اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علی آباد کتول،استاد مدعو دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، داده های پانلی 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت ساله (1384-1390) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب(با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین شده و از رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری آنها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of changes working capital on investment opportunities

نویسندگان [English]

  • Mansor Gharkaz 1
  • Navvab Rezaei 2
1 Azad University Ali Abad Katol
2 Azad University Science and Research Branch (Tehran)
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of changes in working capital on investment opportunities are listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, we studied a panel data of 151 listed companies in Tehran Stock Exchange, in a seven-year period (1384-1390). We use Lymr and Hausman test model (fixed effects or random effects) was determined from regression was used to test the hypotheses. The results of the study show that There was a significant and negative relation between changes in a company's working capital and investment opportunities .Investment Opportunities , Changes Working Capital , ratio of market to book value of equity, Tobin Q ratio, ratio of earnings to price per share

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment opportunities
  • Changes Working Capital
  • ratio of market to book value of equity
  • Tobin Q ratio
  • ratio of earnings to price per share