بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص‌های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم‌چنین، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری مدیریت سود استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد که در طی سال‌های 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل‌های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که به طور کلی بین شاخص‌های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با مدیریت سود شرکت‌ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Product Market Competition on Earnings Management of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • S. Davood Hosseini Rad 1
  • Golamreza Razaee 2
  • Golamali Mohsenifard 2
  • Shokrollah Khajavi 2
1 yasooj
2 Shiraz University
چکیده [English]

This paper investigates the relation between product market competition and earnings management of the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Therefore, the Herfindahl-Hirschman, Lerner, and Modified Lerner indexes were employed as a proxy for product market competition. Also, in our research use the discretionary accruals as a proxy for earnings management. The research population composes of 67 companies listed on Tehran Stock Exchange which have been studied during the years 2004 to 2011. Multivariate linear regression statistical analysis was used to test the hypotheses of the research. The results suggest that there is a significant negative relationship between product market competition (i.e., Herfindahl-Hirschman, Lerner, and Modified Lerner indexes) and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Product Market Competition
  • Lerner index