بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی شرکت

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

تأثیر تمرکز مشتری بر عملکرد شرکت، از دو دیدگاه قابل بررسی است: دیدگاه اول تمرکز مشتری را عامل فشار بر فروشنده در نظر میگیرد و دیدگاه دوم آن را عاملی برای افزایش هماهنگی تولید، مدیریت موجودیها و تسهیم اطلاعات در زنجیره تأمین به شمار می‌آورد. افزایش تمرکز مشتری، موجب کاهش هزینههای فروش و بهبود عملکرد مالی شرکت میشود. این پژوهش برای بررسی اثر تمرکز مشتری بر بهبود عملکرد مالی شرکت طراحی شده است. برای این منظور، مدلهای رگرسیون چند متغیره، برای دادههای ترکیبی برآورد شده است. دادههای موردنظر از 79 شرکت تولیدیِ(539 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1381-1390، جمـعآوری شده است. یافتهها نشان میدهد، تمرکز مشتری، با عملکرد مالی رابطه مثبتی دارد که از نظر آماری معنادار است. بنابراین افزایش تمرکز مشتری، عملکرد مالی شرکتها را بهبود میبخشد. همچنین شرکتهای برخوردار از تمرکز مشتری بالا، مدیریت موجودی بهینهتری را تجربه میکنند. یافتههای این پژوهش ، از اهمیت وجود مشتریان عمده در بازار حمایت میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Customer-Base Concentration on the Firm Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Abdolahad Abashi
  • Gholamreza Kordestani
University
چکیده [English]

The influence of customer-base concentration on the firm performance can be investigated from two points of view: The first view considers customer-base concentration as the factor of pressure on the seller, but the second view considers it as a factor for enhancing production coordination, inventory management and information sharing along the supply chain. Increasing of customer-base concentration reduces sale costs and improves firm financial performance. This study is designed to investigate the influence of customer-base concentration on the improvement of financial performance. For this end, multiple regression models for combined data were estimated. The Data was gathered from 79 manufacturing firm (539 observations), accepted in Tehran Stock Exchange during 1381-1390. The results indicate that there is a positively significant association between financial performance and customer-base concentration. Thus, increasing in the customer-base concentration improves the company's financial performance. Also, firms with high customer-base concentration experience more efficient inventory management. The results of this study support the importance of the existence of major customers in market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer
  • Customer-Base Concentration
  • Base Concentration
  • Supply Chain
  • financial performance
  • Inventory Management