بررسی رابطه تقسیم سود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی در طی چرخه عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

سیاست تقسیم سود همواره با سایر تصمیم‌های مالی شرکت در تعامل است و این رابطه­ تعاملی تحت تأثیر شرایط مختلف قرار می­گیرد. از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و سایر تصمیم‌های مالی چرخه عمر شرکت است. در این مقاله با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت­ها، به بررسی رابطه بین سود تقسیمی، فرصت­های سرمایه­گذاری و تامین مالی خارجی پرداخته شده است. نمونه شامل 105 شرکت، بین سال­های 1382 تا 1391 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چندگانه به روش ترکیبی استفاده شده است. برای تفکیک شرکت­ها به مراحل چرخه عمر از پژوهش آنتونی و رامش [17] استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می‌دهد که بین سود تقسیمی و فرصت­های سرمایه‌گذاری در مرحله رشد رابطه معناداری وجود دارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین سود تقسیمی و فرصت­های سرمایه­گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، در مرحله رشد بین سود تقسیمی و تامین مالی خارجی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین این متغیرها رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Dividend, Investment Opportunities and External Financing During Companies’ Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Setayesh
  • Samaneh Ghoohestani
University of Shiraz
چکیده [English]

In this paper, we have investigated the relationship between dividend policy, investment opportunities and external financing, taking into account the company's life cycle. We collect the required data for the sample of 105 companies in Tehran Stock Exchange, over a ten-year period from 1382 to 1391. To test the hypotheses, multiple regression model has been used. We used the Anthony and Ramesh‘s model (1992) for a breakdown of the corporate life cycle stages. The results from this study indicate that there is a significant relationship between dividend policy and investment opportunities in the growth stage, while there is no significant relationship between dividend policy and investment opportunities in the mature stage. In addition, there is no significant relationship between dividend policy and external financing in the growth stage, while there is a significant relationship between these variables in the mature stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Investment opportunities
  • External Financing
  • Companies' Life Cycle
[1]   ایزدی­نیا، ناصر؛ علینقیان، نسرین. (1389). شناسایی عوامل موثر بر سود تقسیمی با به کار گیری مدل لاجیت، مجله پژوهش­های حسابداری، بهار1390، 21-38 .
[2]   بولو، قاسم؛ پارسیان، حسین؛ نعمتی، رضا. (1391). تأثیر جریان نقدی آزاد بر سیاست­های تقسیم سود طی چرخه عمر شرکت­ها، پژوهش­های کاربردی و گزارشگری مالی (1): 74-51.
[3]   پورحیدری، امید؛ خاکساری، محمد. (1387). بررسی عوامل تعیین کننده خط مشی تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمایه، (:2): 183.
[4]   جهانخانی، علی؛ قربانی، سعید. (1385). شناسایی و تعیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 17.
[5]   رحمانی، علی؛ مسجدموسوی، میرسجاد؛ قیطاسی، روح­اله. (1390). بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، (9): 115-104.
[6]   ستایش،محمدحسین؛مهتری،زینب. (1390).تجزیهوتحلیلرابطهبینجریاننقدعملیاتیو تغییراتسودتقسیمیدرشرکت­هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران؛مجلهدانشحسابداری (5): 171-149.
[7]   ستایش، محمدحسین؛ ذوالفقاری، مهدی. (1390). تأثیرجریان‌هاینقدیآزادوفرصت‌هایسرمایه‌گذاریبرنسبت‌های بدهیوتقسیمسودشرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورس اوراق بهادار تهران (15): 87-71.
[8]   عباسی، ابراهیم؛ ابراهیم‌زاده‌رحیملو، بهروز. (1390). بررسی عوامل موثر بر سطح سرمایه­گذاری در شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران؛ فصلنامه مدلسازی اقتصادی، (4): 49-62.
[9]   عرب­صالحی، مهدی؛ اخلاقی، حسنعلی. (1390). تأثیر فرصت­های سرمایه­گذاری، منابع تامین مالی و مالیات بر خط­مشی تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، (16): 118-101.
[10] قربانی، سعید. ( 1384). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتری رشته حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
[11] قوهستانی، سمانه. (1392). بررسی رابطه بین تقسیم سود و سرمایه گذاری: با تاکید بر عدم اطمینان در جریان­های نقد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
[12] کرمی، غلامرضا؛ عمرانی، حامد. (1389). تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه­کاری بر ارزش شرکت؛ بررسی­های حسابداری و حسابرسی (59): 96-79.
[13] مهرانی، ساسان. (1373). ایجاد مدل برای رابطه بین سود، تقسیم سود و سرمایه­گذاری، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
[14] مهرانی، کاوه. (1384). چارچوبی برای تجزیه و تحلیل سیاست­های تقسیم سود؛ حسابدار، 144.
[15] ولی­پور، هاشم. (1389). مربوط بودن نوسانات جریان­های نقدی برای پیش­بینی بازده سهام، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 2.
[16] یحیی­زاده­فر، محمود؛ عمادی، سید محمود. (1390). رابطه میان جریان نقدی آزاد، وضعیت سودآوری ومیزان سود تقسیمی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار (14): 187-201.
[17]           Anthony, J. H. and Ramesh, K. (1992). Association between Accounting Performance Measures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis, Journal of Accounting and Economics, (15): 203-27.
[18]           Bernanke, B. and Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations, American Economic Review, 79:14–31.
[19]           Bhattacharya, S. (1979). Imperfect Information, Dividend Policy and the “Bird in the Hand” Fallacy, Bell Journal Economic; (10): 259–70.
[20]           Black, E .L. (1998). Life – Cycle Impacts on the Incremental Relevance of Earnings and Cash Flow Measures, Journal of Financial Statement Analysis Fall, 40-56.
[21]           Brady, K.; Chira, I. and Madura, J. (2014). Special DividendDistributions, Firm Characteristics, and Economic Conditions, Journal of Applied Finance, Vol. 24 Issue 1, p58.
[22]           Brav, A.; Graham, J.; Harvey, C. and Michaely, R. (2005), Payout Policy in the 21st Century, Journal of Financial Economics, 77: 483–527.
[23]           Chaya, J. B. and Suh, J. (2009). Payout Policy and Cash-Flow Uncertainty, Journal of Financial Economics, 93: 88–107.
[24]           Daniel, N. D.; Denis, D. J. and Naveen, L. (2008). Dividends, Investment, and Financial Flexibility, Working paper.
[25]           David, H., Min, W. (2010). Corporate Investment, Financing, and Dividend Policies in the High-Tech Industry, Journal of Business Research; 63: 486–89.
[26]           DeAngelo, H. and DeAngelo, L. (1990). Dividend Policy and Financial Distress: An Empirical Investigation of Troubled NYSE Firms, Journal of Finance, 45: 1415–1431.
[27]           DeAngelo, H.; DeAngelo, L., Skinner, D. (1994). Accounting Choice in Troubled Companies, Journal of Accounting and Economics; 17: 113-143.
[28]           Deng, S., Mingqing, W. (2013). Dividends, Investment and Cash Flow Uncertainty: Evidence from China, International Review of Economics and Finance, Article in press.
[29]           Dunham, M. (2008). The Dynamic Relation among Investment, Earnings, and Dividends, ETD collection for University of Nebraska-Lincoln; AAI3307115.
[30]           Fama, E. F. (1974). The Empirical Relationships between the Dividend and Investment Decisions ofFirms, American Economic Review, 64: 304–318.
[31]           Grullon, G.; Michaely, R. and Swaminathan, B. (2002). Are Dividend Changes a Sign of Firm Maturity? Journal of Business, 75 (3): 387–424.
[32]           Gul, A. and Kealey, T. (1999). Investment Opportunity Set and Corporate Debt and Dividend Policies of Korean Companies, Review of Quantitative Finance and Accounting, 13 (4): 401-416.
[33]           Jenkins, D. S.; Kane, G. D. and Velury, U. (2004). ‘‘The Impact of the Corporate Life Cycle on the Value Relevance of Disaggregated Earnings Components, Review of Accounting and Finance, 3: 5-20.
[34]           Lintner, J. (1956). Distribution of Income of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes, American Economic Review, 5: 97–113.
[35]           Louton, A. D. and Domian, D. L. (1995). Dividends and Investment: Further Empirical Evidence, Quarterly Journal of Business and Economics, 34: 53–64.
[36]           Merton, H.; Miller, M and Rock, K. (1985), Dividend Policy under Asymmetric Information, The Journal of Finance, 40 (4): 1031-1051.
[37]           Modigliani, F. and Miller, M. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, Journal of Business, 34, 411-433.
[38]           Park, Y. and Chen, K. (2006). The Effect of Accounting Conservatism and Life-Cycle stages on Firm Valuation, Journal of Applied Business Research, 22: 75-92.
[39]           Phoebus, J. (1967). Investment, Dividend, and External Finance Behavior of Firms, National Bureau of Economic Research, 427-486.