بررسی تاثیر سطوح مختلف معیار های نقدشوندگی بر صرف بازده سهام با استفاده از مدل چهار عاملی فاما و فرنچ

نویسندگان

1 اداره آب استان اصفهان

2 موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش، تأثیر سطوح متفاوت معیارهای نقدشوندگی بر صرف بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است. متغیر مستقل در این پژوهش، عامل نقد شوندگی سهام است که با استفاده از نسبت گردش معاملات سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اندازه گیری شده است. همچنین، صرف بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و عوامل اندازه، صرف ریسک بازار و نسبت ارزش دفتری به بازار به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. با توجه به معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام، سه فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1389 انتخاب گردید. برای آزمون هر فرضیه در هر یک از سطوح متفاوت نقدشوندگی از مدل چهار عاملی فاما و فرنچ ]18[ استفاده شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های عضو نمونه بر مبنای معیارهای نقدشوندگی سهام صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطوح معیارهای متفاوت نقدشوندگی، تاثیر متفاوتی بر صرف بازده سهام خواهد داشت. نتایج این پژوهش می تواند سرمایه گذاران را متوجه معیارهای نقدشوندگی و تعیین میزان صرف بازده سهام آن ها نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Liquidity Measures on the Premium Stock Returns Using the Four-Factor Model of Fama and French

نویسندگان [English]

  • Sahar Ghojavand 1
  • Ziba Ghojavand 2
  • Abbas Hashemi 3
1 Ab
2 Ab
3 Isfahan University
چکیده [English]

In this study, The Effect of different Level measures of stock liquidity on the Premium Stock Returns have been tested. Independent variables in this study are Trading turnover ratio, adverse selection of bid- ask Spread and bid- ask Spread , these were also measures of stock liquidity. The Premium Stock Returns is the dependent variable and size, market risk and the book-to-market was cons idered as control variables. The stock liquidity measures, formulation of hypotheses and the sample consists of 70 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2005 to 2011 were selected. To test the hypothesis the Fama and French (1993) four-factor model was used. Methods of portfolio companies were categorized based on stock liquidity measures taken. The ranking was based on different levels of liquidity. So, liquidity factor will have (or lack) a different effect on the Premium Stock return. The results of this Paper, help the investors According to liquidity measures and their Premium Stock Returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bid- ask Spread
  • Key Words: stock liquidity
  • Premium Stock Returns
  • Trading turnover ratio
  • bid
  • ask spread