بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود

نویسندگان

تربیت مدرس

چکیده

رقابت روزافزون در سطح تجاری می‌تواند به عنوان مکانیزمی اثرگذار در تصمیم مدیران مبنی بر پرداخت سود سهام ایفای نقش کند. در خصوص این ارتباط دو مدل پیامد و جانشینی مطرح شده است. پژوهش حاضر با بررسی نمونه‌ای شامل 112 سال-طبقه صنعت (در مجموع 126 شرکت) در سالهای 1383 الی 1390 به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار و تقسیم سود می‌پردازد. در این پژوهش ارتباط بین شاخص‌های رقابتی ( تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی محصول، اندازه بازار، موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهای فعال) و نسبت سود تقسیمی هر سهم پس از در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی (شامل اندازه شرکت، سودآوری، فرصت های رشد، نسبت سودانباشته به کل سرمایه و نسبت بدهی) و با استفاده از روش داده‌های ترکیبی در قالب پنج فرضیه فرعی آزمون شده است. سپس با استفاده از نمره رقابت که یک معیار ترکیبی برای سنجش رقابت است، به آزمون فرضیه اصلی پرداخته میشود. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که قابلیت جانشینی محصولات و اندازه بازار دارای رابطه مثبت و معنی دار با تقسیم سود می‌باشد و بین سایر ابعاد رقابت و تقسیم سود ارتباط معناداری مشاهده نشد. فرضیه کلی پژوهش نیز که با استفاده از نمره رقابت آزمون شد، ارتباطی مثبت اما غیر معنادار از لحاظ آماری را نشان داد. از بین متغیرهای کنترلی فقط سودآوری ارتباط معناداری با سیاست تقسیم سود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Impact of Product Market Competition on Dividend Policies

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Movahed
  • Hossein Etemadi
  • Ali Asghar Anvary Rostamy
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Increasing competition in the business as an effective mechanism can play a role in management decisions to pay dividends. In particular, the relationship between outcome and the substitution model has been proposed. This study examined a sample of 112 years from 1383 to 1390 at the industry level (about 126 firms) to examine the relationship between competitive structure of the market and policy dividends. In this research the relationship between indicators of competitiveness (industry concentration, product substitutability, market size, market entry barriers and the number of firms) and dividends per share have been tested after considering control variables(such as firm size, profitability, growth opportunities, ratio of retained earnings to total capital, liability ratio) using the combined data. Then using a competition score which is a combination score for measuring competition, the original hypothesis has been tested. The findings suggest that the product substitutability and market size have a positive significant relationship with paying dividend. And there was no significant association between other aspects of the competition and paying dividend.
The main research hypothesis was tested using the competition score and positive but non-significant association was found. Profitability which is belonged to control variables showed a significant correlation with the dividend policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend payment policy
  • Competition structure
  • Industry concentration