مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه‌های عمومی اولیه شرکت‌های مشمول واگذاری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با سایر عرضه‌های عمومی اولیه و بازدهی بازار

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 علوم تحقیقات تهران

3 علامه طباطبایی

چکیده

بازدهی سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه‌های اولیه با ورود شرکت‌های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند‌مدت سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه‌های عمومی اولیه و بازار پرداختیم.
نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه‌مدت(20 روزه) سهام شرکت‌های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده‌اند، مثبت می‌باشد و از بازدهی‌کوتاه‌مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه‌مدت سایر عرضه‌های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت‌های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده‌اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه‌های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare the short and long term return of Asle 44 initial public offering with other IPOs and market return

نویسندگان [English]

  • Mehran Karami Fakhr Abadi 1
  • Peyman Tataei 2
  • Mehran Sohrabi Araqi 3
  • Ghasem bolo 3
1 Tehran University
2 Olom Tahghighat
3 allame tabatabaei university
چکیده [English]

The return of Initial Public Offerings (IPOs) in short and long term, were always noticed by market Analysts. In Iran and after policies Asle 44 announcement by supreme leader, IPOs intensified by entering government's firms to Tehran stock markets. In this research, we compared the short and long term return of Asle 44 IPOs with other IPOs and market return. The results showed that short term return(20 days) of Asle 44 IPOs is positive and more than market short term return, but displayed no difference with other short term IPOs return. Furthermore, the long term return of Asle 44 IPOs (annual return) is positive and more than other IPOs return, but has no considerable difference with market long term return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial Public Offerings
  • Asle 44
  • long term return
  • short term return