بررسی تاثیر نوع بزرگ ترین سهامدار بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوع بزرگترین سهامدار (داخلی، مالی، دولتی و هلدینگ) بر سیاست‌های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تفاوت اثرگذاری هر یک از سهامداران بزرگ مذکور بر سیاست تقسیم سود این شرکت ها می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود در شرکت هایی که بزرگترین سهامدار آنها داخلی و یا دولتی می باشد به صورت مثبتی متأثر از میزان مالکیت آنها می باشد. در حالیکه در شرکت هایی که بزرگترین سهامدار آنها مالی و یا هلدینگ می باشد، سود تقسیمی از نوع مالکیت تاثیر نمی پذیرد. یافته ها همچنین حاکی ازآن است که در رابطه با گونه های مختلف بزرگترین سهامدار، سهامداران داخلی سیاست تقسیم سود پایین تری را اتخاذ می کنند و سود انباشته را بر سیاست تقسیم سود بیشتر ترجیح می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Largest Shareholder Type And its Effect on Dividend Policy in Listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Aghaei
  • Vahid Ahmadian
Tarbiat Modares University (TMU)
چکیده [English]

The purpose of this research is consideration of largest shareholder type (including insider, financial, state and holding) effect on dividend payout policy in corporate of Tehran securities exchange and also the difference of influence of each of the mentioned great shareholders on dividend payout policy in these companies. The obtained results from the research assumption show that dividend payout policy is positively affected by ownership majority in companies which their largest shareholder is insider or state so as the ownership majority increases while in companies which their largest shareholder is financial or holding, the influence of ownership majority of the largest shareholder on dividend payout policy can not be proved. Based on the type of the largest shareholder, the insider shareholders make a lower dividend payout and prefer the retained earning to the more dividend payouts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dividend payout policy
  • largest shareholder
  • insider shareholder
  • financial shareholder
  • state shareholder
  • holding shareholder