مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تحلیل استمرار رابطه منفی ریسک نامطلوب و بازده مورد انتظار آتی

مهشید شهرزادی؛ داریوش فروغی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22108/amf.2021.125483.1598

چکیده
  هدف: در شرایط ریسکی ممکن است تورش‌‌های رفتاری افراد موجب انحراف آنها از تصمیم‌‌های عقلایی شود؛ درنتیجه به ناهنجاری رابطۀ منفی بین ریسک و بازده منجر شود. در پژوهش حاضر، ناهنجاری رابطۀ منفی بین ریسک نامطلوب و بازده مازاد مورد انتظار تبیین شده است؛ علاوه‌‌بر این کنکاشی پیرامون ارتباط ویژگی‌‌های شرکتی و سایر عوامل ریسک با ریسک نامطلوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
پیش‌بینی‌های مدیریتی، ریسک ویژۀ شرکت و محیط اطلاعاتی ‏ ‏(شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)‏

محمد اصولیان؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ شادی قیطاسی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22108/amf.2021.125612.1603

چکیده
  اهداف: بازار سرمایه، یکی از اصلی‌ترین ارکان بازار مالی، نقش مهمی در جذب و گردش نقدینگی بازار و هدایت آن به‌سمت بخش‌های کارآمد اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین توجه به سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار براساس اطلاعات منتشره، اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش‌بینی‌های مدیریتی مهم‌ترین منابع اطلاعاتی در بازار سهام هستند که انتشار نادرست آن از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی شاخص پویای شرایط مالی و بررسی اثرگذاری آن بر قابلیت پیش‌بینی‎ ‎بازدۀ سهام ‏ایران

سیدعزیز آرمن؛ ابراهیم انواری؛ سامره راکی کیانپور

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22108/amf.2022.129138.1672

چکیده
  هدف: در این پژوهش، از یک مدل‌ خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم‌یافته با پارامترهای متغیر طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری، طی زمانی این امکان را در پارامترهای مدل (TVP) فراهم می‌کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به‌کاررفته در شاخص طی زمان انعطاف‌پذیر باشد و بدین ترتیب، پویایی‌های طی زمان ارزیابی شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه‌گذاری با تأکید برنقش محدودیت مالی

محمد ابراهیم آقا بابائی؛ عاطفه رضائیان رامشه

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22108/amf.2022.125688.1604

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است.روش: برای اندازه‌گیری ناکارایی سرمایه‌گذاری و دسته‎بندی شرکت‌های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت‌های با سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه‌گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر رفتار خوش‌بینانه و کوته‌بینانۀ مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی‌های متفاوت شرکت

جواد نیک کار؛ الهام حمیدی؛ سپیده عابدینی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22108/amf.2022.125924.1607

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار خوش‎بینانه و کوته‎بینانۀ مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی‎های متفاوت شرکت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی استراتژی‎های متفاوت شرکت از سه استراتژی (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی تأمین مالی و استراتژی سرمایه‌گذاری) استفاده شده است. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران

اکرم فلاحی؛ مهدی طغیانی؛ حمید آسایش؛ مهدی زاهد قروی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22108/amf.2022.125736.1605

چکیده
  در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می‌‌شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای ...  بیشتر