دوره 11 (1402)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
کاربرد معماری‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی قیمت سهام ‏(رویکرد شبکه عصبی پیچشی ‏CNN‏)‏

امیر شریف فر؛ مریم خلیلی عراقی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ میرفیض فلاح شمس

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129205.1673

چکیده
  اهداف: الگوریتم‌های مبتنی بر شبکۀ عصبی پیچشی (CNN) که شاخه‌ای از مبحث یادگیری عمیق است، در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری در حوزه‌های تحلیل فیلم و تصویر داشته‌اند؛ موفقیت و پذیرفته‌‌شدن الگوهای نوین این حوزه باعث به‌کارگیری گستردۀ آنها در زمینه‌های مختلف اعم از تحلیل متن و داده‌های سری زمانی شده است. یادگیری عمیق بخشی از الگوریتم‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
تحلیلی بر آثار ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره در تعیین کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش نظارتی مالکان نهادی

رضا تقی زاده؛ غلامرضا رضایی؛ محمد صادق زاده مهارلویی؛ رامین زراعتگری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 21-46

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130793.1701

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی آثار ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره در تعیین کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌هاست. علاوه بر این، از آنجا که نقش نظارتی مالکان نهادی باعث کاهش مشکلات نمایندگی در تصمیم‌های نیروی کار می‌شود، نقش این متغیر نیز در این روابط مطالعه شد.روش: این پژوهش، دارای رویکرد کمی و به‌لحاظ اجرا از نوع پس‌رویدادی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
بررسی واکنش بازار نسبت‌به افشای عوامل ریسک

سیده زهرا طباطبائی؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22108/amf.2022.125358.1596

چکیده
  هدف: افشای اطلاعات و به‌خصوص اطلاعات مربوط به ریسک‌های شرکت، اطلاعات مفیدی را درخصوص ریسک‌های ذاتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و چنانچه این افشای اطلاعات، محتوای اطلاعاتی داشته باشد، به افزایش درک سرمایه‌گذاران، واکنش آنها و تغییرات قیمت سهام منجر می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی واکنش بازار نسبت به افشای ریسک کل و اجزای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
ابعاد توسعۀ مدیریت ریسک در مدل کسب‌وکار و فرهنگ سازمان‌های صنعت مالی کشور ایران

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ محمد حسین بادامی؛ مریم اثنی عشری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22108/amf.2022.134365.1749

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، پیمایش ابعاد پیاده‌سازی و توسعۀ مدیریت ریسک در سازمان‌های صنعت مالی ایران است؛ به‌طوری که سطح پیاده‌سازی مدیریت ریسک و درجۀ بلوغ آن شامل میزان و سطح فرهنگ مدیریت ریسک، حاکمیت مدیریت ریسک و درنهایت، یکپارچگی سیستم‌ها و فرایندهای مدیریت ریسک را در سازمان‌های صنعت مالی کشور شناسایی و اندازه‌گیری کند.روش: این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
عوامل مؤثر بر تمایل افراد برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تأمین مالی جمعی اجتماعی

سید محمد باقر جعفری؛ پگاه پورزنجانی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22108/amf.2022.132608.1722

چکیده
  اهداف: تأمین مالی جمعی، یک روش تأمین مالی تحول‌آفرین است که به کارآفرینان کمک می‌کند، منابع مالی لازم را برای انجام پروژه‌های خویش به دست آورند. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های تأمین مالی جمعی اجتماعی است.روش: جامعۀ آماری، شامل افرادی است که در پروژه‌های تأمین مالی جمعی اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
توسعۀ الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا عجم

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22108/amf.2023.136130.1774

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت برآورد بازدۀ سهام، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام با استفاده از روش فرا تحلیل است.روش: براساس پیشینۀ پژوهش، تأثیر عوامل مختلف بر بازدۀ سهام در نظر گرفته شده و به‌منظور طراحی الگوی عوامل مؤثر بر بازدۀ سهام از فرا تحلیل مطالعات تجربی استفاده شده است. در این پژوهش، 422 مطالعه جمع‏آوری شده ...  بیشتر