تحلیل تأثیر توقف نماد معاملاتی، بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

محققان درباره این که توقف معاملات سهام، چه آثاری بر کیفیت بورس دارد، نظریات متفاوتی دارند. در پژوهش‌هایی که تا کنون انجام شده، آثار مثبت یا منفیِ توقف نماد یک سهم، به طور قطعی به اثبات نرسیده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر توقف نماد معاملاتی، بر کیفیت بورس اوراق بهادار تهران است، که طی یک دوره زمانی از 1386 تا 1390، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور برای سنجش کیفیت بورس اوراق بهادار، سه متغیر: فعالیت معامله، نقدینگی و نوسان قیمت سهام، در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است منظور از توقف در این پژوهش، توقف به دلیل مجمع عادی سالیانه است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه‌ها، از نرم افزارهای آماری استفاده شده است. از آنجا که طبق آزمون «کولموگرف اسمیرنف»، مؤلفه‌های کیفیت نرمال نبودند از روش‌های ناپارامتریک(آزمون ویلکاکسون) استفاده شده است. نتایج آماری به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی توقف نماد معاملاتی، فعالیت معامله را کاهش و نقدینگی را افزایش می‌دهد ولی تأثیر معنی‌داری بر نوسان قیمت ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Impact of Relative Performance of Trading halts on Market Quality (The Study of Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Mahboobe Zarei
  • Dariush Damoori
University
چکیده [English]

Researchers have different opinions on the effects of trading halts. The positive and negative effects resulting from trading halts has not been proved conclusively in conducted researches. The purpose of this study is to investigate the effect of trading halts on quality of Tehran Stock Exchange during 2007 to 2011. Three quality variables that are used to measure quality include trading activity, liquidity and volatility. It is necessary to note that this study only examines the stops related to annual ordinary assembly. Statistical software has been used in order to adjust and classify data and test the hypotheses. Since, according to Kolmogorov–Smirnov test the components of quality were abnormal, nonparametric methods have been used. Statistical results show that in general trading activity declines after trading halts and liquidity increases and trading halts have no significant effect on volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trading halt
  • Market Quality
  • Trading Activity
  • liquidity
  • Price Volatility