تاثیر ارزشیابی نادرست بر تصیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

داشگاه علوم اقتصادی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزشیابی نادرست شرکت ها در بازار سرمایه بر روی سرمایه گذاری شرکت ها است. ارزشیابی نادرست به شرایطی اطلاق می شود که در آن قیمت سهام شرکت ها متفاوت از ارزش ذاتی آن می گردد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل ۱۰۰ شرکت تولیدی برای دوره زمانی۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ می باشد. داده های پانل این تحقیق بر اساس روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) با اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل غیر بنیادی قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه تاثیری مثبت و معناداری بر روی میزان سرمایه گذاری شرکت ها دارد. این نتیجه نشان می دهد که ارزش بازار سهام شرکت ها در بازار سرمایه تهران، اطلاعاتی را برای مدیران شرکت ها در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری فراهم می کند. مدیران، قیمت های بالاتر سهام شرکت ها را به عنوان علامت هایی از انتظارات مثبت سرمایه گذاران شرکت ها نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری در نظر می گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact Stock market misvaluation on firm’s investment decisions

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bashiri Joibari
  • Kamran Pakizeh
unevesity of economic science
چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the effect of stock market misvaluation on firm’s investment decisions. stock market misvaluation is a condition in which the value of stock in the capital market different from its fundamental value. Statistical community of this research includes all Tehran Stock Exchange accepted companies and Statistical sample includes of 100 Tehran Stock Exchange manufacturing firms from 1381-1390. panel data for these firms are analyzed using GLS regression model with fixed effects.
The results in the research show that the nonfundamental element of stock value has positive impact and significant to firms investment. Moreover, This result indicates that the value of the stock market in Tehran Stock Exchange provide information for managers relating to the firm’s investment decisions. High stock price can be considered by managers as a sign that investors have positive perception to the firm's investment decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock market misevaluation
  • firm’s investment
  • tobin Q
  • catering theory
  • fundamental value