نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Majid Mohammad shafiee بازاریابی ابزارهای تامین مالی، رویکردهای رفتاری در معاملات دارایی‌های مالی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سیدبابک ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه
سعید ابراهیمی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهاان
محمد ابراهیمی دانشجوی دکتری گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
حمیده اثنی عشری حسابدار
حمیده اثنی عشری عضو هیات علمی
ناصر ایزدی نیا دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
بهرنگ اسدی سرمایه گذاری دانایان پارس(سهامی عام)
غلامحسین اسدی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد رحیم اسفیدانی بازاریابی مالی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
هدی اسکندر گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مجید اسماعیلیان اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت
محمد اصولیان دانشگاه شهید بهشتی - گروه مالی
عباس افلاطونی گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا همدان
عباس افلاطونی دانشگاه همدان اقتصاد سنجی
مجید آقایی استادیار گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد و امور اداری دانشگاه مازندران
محسن اکبری بازاریابی مالی مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، دانشگه گیلان، رشت، ایران
حمیدرضا ایمانی استادیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ایران
مقصود امیری دانشگاه علامه طباطبایی - مدیریت صنعتی
هادی امیری اقتصاد مالیه عمومی اقتصاد سنجی و مالی سنچی
آذرنوش انصاری بازاریابی مالی استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
ابراهیم انواری
خانم آهنی حقوق مالی وکیل دادگستری
سعید باجلان استادیار گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
یونس بادآور نهندی 1مدیریت دارایی دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
ایمان باستانی فر استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
محمود باقری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود بت شکن مدیریت سبد دارایی استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
احمد بدری دانشیار گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران
جمال برزگری خانقاه حسابداری، سرمایه گذاری شرکتی یزد- دانشگاه یزد- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
بهمن بنی مهد دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد کرج
مهدی بهار مقدم 1مدیریت دارایی، مدیریت سرمایه گذاری واقعی دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
حسن بودلایی سرمایه گذاری شرکتی
حسین پناهیان دانشگاه آزاد کاشان و بورس کالا و صندوق بازنشستگی
احمد پویانفر استاد گروه مالی دانشگاه خاتم
امید پورحیدری دانشیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
لیلا ترکی ارزشگذاری دارایی‌های مالی استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
هادی تیموری
رضا تهرانی 1مدیریت دارایی استاد گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
رضا جامعی حسابداری عضو هیات علمی -سنندج -بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم اجتماعی- گروه حسابداری
ام البنین جلالی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
سعید جهانیان استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
امین حاجیان نژاد حسابداری گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهره حاجیها دانشیار گروه حسابداری دانشکده تهران شرق دانشگاه آزاد
رضوان حجازی استاد گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، دانشکده اقتصاد و مالی، عضو هیات علمی، تهران، ایران
فرزانه حیدرپور دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز
کرامت الله حیدری رستمی گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و امور اداری دانشگاه مازندران
محمد حسنی مدیر گروه دکتری و ارشد حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
سید احسان حسینی حسابداری فارغ التحصیل گروه حسابداری دانشگاه اصفهان و عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا حسابداری اختصاصا مدیریت سود و اقلام تعهدی
بهاره حقیقی طلب دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالله خانی ارزشگذاری دارایی‌های مالی دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقصتاد دانشگاه اصفهان
ولی خدادادی دانشیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی خلیفه مباحث خاص تامین مالی میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، بخش مدیریت
شکراله خواجوی حسابداری استاد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
رضا داغانی استادیار دانشگاه
حمزه دیدار حسابداری، سرمایه گذاری شرکتی گروه حسابداری دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه ارومیه
محسن دستگیر گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن دستگیر استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و حقوق، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
افسانه دلشاد رویکردهای رفتاری در معاملات دارایی‌های مالی، مباحث خاص در سرمایه گذاری دکتری مدیریت مالی، کارشناس پژوهشی گروه حسابداری و علوم مالی پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.
داریوش دموری استادیارگروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
مریم دولو استاد دانشگاه
رضا راعی استاد گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
میثم رافعی گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران
منیژه رامشه ساختار سرمایه گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران
علی رحمانی حسابداری استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.
محسن رحیمی دستجردی مدیریت سرمایه گذاری واقعی دکترای حسابداری دانشگاه شهید با هنر کرمان قیمت گذاری اقلام تعهدی
سروناز رحیم نژاد اصفهان - مالی شرکتی - مهندسی مالی
محمدرضا رستمی صندوق‌ها (سرمایه گذاری، بازنشستگی، پوشش ریسک) استادیار رشته مدیریت مالی ، گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران
محمدرضا رستمی دانشگاه الزهرا - مدیریت مالی
مجتبی رستمی نوروزآباد 1مدیریت دارایی، سرمایه گذاری شرکتی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
محسن رشیدی باغی ساختار سرمایه استادیار گروه حسابداری دانشگاه لرستان، دانشکده اقتصاد و علوم اداری
حسین رضایی
مهدی رضایتی ارزشگذاری دارایی‌های مالی دانشگاه اصفهان
دکتر یاسر رضائی پیته‌نوئی حاکمیت شرکتی استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
محمد رمضان احمدی حسابداری گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
روح اله رهنما فلاورجانی
رسول روزگار ریاضی مالی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
فاطمه زارعی بانکداری اسلامی دانشجوی دکترای مدیریت مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسن زلقی تامین مالی، ساختار سرمایه استادیار حسابداری دانشگاه بوعلی سینا- همدان
زهرا زمانی استادیار دانشگاه اشرفی اصفهانی
محمد صادق زمانی دانشگاه یزد
غلامرضا زمانیان زاهدان خیابان دانشگاه مجتمع مسکونی اساتید خیابان لاله کوچه ناز پلاک 119
سجاد سیاح 1مدیریت دارایی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری
سحر سپاسی
افسانه سروش یار اصفهان- خوراسگان - بلوار ارغوانیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)- دانشکده علوم انسانی و حقوق - گروه حسابداری
علی شاه نظری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
علی شائمی
هوشنگ شجری اقتصاد خرد و کلان بازنشسته دانشگاه اصفهان
شهاب الدین شمس هیات علمی
مصطفی شمس الدینی سنجی مالی گروه حسابداری و اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان
محمد نبی شهیکی تاش
حجت الله صادقی یزد شهرک رزمندگان فاز 3 ابتدای خیابان دیانت
مهدی صالحی هیات علمی
مجتبی صفی پور گروه حسابداری دانشگاه باهنر کرمان
مجتبی صفی پور افشار حسابداری گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
علی صفری رویکردهای رفتاری در معاملات دارایی‌های مالی عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مهدی صفری گرایلی استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.
سعید صمدی
مهدی طغیانی تامین مالی اسلامی استادیارگروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان ،ایران
زهره عارف منش استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد
ابراهیم عباسی
محمدمهدی عباسیان فریدونی سایر حوزه های مرتبط استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی مدیریت ریسک دارایی های مالی هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده صنایع و مدیریت ، دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن عبداللهی
علیرضا عجم مالی شرکتی بین الملل دانشجوی دکتری مالی، گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی عربصالحی گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد عرب مازار
شهریار عزیزی
باقر عسگرنژاد نوری 1مدیریت دارایی استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سعید علی احمدی مدیریت سبد دارایی گروه حسابداری دانشگاه ازاداد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
رضا عیوضلو 1مدیریت دارایی استاد گروه مالی و بیمه دانشگاه تهران
امیر غفوریان شاگردی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضاع
سعید فتحی سرمایه گذاری شرکتی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سعید فتحی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد - دانشگاه اصفهان - اصفهان - ایران
محمد رضا فتحی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
مهدی فدائی بانکداری اسلامی عضو هیات علمی گروه اقتصاد، پیام نور اصفهان مدیرگروه استانی و معاون اجرائی دانشگاه
شکوفه فرهمند
داریوش فروغی
میرفیض فلاح شمس لیالستانی مدیریت ریسک دارایی های مالی استاد و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت مالی،دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سامان قادری عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
مهسا قندهاری استادیار
حسن کارنامه حقیقی هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی
یحیی کامیابی رویکردهای رفتاری در معاملات دارایی‌های مالی، قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مجتبی کامل نیا بزرگراه کردستان پایین تر از حکیم خیابان 28 پلا3 واحد 9
غلامرضا کردستانی هیات علمی
غلامحسین گل ارضی عضو هیئت علمی
علی گل بابایی اصفهان - مهندسی مالی - مالی شرکتی
احمد گوگردچیان
بهروز لاری سمنانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور،تهران،3697-19395،ج.ا.ایران
سید جمال الدین محسنی زنوزی هیات علمی
اسفندیار محمدی دانشیار گروه مدیریت و مدیر برنامه و بودجه و توسعه دانشگاه ایلام
داریوش محمدی زنجیرانی استادیار، گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران
سیدعلیرضا میرعرب بایگی استاد
سید مجتبی میرلوحی مدیریت ریسک دارایی های مالی، مدیریت نهادهای تامین مالی (بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، رتبه‌بندی اعتباری) دانشگاه شاهرود
علی مروتی
غلامرضا منصورفر عضو هیات علمی
علی مهرابی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن مهرآرا سنجی مالی استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا مهربان پور حاکمیت شرکتی، قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
مانی موتمنی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
حمیدرضا موذنی اصفهان - نقدشوندگی - حاکمیت شرکتی - سرمایه در گردش - قیمت گذاری - سرمایه گذاری شرکتی
میرحسین موسوی
محمد مهدی نادری نورعینی
علیرضا ناصرپور
احمد نبی زاده هیات علمی دانشگاه خوارزمی
علیرضا نجارپور دارایی های مشتقه، مدیریت ریسک دارایی های مالی دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان رشته مهندسی مالی- ساختار سرمایه، ارزشگذاری، ریسک اعتباری،
سیده زهرا نصیری رویکردهای رفتاری در معاملات دارایی‌های مالی گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و ادرای، دانشگاه مازندران ، بابلسر ، ایران
زهرا نصراللهی هیات علمی دانشگاه
خدیجه نصر الهی حاکمیت شرکتی هیئت علمی
هاشم نیکومرام دانشگاه آزاد
مسلم نیلچی ارزشگذاری دارایی‌های مالی دانشجوی دکتری دانشگاه یزد رشته مدیریت مالی ارزشگذاری-مالی رفتاری
محمد نمازی حسابداری استاد ممتاز دانشگاه شیراز
الهام نوبهار سایر حوزه های مرتبط گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
روح الله نوری
عسگر نوربخش
علی نوروزی تامین مالی پروژه پیام نور مرکز کیش
ایرج نوروش
عباس هاشمی عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان
سید علی واعظ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران
ویدا ورهرامی سنجی مالی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
هاشم ولی پور گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت