تأثیر نرخ تورم بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( از طریق بدهی های بانکی و انتشارسهام)

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که " تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاظر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 می باشد و نمونه نیز برابر با جامعه می باشد. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی تاثیر بیشتری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار سهام دارد.همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی که برای سوالات فرعی بدست آمده، مشاهده می شود که بیشترین تغییر در میان متغیرهای تعدیل کننده برای تامین مالی از طریق بدهی، ریسک مالی و کمترین تاثیر نسبت مالکانه و به همین ترتیب برای تامین مالی از طریق انتشار سهام، بیشترین تاثیر را متغیر ریسک مالی و کمترین تاثیر را نرخ بازدهی کل داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Inflation Rate on Financing of Company listed in Tehran Security Exchange (Debt Financing and Equity Financing)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Raei Ezabadi
  • Jalal Dehgani
  • Mohammad Javad Sheykh
چکیده [English]

The aim of this research is to answer this question:” How is the effect of inflation rate on finance (debt financing and equity financing)?” Based on research literature, many micro and macro factors affect financing and in this research, cost of capital rate, financial risk, proprietary ratio and total return rate are moderating variables. The population of research is all company listed in Tehran Security Exchange between the year 1381 and 1386. Sample is equal to population. For data analysis, by SPSS, we use simple and multiple regressions. The results show that inflation affects more on debt financing in comparison with equity financing. Also for debt financing, financial risk and proprietary ratio respectively have the most and least effect and for equity financing, financial risk has the most and total rate of return has the least effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of capital rate
  • Financial risk
  • Total rate of return
  • Proprietary ratio
  • Inflation rate
  • Finance