بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت: آزمون تجربی نظریه‌های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد

2 دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه‌های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده که در علوم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انجام تحلیل‌های نهایی، از نسخه 11 نرم‌افزار Stata استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین فرصت رشد، اندازه شرکت و دارایی‌های مشهود، سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین ریسک تجاری با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Factors Affecting the Capital Structure using the Tobit Models: An Empirical Examination of Static Trade-Off, Pecking Order and Agency Costs Theories

نویسندگان [English]

  • Rahman Saedi 1
  • Seyed Ahmad Khalifeh Soltani 2
  • Hasanali Akhlaghi 3
1 Faculty Member of Accounting, Islamic Azad University Dolat Abad Branch
2 ** Department of Accounting, Alzahra University, Iran
3 Department of Accounting, Payamenoor University, Iran
چکیده [English]

The objective of this research is investigation about the factors affecting on capital structure from the approaches of static trade-off, pecking order and agency costs theories for companies listed on the Tehran Exchange Stock. To obtain this objective, we selected 114 companies from the statistical population which had necessary information for the 11 year period of the research (2001 - 2011). Regarding the theoretical basis and related literature, six hypotheses were composed. The Tobit regression model, which has received little attention in behavioral science, was used to test the hypothesis.. The results indicate that there is a significant relationship between firm growth, firm size, profitability, liquidity and asset uniqueness with capital structure, but there is no significant relationship between business risk and capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Capital Structure
  • Static Trade-off
  • Tobit Models
  • Static Trade
  • off
  • Pecking Order
  • Agency Costs