دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 30، پاییز 1399 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره سوم، پاییز 1399 )