earnings manipulation and executive sstock-option exercises”. The Accounting Review, 79, 889–920.
[6] Belkaui A, Picur RD, 1984.The smoothing of income numbers: same empirical evidence on systematic differences between core and periphery industrial sector, Journal of business finance and accounting, Vol.11, winter 1984, P 527.
[7] Collins, D., Hribar, P., 2000. Earnings-based and accrual-based market anomalies: one effect or two? Journal of Accounting and Economics. 29, 101–124.
[8] Cormier,D., Sylvain, H., Marie, L, (2013). “The incidence of earnings management on information asymmetry in an certain environment: Some Canadian evidence”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 22 ,26– 38.
[9] Dai, Y., Kong, D., Wang, L., (2013), Information asymmetry, mutual funds and earnings management: Evidence from China, China Journal of Accounting Research 6, 187–209.
[10] Datta, S., Idkanda, M., Singh, V, (2013). “Product market power, industry structure, and corporate earnings management”. Journal of Banking & Finance 37 3273–3285.
[11] Dechow P.M, D.J. Skinner, 2002, Earnings management: reconciling the views of accounting academics,paractitioners, and regulators. Accounting Horizons.
[12] Dechow, P., Dichev, I., 2002. “The quality of accruals and earnings management: the role of Accruals Estimation errors”. The Accounting Review, 77, 35–59.
[13] Dechow, P., Sloan, R., Sweeney, A., 1996. Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the EC. Contemporary Accounting Research 13, 1–36.
[14] Fama, E.F., 1980. Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political Economy 88, 288–307.
[15] Fang, J. (2012), “STOCK LIQUIDITY, PRICE INFORMATIVENESS, AND ACCRUALS-BASED EARNINGS MANAGEMENT”. A Dissertation Doctor of Philosophy in The Louisiana State University.
[16] Fosu, S, (2013). “Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa” , The Quarterly Review of Economics and Finance 53 140– 151.
[17] Gosh; Dipankar & Olsen;Lori,(2009), Environmental uncertainty and managers’ use of discretionary accruals, Accounting, Organizations & Society; Vol 34 ,188-205.
[18] Graham, J., Harvey, C., Rajgopal, S., 2005. The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics 40, 3–73.
[19] Grullon, G., Michaely, R., 2007. Corporate payout policy and product market competition. Working Paper. Rice University.
[20] Haushalter, D., Klasa, S., Maxwell, W.F., 2006. The influence of product market dynamics on a firm’s cash holdings and hedging behavior. Journal of Financial Economics 84, 797–825.
[21] Karuna, C., and Subramanyam, K.R., andF. Tian. (2012). "Industry product marketcompetition and Earnings Management."Available at SSRN:http ://ssrn .com /abstract =1466319.
[22] Kothari, S.P., A.J. Leone, and C.E. Wasley. 2005. Performance matched discretionaryaccrual measures. Journal of Accounting & Economics 39(1) :163-197.
Leuz, C., Nanda, D., Wysocki, P.D., 2003. Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal ofFinancial Economics 69, 505–527.
[23] Markarian, G., and J. Santaló. (2010)."Product market competition, informationand earnings anagement." IE BusinessSchool Working Paper.
[24] MARKARIAN, G., SANTALO, J., (2014), Product market competition, information and earnings management, Journal of Business Finance & Accounting, 000, 1–28, xxxx 2014, 0306-686X.
[25] Shleifer, A. (2004). "Does competitiondestroy ethical behavior?." AmericanEconomic Review, Vol. 4, No. 2, PP. 18-41.
[26] Skinner, D., Sloan, R., 2002. Earnings surprises, growth expectations, and stock returns or don’t let an earnings torpedo sink your portfolio. Review of Accounting Studies 7, 289–312.