بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، جریان های نقد آتی و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد مبارکه

چکیده

در شرایط تورمی، اطلاعات صورت‌های مالی در‌صورتی مفید است که بتواند به پیش‌بینی توان سودآوری و بازده آینده سرمایه‌گذاری کمک کند. بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد، چنانچه سودیا زیان‌های شناسایی نشده ناشی از تورم با گذشت زمان آشکار شود، می‌تواند به پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده شرکت کمک کند. به علاوه، درصورتی که بازار سهام به چنین تأثیری بر جریان‌های نقد آینده به طور کامل توجه نکند، سود یا زیان‌های شناسایی نشده ناشی از تورم می‌تواند بر بازده آینده سهام نیز اثرگذارد. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی ازتورم و جریان‌های نقد عملیاتی آینده، جریان‌های نقد آینده حاصل از فروش دارایی‌ها و بازده غیرعادی سبدهای سرمایه‌گذاری‌ طبقه‌بندی شده است. به منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره بر اساس نمونه‌ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش حذف سامانمند در بازه زمانی 1378 تا 1389 و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای تعیین نوع داده‌های ترکیبی از آزمون‌های Fلیمر و هاسمن، برای معنادار بودن کل مدل رگرسیون از آماره F فیشر و معنادار بودن ضرایب از آماره tاستیودنت استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که افزایش سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، منجر به افزایش جریان‌های نقد آتی حاصل از فروش دارایی‌ها و باعث کاهش جریان‌های نقد عملیاتی آینده و بازده غیرعادی حاصل از سبدهای سرمایه گذاری طبقه‌بندی شده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Unrecognized Inflation Gain or Loss, Future Cash Flows and Abnormal Returns of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Vajiheh Yousefi Gavarti 2
1 Isfahan University
2 Isfahan University
چکیده [English]

In inflationary conditions, the financial information that can help to predict future profitability and return on investment is useful. Review of previous research shows that if unrecognized inflation gains or losses be revealed over time, it can help to predict future cash flows. Also, if the impact on future cash flows is not recognized by the capital market, unrecognized inflation gains or losses can affect the future returns of the stock. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the relationship between unrecognized inflation gain or loss and future operating cash flows, cash flows from the sale of assets, and subsequent abnormal returns on classified portfolios. Multivariate regression models have been applied to a sample of 100 firms listed on the Tehran Stock Exchange, using the systematic elimination, during the period of 1999-2011, to test research hypotheses. We also used combined data and the Limer F test and the Hasman test have been used to identify the type of the combined data. The findings indicate that an increase in unrecognized inflation gain or loss leads to an increase in future cash flows from the sale of assets and reduce future operating cash flows and also abnormal returns of classified portfolios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Monetary and Nonmonetary Items
  • Operating Cash Flows
  • Stock Returns
  • Abnormal returns