واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در توجیه پدیده ضریب ارزش دفتری به ارزش بازار، دو دیدگاه موجود است. اقتصاددانان مالی معتقدند که این صرف بارده به دلیل ریسک زیاد سهام با ضریب B/M بالا است که منشأ این ریسک بازده ضعیف گذشته سهم است. در حالی که طرفداران مالی رفتاری معتقدند فراواکنشی سرمایه‌گذاران دلیل این پدیده است با تفکیک بازده گذشته به بازده مشهود و نامشهود و با استفاده از تکنیک رگرسیون‌ اثر هر بخش از بازده گذشته بر بازده آتی بررسی شد. بازده نامشهودآن بخش از بازده گذشته یک سهم است که ارتباطی به عملکرد مالی سهم ندارد، در حالی که بازده مشهود آن بخش از بازدهی یک سهم است که در اثر افشای اطلاعات مالی در قالب صورت‌های مالی به بازار ایجاد می‌شود. نتایج حاکی از آن است که بازدهی آتی سهم ارتباطی به عملکرد مالی شرکت ندارد، در حالی که بازده آتی به صورت بسیار قوی با بازده نامشهود گذشته ارتباط معکوس دارد.لذا دلیل واقعی پدیده ضریب B/M، فراواکنشی سرمایه‌گذاران روی بازده نامشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Market Reaction to Tangible and Intangible Information in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeel Fadaei Nejad
  • Mojtaba Kamelniya
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

There are two interpretations concerning the book to market ratio (B/M) effect. Financial economists believe that risk premium corresponding to high B/M stocks is due to high risk of these companies which are originated from previous weak performance. On the other hand, behaviorists believe “overreaction” as the main source of this phenomena. We investigate these two interpretations more deeply in this paper. We decompose past return into two components of tangible and intangible return and investigate the effect of each component on the future returns using panel regressions technique. Intangible return is the part of return which is not related to financial performance of the firm. Tangible return is the part of return which is caused by disclosure of accounting-based information. Our findings show there is no relation between future return and past financial performance of the firm, while there is a significant negative relation between future return and past intangible return. Therefore it seems that the main cause of the B/M effect is investors’ overreaction to intangible return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book to Market (B/M) Effect
  • Tangible and Intangible Information
[1]     بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر؛ ابراهیمی‌میمند، مهدی. (1391). ملاحظه مجتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود، پژوهش‌های حسابداری مالی، 4 (1): 47-66.
[2]     پاکیزه، کامران؛ بشیری‌جویباری، مهدی. (1392). تأثیر ارزشیابی نادرست بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1، (3): 81-98.
[3]     هاشمی، سیدعباس؛ قجاوند، زیبا؛ قجاوند، سحر. (1392). بررسی تأثیر سطوح مختلف معیارهای نقدشوندگی بر صرف بازده سهام با استفاده از مدل چهار عاملی فاما و فرنچ، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1، (2): 69-86.
[4]   Barberis, N., Andrei S., and Robert V. (1998). A Model of Investor Sentiment, Journal of Financial Economics 49: 307–343.
[5]   Brav, A,,Christoper G,, and Paul A. G., (2000), Is the Abnormal Return Following Equity Issuances Anomalous? Journal of Financial Economics 56, 209–249.
[6]   Campbell, John Y., 1991, A variance decomposition for stock returns, Economic Journal 101, 155– 173.
[7]   Daniel, Kent D., David H., and Avanidhar S. (1998), Investor Psychology and Security Market Under- and Over-Reactions, Journal of Finance 53, 1839–1886.
[8]   Daniel, Kent D., David H., and Avanidhar S., (2001), Overconfidence, Arbitrage, and Equilibrium Asset Pricing, Journal of Finance 56, 921–965.
[9]   Daniel, Kent D., and Sheridan T. (1999), Market Efficiency in an Irrational World, Financial Analysts’ Journal, 55, 28–40.
[10]           Daniel, Kent D., and Sheridan T. (2006). Market Reactions to Tangible and Intangible Information, Journal of Finance VOL. LXI, NO. 4, 1605–1643.
[11]           DeBondt, Werner F. M., and Richard H. Thaler, (1985). Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance 40, 793–808.
[12]           DeBondt, Werner F. M., and Richard H. Thaler, (1987). Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market Seasonality, Journal of Finance 42, 557–581.
[13]           DeLong, J. Bradford, Andrei Shleifer, Lawrence Summers, and Robert J.Waldmann. (1990). Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation, Journal of Finance, 45, 375–395.
[14]           Einhorn, Hillel J., (1980). Overconfidence in Judgment, New Directions for Methodology of Social and Behavioral Science, 4, 1–16.
[15]          Fama, Eugene F., (1998). Market Efficiency, Long-Term Returns and Behavioral Finance, Journal of Financial Economics, 49, 283–306.
[16]          Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 47, 427–465.
[17]           Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, Journal of Financial Economics, 33, 3–56.
[18]           Fama, Eugene F., and Kenneth R. French (1995). Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns, Journal of Finance, 50, 131–156.
[19]           Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, Journal of Finance, 51, 55–84.
[20]           Fama, Eugene F., and James MacBeth, (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of Political Economy, 81, 607–636.
[21]           Jiang, Guohua, Charles M. C. Lee, and Grace Y. Zhang, (2005). Information Uncertainty and Expected Returns, Review of Accounting Studies, 10, 185–221.
[22]           Kamelniya, Mojtaba, Seifoddini, Jalal, and NaghiAmini, (2014). Earnings and Price Momentum: Evidence from Tehran Stock Exchange, Asian Journal of Research in Banking and Finance, 4, (1): 79-91.
[23]           Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, (1994). Contrarian Investment, Extrapolation and Risk, Journal of Finance, 49, 1541–1578.
[24]           Loughran, Tim, and Jay Ritter, (1995). The New Issues Puzzle, The Journal of Finance, 50, 23–52.
[25]           Loughran, Tim, and Jay Ritter, (1997). The Operating Performance of Firms Conducting Seasoned Equity Offerings, The Journal of Finance, 52, 1823–1850.
[26]           Loughran, Tim, and Jay Ritter, (2000). Uniformly Least Powerful Tests of Market Efficiency, Journal of Financial Economics, 55, 361–389.
[27]           Mitchell, Mark, and Erik Stafford, (2000). Managerial Decisions And Long-Term Stock Price Performance, Journal of Business, 73, 287–320.
[28]           Rendleman, Richard J., Charles P. Jones, and Henry A. Latane, (1982). Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustment, Journal of Financial Economics, 10, 269–287.
[29]           Rytchkov, Oleg, (2014). Asset Pricing with Dynamic Margin Constraints, Journal of Finance, 69, 405–452.
[30]          Vuolteenaho, Tuomo, (2002). What Drives Firm Level Stock Returns? Journal of Finance, 57, 233–264.