تحلیل تئوریک و تجربی تاثیر هزینه مبادله در تأمین مالی از طریق بدهی و سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

سرمایه یک منبع مهم برای همه بنگاه‌ها است که تامین آن نامطمئن و نامشخص است، این عدم قطعیت تامین کنندگان مالی را قادر می‌سازد تا بر بنگاه کنترل و نظارت داشته باشند. لذا، انتخاب شیوه تامین مالی یک مسئله اساسی است که مدیران مالی با آن مواجه‌اند. رویکرد تحدید دارایی ویلیامسن (1988)، بینش مهمی را در استفاده از مکانسیم‌های مالی مختلف ارائه می‌کند. براساس این رویکرد روش‌های تامین مالی باید به عنوان ساختارهای سازماندهی جایگزین در نظر گرفته شوند. برای به حداقل رساندن هزینه های هر معامله باید ماهیت دارایی‌ها را در نظر گرفت. ویلیامسن معتقد است که ویژگی‌های دارایی در انتخاب ساختار سازماندهی تأثیر گذار است. بر این اساس، پیش بینی کلی این است، زمانی که تحدید دارایی در معامله‌ای بالا می‌رود تمایل به اینکه معامله درون بنگاه انجام شود بیشتر است. این پژوهش درصدد آزمون فرضیه فوق است و در این راستا از روش داده‌ها تابلویی بهره گرفته است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک و از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1389 انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر ارتباط معنادار و منفی بین درجه تحدید دارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی و ارتباط معنادار مثبت بین درجه تحدید دارایی و تامین مالی از طریق سهام وجود دارد. در واقع اختصاصی بودن دارایی‌ها بر روش‌های تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of asset specificity on the financing method of listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Maryam Khodaverdisamani 1
  • Ahmad Googedchian 1
  • Hadi Amairi 2
1 university
2 Isfahan University
چکیده [English]

Possession of strategic assets is a necessary condition for sustained competitive advantage. This condition is, however, not sufficient. Firms require financial management capability to realize the rents present in their strategic assets. The firm-specific nature of strategic assets implies that they be financed primarily through equity other less specific assets should be financed through debt. In this study , we test these hypotheses using data from companies listed on the Tehran Stock Exchange, during 2000-2010. We run panel regression with STATA12 software. We find the negative correlation between the asset specificity and financing through debt and a positive correlation between assets specificity and the firms are financed through equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • transaction cost
  • asset specificity