ارزیابی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 علوم و تحقیقات

3 بورس و اوراق بهادار

چکیده

رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی یکی از موضوعات مهم در علم مالی است که در این خصوص مالی استاندارد بر رفتار منطقی عاملین اقتصادی و وجود آربیتراژ و مالی رفتاری بر خطاهای رفتاری و محدودیت در آربیتراژ در بازارهای مالی تاکید دارد هدف این مقاله ارزیابی و رتبه بندی رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) است . جهت ارزیابی و رتبه بندی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از روش فرایند تحلیل شبکه ای و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شده است همچنین جهت محاسبه نمره مقایسات زوجی معیارها و خوشه ها و روابط بین آنها از استاندارد امتیاز دهی ساعتی استفاده شده و بر این مبنا پرشسنامه ای تهیه و برای خبرگان و فعالین بازار سهام ارسال شد و نمره هر مقایسه زوجی با محاسبه میانگین هندسی نمره های پرسشنامه ها بدست آمد . نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در 40 درصد رفتارها و تصمیمات خرید و فروش سهام ، رفتار توده وار دارند و در 33 درصد مواقع فرایند دقیق و تحلیلی را برای تصمیم خرید و فروش سهام انتخاب کرده و منطقی رفتار می کنند همچنین حدود 22 درصد رفتارهای سرمایه گراران واکنشی و حدود 5 درصد تصمیمات خرید و فروش سهام آنها شهودی می باشد بر اساس نتایج دیگر این پژوهش عوامل مربوط به بازار سهام و آموزش و فرهنگ بیش از سایر عوامل بر رفتارهای سرمایه گذاران موثر است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Investor's Behavior in Tehran Stock Exchange with Analytic Network process (ANP)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khoshnood 1
  • Hamidreza vakilifard 2
  • Heidar foroughnejad 3
1 University
3 University
چکیده [English]

One of the most important issues in finance is investor's behavior in security markets. Standard Finance says that economic agents are rational and behavior finance emphasizes on biases by investor when they are making decision. According to research conducted at the Tehran Stock Exchange (TSE) , investor have four types of behavior in which are : Rational , Herd behavior , Heuristics and Overreaction . The purpose of this paper is evaluation and ranking the behavior of investors in the Tehran Stock Exchange by analytic network process (ANP). For this study we used the super decisions software for evaluation and ranking and Judgment of experts for Paired comparisons. The results show that individual investors have 40 percent herd behavior in their decisions also 33 percent of individual investor's decision is rational and 22 percent of individual investor's decision is overreaction and 5 percent of individual investor's decision is heuristics. This research indicates that almost 35 percent of investors in Tehran Stock Exchange is influenced by factors relating to the Stock Market Such as transparency, market efficiency, market depth and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual investors
  • Analytic Network Process
  • Rational
  • herd
  • overreaction
  • Heuristics