دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
شماره 4
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره چهارم، زمستان 1400
شماره 3
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره سوم، پاییز 1400
شماره 2
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 33، شماره دوم، تابستان 1400
شماره 1
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 32، شماره اول، بهار 1400
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 3 (1394)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی سایر حوزه های مرتبط
1. قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی جریان نقد آتی توسط سود و جریان‌‌های نقدی

امین حاجیان نژاد؛ سید رسول حسینی؛ سید رسول دانش سرارودی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.122355.1527

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی توان پیش‌‌بینی جریان‌‌های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان‌‌های نقدی گذشته است.روش: نمونه‌ای متشکل از 69 شرکت طی سال‌های 1383 تا 1396 انتخاب و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌‌ها از مدل‌های رگرسیونی با استفاده از داده‌‌های مقطعی، تحلیل سری زمانی و روش مارکوف استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش، از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
2. بیش‌اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

عباس افلاطونی؛ کفسان منصوری؛ زهرا نیکبخت

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.130549.1697

چکیده
  هدف: در شرکت‌ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه‌ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می‌شود؛ بنابراین در شرکت‌ها تلاش می‌شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش‌اطمینانی ...  بیشتر