مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر دارایی‌های مولد و غیر مولد بر شاخص‌های ریسک و عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

داود غلامی سیاهبومی؛ ناصر ایزدی نیا؛ رزیتا موید فر

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.128005.1649

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دارایی‌های مولد و غیر مولد بر شاخص‌های ریسک و عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: جامعۀ آماری این پژوهش، شامل 11 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ 1390 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌‌ای نامتوازن و مدل رگرسیون چند متغیره، برای اندازه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
شناسایی عوامل بالقوۀ راهبری شرکتی، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفیت صورت‌های ‏‏‌مالی بانک‌ها به روش دلفی ‌فازی

خالد شیخی؛ مهران متین فرد؛ علی سعیدی؛ محمد حسنی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 23-52

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.130183.1692

چکیده
  هدف: بانک‌‌محوربودن اقتصاد ایران، چالش‌های موجود در صنعت بانکداری و فعالیت‌های خاص این صنعت نسبت‌به سایر صنایع باعث شده است که نهادهای ناظر و ذی‌نفعان توجه ویژه‌ای به کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها داشته باشند. سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، افشا و شفافیت کافی، نقش مؤثری در کیفیت صورت‌های مالی ایفا می‌کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ...  بیشتر