عوامل تعیین کننده انتخاب صندوق‌های سرمایه‏ گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با گسترش رقابت بین صندوق‏های سرمایه گذاری مشترک در نظام مالی ایران، بازاریابی این محصول مالی جهت جذب سرمایه‏گذاران امری ضروری است. از این رو شناخت عواملی که در رفتار سرمایه‏گذاران در انتخاب این صندوق‏ها اثرگذار است به بازاریابی اثربخش این ابزار مالی کمک می کند. در این پژوهش از طرح تحقیق آمیخته از نوع زنجیره ای و از شاخه کیفی--< کمی استفاده شد. در مرحله کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بر روی داده‏های حاصل از مصاحبه‏ها، 21 شاخص شناسایی گردید. در مرحله کمی با تحلیل عاملی اکتشافی در نهایت شاخص‏های شناسایی شده در قالب هفت عامل اصلی طبقه‏بندی گردید. این عوامل عبارتند از: دانش و شناخت سرمایه‎گذار از صندوق، تبلیغات و اطلاع‏رسانی، عوامل محیطی، درجه ریسک‏گریزی سرمایه‏گذار، بازده و عملکرد، عمربالا و حجم و اندازه صندوق و عامل دسترسی. نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که از دید سرمایه‏گذاران مهمترین عوامل موثر بر انتخاب صندوقهای سرمایه گذاری مشترک به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی و عملکرد، دانش و شناخت سرمایه‏گذاران از صندوق، درجه ریسک گریزی سرمایه گذار، عوامل محیطی، عمر بالا/حجم و اندازه صندوق، دسترسی و در انتها تبلیغات و اطلاع‏رسانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mutual Fund Selection Determinants: A Mixed Method Approach

نویسندگان [English]

  • Amir Shariffar
  • Shahriar Azizi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

With regard to the development of the mutual funds as a new financial product in Iran financial system, marketing of this new product is essential for attracting investors. Hence, understanding the influencing factors on fund selection behavior is necessary and vital for more effective marketing. This research use mixed method research (qual QUAN). In the qualitative phase based on in-depth interview with investors and experts 21 items were identified. In the quantitative phase, exploratory factor analysis (EFA) was done for identification of the factors. EFA revealed 7 factors including: investor knowledge about the fund, advertising, environmental factors, investor’s risk aversion degree, return, age/volume and size of the fund, and fund accessibility. Friedman analysis of variance indicted the priorities of the factors as: return and performance, investor knowledge about the fund, investor’s risk aversion degree, environmental factors, age/volume and size of the fund, fund accessibility and advertising

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual fund
  • Behavioral finance
  • Investor Behavior
  • Mixed Method