تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر شاخص واحد کارآیی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش می‌پردازد. در این پژوهش، از متغیرهای درصد مالکیت سهامداران نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر­عامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال اعضای هیأت مدیره و کیفیت حسابرسی به عنوان ساز و­کارهای نظام حاکمیت شرکتی و از شاخص EIwcm ، برای اندازه­گیری کارآیی مدیریت سرمایه در گردش استفاده شد. در این راستا، اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1386 الی 1390 مطالعه و بررسی شد. برای آزمون فرضیه­ها از مدل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده­های ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که درصد مالکیت سهامداران نهادی و دوگانگی وظیفه مدیر­عامل، اثر مثبت و معناداری بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش دارد، در حالی که متغیرهای اندازه هیأت مدیره، استقلال اعضای هیأت مدیره و کیفیت حسابرسی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش، تأثیر معناداری نداشتند.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance System on the Unit Index of Working Capital Management Efficiency for the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Mozhgan Jalali Jalal Abadi 2
  • Ahmad Googerdchian 3
1 Azad University
2 Azad University of Najafabad
3 Isfahan University
چکیده [English]

This study investigates the effect of corporate governance mechanisms on working capital management efficiency. In this research, the variables of corporate governance mechanism consist of the percentage of institutional shareholders, CEO duality, board size, board independence and audit quality. The proxy variable for working capital management efficiency is the "working capital management efficiency index". In this respect, the data of 136 companies listed in Tehran Stock Exchange during 1386 to 1390 were studied. Multiple-regression models using pooling data are used to test the hypotheses. Findings indicate that institutional shareholders and CEO duality have positive effects on the efficiency of working capital management, but the board size, board independence and audit quality appear to have no significant effect on the efficiency of working capital management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Working Capital Management Efficiency
  • CEO Duality
  • Board Independence
  • institutional shareholders
[1]   احمدی، موسی؛ عباسی، مجید. (1390). بررسیتأثیردوگانگیوظیفهمدیرعاملبرارزششرکت‌هایپذیرفتهشده دربورساوراقبهادارتهران.  فصلنامه روند پژوهش_های اقتصادی، (60): 150-113.
[2]   اسماعیل‌زاده‌مقری، علی؛ جلیلی، محمد؛ زندعباس‌آبادی، عباس. (1389). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، (7): 90-75.
[3]   ایزدی نیا، ناصر؛ تاکی، عبداله. (1389). بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سود دهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، (5): 129-120.
[4]   بدری، احمد. (1387). مبانی و ضرورت حاکمیت شرکتی، مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی. نشر بورس اوراق بهادار تهران (مدیریت آموزش)، 17- 5.
[5]     بقایی، جواد. (1374). روش تحقیق در حسابداری. دو فصلنامه دانش و توسعه، (2): 112-97.
[6]   حسینی، سید علی؛ رهبری خرازی، مهسا. (1387). حاکمیت شرکتی و حمایت از سهام­داران، مجموعه مقالات حاکمیت شرکتی. نشر بورس اوراق بهادار تهران (مدیریت آموزش)، 98-81.
[7]   دستگیر، محسن؛ هنرمند، مهسا. (1393). بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر کارآیی مدیریت سرمایه در گردش. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، (22): 88- 69.
[8]   رحیمیان، نظام الدین؛ صالح‌نژاد، سیدحسن؛ سالکی، علی. (1388). رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (58): 86-71.
[9]   رسائیان،امیر؛رحیمی، فروغ؛ حنجری، سارا. (1389). تأثیرمکانیزم­هاینظارتیدرونسازمانی حاکمیتشرکتیبرسطحنگهداشتوجهنقد در بورساوراقبهادارتهران.مجله پژوهش­های حسابداری مالی، (4): 144-125.
[10] رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ کیائی، علی. (1387).بررسی و تبیین سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله دانش و پژوهش حسابداری، (13) 13-6 و 70-66.
[11] زراء‌نژاد،منصور؛انواری،ابراهیم. (1384). کاربردداده‌هایترکیبیدراقتصادسنجی. فصلنامه بررسی‌هایاقتصادی،(4):52- 21.
[12] فتحی، سعید؛ توکلی، سیدیاسین. (1388). بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی.بررسی­های بازرگانی، (36): 116- 104.
[13] فخاری، حسین؛ یوسفعلی‌تبار، نصیبه. (1389). بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، (62): 84-69.
[14] محمدی، محمد. (1388). تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه مدیریت، (14): 91- 80.
[15] نمازی، محمد؛ منفرد‌مهارلویی، محمد. (1390). بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت مدیره (مورد مطالعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجله دانش حسابداری، (7): 25-7.
[16] نوو، ریموند پی. (1390). مدیریت مالی. ترجمه: علی جهانخانی و علی پارساییان. تهران: انتشارات سمت.
[17] نیکو مرام، هاشم؛ محمدزاده‌سالته، حیدر. (1389). ارایهالگوییبرایتبیینارتباطبینحاکمیتشرکتیوکیفیتسود. مجله حسابداری مدیریت، (4): 80-59.
[18] واعظ، سیدعلی؛ قلمبر، محمدحسین؛ قنواتی، نسرین؛ رحمانی، فاطمه. (1393). بررسی رابطه تمرکز مالکیت و ساختار هیأت مدیره با کارآیی مدیریت سرمایه در گردش. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، (4): 128-113.
[19] ولی‌پور، هاشم؛ مرادی، جواد؛ جمشیدی، علی. (1391). بررسی مقایسه‌ای و انتخاب شاخص بهینه کارآیی مدیریت سرمایه در گردش و ارتباط آن با کارآیی دارایی­ها به تفکیک صنایع در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 15-1.
[20] هرمزی، هادی؛ علی‌احمدی، سعید. (1391). بررسیرابطهبینمدیریتسرمایهدر گردشباحاکمیتشرکتیوتئوریسلسلهمراتبتأمین مالیدرشرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران.  فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، (15): 60- 31.
[21] یعقوب نژاد، احمد؛ امیری، محمد. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش­های حسابرسی و تأثیر عوامل مذکور بر ضریب همبستگی تغییرات قیمت و تغییرات سود سهام. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، (1): 118-82.
[22]       Achchuthan, S. & Kajananthan, R. (2013). Corporate Governance Practices and Working Capital Management Efficiency: Special Reference to Listed Manufacturing Companies in SriLanka.  Information and Knowledge Management, 3 (2): 216-226.
[23]       Chiou, J, R. & Cheng, L. (2006). The Determinants of Working Capital Management. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 10 (1): 149-155.
[24]       Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firm? Journal of Business, Finance and Accounting, 30, (3&4): 573-587.
[25]       Filbeck, G. & Krueger, T. (2005). Industry Related Differences in Working Capital Management. Mid-American Journal of Business, 20, (2): 11-18.
[26]       Gill, A. & Biger, N. (2013). The Impact of Corporate Governance on Working Capital Management Efficiency of American Manufacturing Firms. Journal of ManagerialFinance, 39 (2): 116-132.
[27]       Gill, A & Mathur, N. (2011). The Impact of Board Size, CEO Duality, and Corporate Liquidity on the Profitability of Canadian Service Firms. Journal of Applied Finance and Banking, 1 (3): 83-95.
[28]       Harford, J. Mansi, S.A. & Maxwell, W.F. (2008). Corporate Governance and Firm Cash Holdings in the US. Journal of Financial Economics, 87 (3): 535-55.
[29]       Isshaq, Z. Bokpin, G.A. & Onumah, J.M. (2009). Corporate Governance, Ownership Structure, Cash Holdings, and Firm Value on The Ghana Stock Exchange. The Journal of Risk Finance, 10 (5): 488-99.
[30]       Kienschnick, R. LaPlante, M. & Moussawi, R. (2006). Corporate Working Capital Management: Determinants and Consequences. [Online] Available: http://www.fma.org/SLC/Papers/cwcmf_fma.pdf.
[31]       Panigrahi, A.K. (2014). Relationship of Working Capital with Liquidity, Profitability and Solvency:A Case Study of ACC Limited. Asian Journal of Management Research, 4 (2): 308-22.
[32]       Santanu, K. & Santi, G. (2004). Working Capital Management Efficiency. The Management Accounting, 363-367.
[33]       Sen,M. Koksal,C. & Oruc, E. (2010). Relation between the Efficiency of Working Capital Management and Company Size. Faculty of Economics and Administrative Science, 522-531.
[34]       Wasiuzzaman, S. & Arumugam, V.C. (2013). Determinants of Working Capital Investment: A Study of Malaysian Public Listed Firms. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 7 (2): 49-70.
[35]       Wilson T.N & Nathalie V., Nakamura P. (2010). The Determinant Factors of Working Capital Management in The Brazilian Market, Availableat: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/4/8/9/0/4/p489041_index.html