اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین رضایی دولت آبادی

مدیریت استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/rezaei
ho.rezaiegmail.com

سردبیر

سعید فتحی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

aseold.ui.ac.ir/~s.fathi/
s.fathiase.ui.ac.ir
0000-0001-8067-2437

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ابوالحسن جلیلوند

امور مالی Loyola University Chicago

www.luc.edu/quinlan/faculty/aboljalilvand.shtml
ajalilvluc.edu
0000-0003-1501-9137

پژمان عابدی فر

بانکداری و مالی University of St Andrews

www.st-andrews.ac.uk/management/aboutus/people/academic/pejmanabedifar/
pa31st-andrews.ac.uk
0000-0002-7648-7201

حمید بوستانی فر

امور مالی Bl Norwegian Business School

www.bi.edu/about-bi/employees/department-of-finance/hamid-boustanifar/
hamid.boustanifarbi.no
0000-0001-5160-1066

اعضای هیات تحریریه

رضوان حجازی

حسابداری استاد گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/hejazi
hejazi33yahoo.com
0000-0003-0526-8457

مهدی ابزری

مدیریت استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.sakhtar.com/Person-372459.html
mabzari53gmail.com
0009-0002-9650-570X

علی اصغر انواری رستمی

مدیریت مالی استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=6290&tchcode=307465
anvarymodares.ac.ir
0000-0002-7495-8276

حسین اعتمادی

حسابداری استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/etemadih
etemadihmodares.ac.ir
0000-0002-6241-0131

محسن خوش طینت

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

sma.atu.ac.ir/fa/page/8627/
khoshtinatnikyahoo.com

سعید سعیدا اردکانی

مدیریت مالی استاد گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/saeida
dr.saeidagmail.com

مجید صامتی

علوم اقتصادی استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.magiran.com/author/profile/449110/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
majidsametiase.ui.ac.ir
0000-0002-2043-7491

سعید فتحی

مدیریت مالی دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

aseold.ui.ac.ir/~s.fathi/
s.fathiase.ui.ac.ir
0000-0001-8067-2437

محمد اسماعیل فدایی نژاد

مدیریت مالی و بیمه دانشیارگروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

fma.sbu.ac.ir/~m-fadaei/home
m-fadaeisbu.ac.ir
0000-0003-2748-1396

غلامرضا گودرزی

مدیریت استاد گروه مدیریت، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

isu.ac.ir/cv/205/gh.godarzi
rgodarziyahoo.com

کارشناس نشریه

زهرا بهشتی نژاد

دانشگاه اصفهان

amfres.ui.ac.ir
031-37932680