مدیر مسئول


حسین رضایی دولت آبادی استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مدیریت

سردبیر


سعید فتحی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ابوالحسن جلیلوند Loyola University Chicago

امور مالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پژمان عابدی فر University of St Andrews

بانکداری و مالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حمید بوستانی فر Bl Norwegian Business School

امور مالی

اعضای هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


مهدی ابزری استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر انواری رستمی استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


حسین اعتمادی استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


محسن خوش طینت دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


سعید سعیدا اردکانی استاد گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


مجید صامتی استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


سعید فتحی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


محمد اسماعیل فدایی نژاد دانشیارگروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مدیریت مالی و بیمه

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا گودرزی استاد گروه مدیریت، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

مدیریت

کارشناس نشریه


زهرا بهشتی نژاد دانشگاه اصفهان

  • amfres.ui.ac.ir
  • 031-37932680