دوره 11 (1402)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر دارایی‌های مولد و غیر مولد بر شاخص‌های ریسک و عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

داود غلامی سیاهبومی؛ ناصر ایزدی نیا؛ رزیتا موید فر

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22108/amf.2021.128005.1649

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دارایی‌های مولد و غیر مولد بر شاخص‌های ریسک و عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: جامعۀ آماری این پژوهش، شامل 11 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ 1390 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌‌ای نامتوازن و مدل رگرسیون چند متغیره، برای اندازه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
شناسایی عوامل بالقوۀ راهبری شرکتی، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفیت صورت‌های ‏‏‌مالی بانک‌ها به روش دلفی ‌فازی

خالد شیخی؛ مهران متین فرد؛ علی سعیدی؛ محمد حسنی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 23-52

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130183.1692

چکیده
  هدف: بانک‌‌محوربودن اقتصاد ایران، چالش‌های موجود در صنعت بانکداری و فعالیت‌های خاص این صنعت نسبت‌به سایر صنایع باعث شده است که نهادهای ناظر و ذی‌نفعان توجه ویژه‌ای به کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشند. سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، افشا و شفافیت کافی، نقش مؤثری در کیفیت صورت‌های مالی ایفا می‌کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تخمین ارزش در معرض ریسک مبتنی بر رویکرد شبیه‌سازی تاریخی فیلترشده و تحلیل سرریز ریسک در بازار اوراق بهادار تهران؛ مطالعۀ موردی گروه‌های محصولات شیمیایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

رضا فروتن؛ رضا رمضانیان؛ مجید میرزایی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 53-80

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129512.1678

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی سازوکار سرریز ریسک بین گروه محصولات شیمیایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در طول زمان و مقایسۀ آن با سرریز تلاطم بین آن دو است. بازۀ زمانی این پژوهش، از فروردین 1388 تا اسفند 1399 بوده و در آن از داده‌های روزانه استفاده شده است. در این پژوهش، از روش شبیه‌سازی تاریخی فیلترشده برای محاسبۀ ارزش در معرض ریسک و از آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
چارچوبی برای جمع‌سپاری تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا: مورد مطالعه وام‌دهی نفر به نفر با استفاده از روش فراترکیب

میثم شهبازی؛ رویا رزاقی؛ آصف کریمی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22108/amf.2022.130830.1700

چکیده
  هدف پژوهش: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مدل وام‌دهی نفر به نفر، چارچوبی برای تأمین مالی کسب‌وکارهای نوپا مطرح و به این منظور، از رویکرد فراترکیب استفاده کرده است.روش پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است. پژوهشگران با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده و یافته‌های پژوهش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت در سطح استان‌های کشور

امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 103-120

https://doi.org/10.22108/amf.2022.128746.1661

چکیده
  پژوهش‌های آسیب‌شناسانه برای آشنایی با ابعاد مختلف فساد و اندازه‌گیری پیامدها و آثار آن بر ارکان مختلف جامعه ضرورت دارد. پژوهشگران اغلب براساس شاخص‌های ادراکی و از سویی در سطح ملی، فساد را بررسی کردند. نوآوری این پژوهش در بهره‌گیری از دو مزیت مستندات عینی و ابعاد محلی در تعریف شاخص فساد است. با مقایسۀ داده‌های نمونه‌ای متشکل از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
تأثیر همه‌گیری کووید 19 بر رابطۀ بین بازار رمزارزها و شوک‌های قیمتی نفت (رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی)

علی رضازاده؛ شهاب جهانگیری؛ یعقوب فهیدآذر؛ وحید نیک پی پسیان

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22108/amf.2022.134421.1750

چکیده
  پژوهش حاضر ارتباط بالقوۀ غیرخطی و نامتقارن را بین شوک‌های قیمتی نفت و بازدۀ رمزارزهای پیش‌رو تجزیه‌‌وتحلیل می‌کند. در این پژوهش با استفاده از شوک‌های قیمتی عرضه، تقاضا، ریسکی نفت و رویکرد خودرگرسیون غیرخطی با وقفه‌های توزیعی، ارتباط این شوک‌ها و بازدۀ 8 رمزارز پیش‌رو در بازۀ زمانی 8 دسامبر 2019 تا 8 دسامبر 2021 بررسی شده است. نتایج ...  بیشتر