رقابت بین سرمایه‌گذاران آگاه برای کسب اطلاعات محرمانه و قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

بررسی تاثیر محیط اطلاعاتی بر هزینه سرمایه موضوعی با اهمیت در تحقیقات حسابداری و مالی به شمار می‌رود. ادبیات حسابداری و مالی نشان می‌دهد که در یک سطح مشخص از عدم تقارن اطلاعاتی، میزان سوء استفاده از اطلاعات محرمانه توسط مبادله‌گران آگاه با افزایش رقابت اطلاعاتی بین این مبادله‌گران، کاهش می‌یابد. رقابت اطلاعاتی به عنوان رقابت بین سرمایه‌گذاران آگاه در کسب و مبادله سودمند اطلاعات محرمانه تعریف می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران نهادی در مقابل سرمایه-گذاران جزء به احتمال بیشتری سرمایه‌گذاران آگاه محسوب می‌شوند. در این پژوهش با تکیه بر ادبیات موجود، تاثیر رقابت اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه بر قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گرفت. با در نظر گرفتن مالکان نهادی به عنوان سرمایه‌گذاران آگاه، برای اندازه‌گیری رقابت اطلاعاتی بین آن‌ها از دو معیار تعداد و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شد. تحلیل‌ها براساس اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 الی 1390 انجام گرفت.یافته‌های حاصل از برآورد مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده‌های مقطعینشان می‌دهد که با افزایش تعداد مالکان نهادی به عنوان معیار رقابتاطلاعاتی، قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد. بر اساس شواهد تحقیق، تاثیر تمرکز مالکیت نهادی به عنوان دیگر معیار رقابت اطلاعاتی در این تحقیق، بر قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی تایید نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Competition between Informed Investors over Information and the Pricing of Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Miisavian Khalil Abad
  • Gholamreza Kordestani
imam khomeini international university
چکیده [English]

This article investigated the role of competition in the pricing of information asymmetry. the competition between investors for acquire private information lead to prices become more informative and near to intrinsic values. Trying informed investors to acquire private information and trade to earn more gain lead to information incorporate into prices more quickly. then increase competition influences cost of equity capital.
The literature have shown that institutional investors are more likely to be informed investors. relying on existing literature, this study investigates the effect of competition between informed investors over information on the pricing of information asymmetry. the sample includes 550 firm-years data of 89 firm listed in Tehran Stock Exchange from 1382 to 1390. The findings based on multiple regression models based on cross-sectional data show that when the number of institutional investors, as a proxy for competition, increases, the pricing of information asymmetry decreases.The results do not confirm existence of a significant effect of concentration of institutional investor ownership, as another proxy for competition in this study, on the pricing of information asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Competition over Information
  • Informed Investors
  • Pricing of Information Asymmetry