دوره 11 (1402)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی با محدودیت‌های نقدینگی و سرمایه‌گذاری

امیر محمدزاده؛ سجاد بحری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/amf.2022.128050.1648

چکیده
  اهداف: مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران و مدیران را هم‌راستا می‌‌کند. به این ‌ترتیب، هر زمان مالکیت مدیران افزایش یابد، عملکرد شرکت نیز افزایش می‌‌‌یابد؛ درنتیجه باعث کاهش هزینه‌‌های نمایندگی در رابطه با تصمیمات سرمایه‌‌گذاری می‌شود؛ شرکت‌‌ها این کار را با همسوسازی بهتر انگیزه‌های مدیریت با سهامداران انجام می‌دهند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی؛ رویکرد رژیم سوئیچینگ

محمدرضا رستمی؛ زاهره گدازگر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129809.1684

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، تخصیص بهینۀ دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی، رویکرد رژیم سوئیچینگ است.روش: برای این منظور 3 فلز اساسی مس، آلومینیوم و فولاد کنار طلا و ارز به‌عنوان کالاهای اساسی و داده‌های قیمت آنها به‌همراه شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 3 دی 1387 تا 5 مهر 1399 تجزیه‌وتحلیل شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
داده‌کاهی متغیرهای نمایندۀ نقدشوندگی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی در بازار اوراق بهادار تهران

ایرج اصغری؛ جواد شکرخواه؛ محمد مرفوع؛ محمد جواد سلیمی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22108/amf.2022.133181.1735

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان به‌کارگیری روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی به‌عنوان ابزاری برای داده‌کاهی متغیرهای نمایندۀ نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار تهران است.روش: ابتدا مجموعۀ اولیۀ متغیرهای نمایندۀ نقدشوندگی سهام (8 متغیر) مشخص شده و ضمن آزمون‌های اعتبارسنجی اولیه، روش مذکور بر روی آنها در دو سطح: 1. همۀ شرکت‌ها؛ 2. شرکت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
موانع حقوقی - قانونی تأمین مالی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نهادی (یک پژوهش آمیخته)

محسن مطیعی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129739.1687

چکیده
  هدف: این پژوهش به‎دنبال تجزیه‌وتحلیل موانع و چالش‌های حقوقی - قانونی موجود در تأمین منابع مالی در کارآفرینی فناورانه با رویکردی نهادی و روش آمیخته است.روش: با استفاده از دو روش کیفی (تحلیل مضمون) و کمی (توصیفی – پیمایشی) موانع تأمین مالی برای کارآفرینی فناورانه شناسایی شدند. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی 16 تن از خبرگان و مدیران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت‌های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت

فهیمه کاظمی حاجی؛ محمد امری اسرمی؛ فاطمه جلالی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 95-114

https://doi.org/10.22108/amf.2023.133259.1736

چکیده
  اهداف: در پژوهش حاضر، نقش ریسک سازمانی در رابطۀ بین مهارت‌های مدیرعامل شامل دانش مالی و قدرت وی، بر جریان نقد آزاد بررسی می‌‌شود. چنانچه مدیرعامل یکی از اعضای هیئت‌مدیره باشد، نشان‌دهندۀ قدرت وی است.روش: نمونه‌ای شامل 102 شرکت طی سال‌های 1393 تا 1399 از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. نمونه‌گیری به روش غربالگری ...  بیشتر